Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Technické a odborné vzdělávání v NTS Prometal Machining, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13439

Název zakázky: Technické a odborné vzdělávání v NTS Prometal Machining, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 5. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: NTS Prometal Machining, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Divnická 222, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Libor Martének, na základě plné moci
  • Telefon: +420577343054
  • E-mail: libor.martenek@nts-group.nl

IČ zadavatele: 25325973

DIČ zadavatele: CZ25325973

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Petra Effenbergerová
  • Telefon: +420723910912
  • E-mail: Petra.Effenbergerova@nts-group.nl

Lhůta pro podání nabídek: 9. 6. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
NTS Prometal Machining, s.r.o., Tuřanka 1313/8, 627 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele zadavatele v kurzech:

•          Kvalita, měření, zpracování materiálů

•          Čistora čistých prostor

•          Chování v čistých prostorech

•          FMEA

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 215800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Školení budou probíhat pravděpodobně v období 1. 7. 2020 - 30. 8. 2021. Přesný termín školení bude smluvními stranami specifikován vždy na základě aktuální objednávky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Kurzy budou probíhat v provozovně zadavatele na adrese Tuřanka 1313/8, 627 00, Brno, podrobněji viz zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií kvality:

Kritérium

Váha kritéria

Nabídková cena (v Kč bez DPH)

40 %

Vzdělání a praxe školitelů

60 %

Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 164000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ICT Pro s.r.o.Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 BrnoIČ: 46971441

    Datum podpisu smlouvy: 7. 7. 2020

Datum ukončení: 7. 7. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 5. 2020
 
Aktualizováno: 10. 7. 2020