Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Technické minimum pro průmysl 4.0 - pracovníci údržby

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12969

Název zakázky: Technické minimum pro průmysl 4.0 - pracovníci údržby

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 9. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Sídlo zadavatele: Terezínská 60, 410 02 Lovosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Milan Grmela
 • Telefon: +420737226700
 • E-mail: milan.grmela@glanzstoff.com

IČ zadavatele: 25039253

DIČ zadavatele: CZ25039253

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
 • Telefon: +420737226745
 • E-mail: karel.mayer@glanzstoff.com

Lhůta pro podání nabídek: 23. 9. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
410 02 Lovosice, Terezínská 60 - sekretariát GB

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací aktivita je plánovaná v celkovém rozsahu 70 hodin z toho teoretické vyučování 50 hodin, praktické vyučování 16 hodin a závěrečný pohovor 4 hodiny.  Vzdělávací aktivita se bude uskutečňovat v sídle společnosti v Lovosicích. Společnost disponuje vhodným technickým zázemím pro vzdělávání (učebny i dílny), které jsou vybaveny vhodnými didaktickými pomůckami. Celkový rozsah vdělávání je 70 hodin (50hodin teorie, 16 hodin praxe a 4 hodiny závěrečné zkoušky) uvedený časový rámec modulů je v požadovaném minimálním rozsahu

 

Obsahová náplň jednotlivých modulů:

Industry 4.0. – cíle a technologie (8 hodin vzdělávání)

Úvodní část vymezení pojmu Průmysl 4.0. obecně a jeho klíčového prvku – propojování. Obsahové vymezení pojmu automatizace a optimalizace procesů v oblasti výroby, logistiky a služeb v konkrétních podmínkách společnosti. Propojení průmyslových procesů se sdělovací a datovou technikou společnosti. Modelové příklady.   Praktický nácvik operací.

Iot – průmyslový internet věcí (8 hodin vzdělávání)

Vzdělávání se zaměří na získání kompetencí i praktický nácvik v následujících oblastech:

Aplikace technologií průmyslového internetu, inteligentní, efektivnější a flexibilnější operace výroby s využitím průmyslového internetu – modelové příklady společnosti, síťová infrastruktura průmyslového internetu v konkrétních podmínkách společnosti, bezpečnost průmyslových sítí, OPC Unified Architecture (OPC UA), časové senzitivní sítě IEEE TSN (Time-Sensitive Network).

Měření a analýza UTC (8 hodin vzdělávání)

Zaměření kurzu na praktické dovednosti pracovníků, tak aby byli schopni provádět ultrazvukové zkoušky podle předepsaných norem, předpisů nebo specifikací, vybrat vhodnou ultrazvukovou metodu zkoušení, stanovit meze použité zkušební metody, vypracovat zkušební postup, nastavit a ověřit nastavení zařízení, provést zkoušky, vysvětlit a vyhodnotit výsledky zkoušky, klasifikovat zkoušený díl podle použité normy nebo norem, předpisů nebo specifikací, dokumentovat výsledky ultrazvukových zkoušek.

Systémy stlačeného vzduchu (8hodin vzdělávání)

Cílem kurzu je zajistit obecné znalosti o úpravě stlačeného vzduchu o technologii chlazení, membránového, kondenzačního a adsorpčního sušení, bezolejovou úpravu pomocí adsorpcí oleje, seznámení s měřicí technologii k zaznamenávání dat důležitých pro kvalitu a úsporu energie stlačeného vzduchu, orientaci v řešení pro úpravu stlačeného vzduchu a potřebnou senzoriku, abychom mohli zobrazovat a kontrolovat kvalitu úpravy stlačeného vzduchu. Další rozšíření možností pro energeticky efektivní a spolehlivé vysoušení stlačeného vzduchu nabízíme v podobě našich adsorpčních sušiček s teplou regenerací.

 

Parní hospodářství (8 hodin vzdělávání)

Oblast školení parního hospodářství se zaměřuje na zvyšování dovedností v oblasti řešení a oprav na rozvodech a jejich energetické účinnosti. V rámci kurzu budou detailně probrány následující témata využívání páry v průmyslu; auditem parního hospodářství; typickými možnostmi úspor energie v parním hospodářství; praktickými příklady energetických úspor v podnicích.

Hydraulika (8 hodin vzdělávání)

Kurz všeobecných znalostí hydraulických systémů zaměřený na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržbou a odstraňováním poruch rozdělený do následujících oblastí:

Základy průmyslové hydrauliky. Základní pojmy v hydraulice, hydrostatika, hydrodynamika, základní fyzikální pojmy, schématické značky jednotlivých prvků, hydraulická schémata, otevřený a uzavřený hydraulický obvod

Prvky pro řízení průtoku a tlaku -Hydraulické rozváděče, škrtící ventily, tlakové ventily, logické ventily. Popis a principy užití jednotlivých prvků.

Proporcionální technika - Proporcionální ventily, servoventily, regulační karty, analogové snímače tlaku a polohy. Výpočet vlastní frekvence hydraulického mechanizmu

Hydraulická čerpadla -princip čerpadel používaných v průmyslové hydraulice. Popis konstantních a regulačních čerpadel, doporučení pro montáž čerpadel, zásady správného zprovozňování. Rozbor užití jednotlivých typů regulačních čerpadel v hydraulických obvodech.

Hydraulické akumulátory -Popis a principy užití pro vakuové, membránové a pístové akumulátory. Základní bezpečnostní pravidla pro začlenění hydraulických akumulátorů do hydraulických systémů, bezpečnostní bloky pro hydraulické akumulátory.

Hydraulické válce -Základní výpočty, konstrukční provedení hydraulických válců, typy těsnění, pravidla pro zabudování hydraulických válců do strojních konstrukcí.

Rotační hydromotory -Základní výpočty, popis jednotlivých typů rotačních hydromotorů, pravidla pro zprovozňování a provoz rotačních hydromotorů.

Pracovní kapaliny hydraulických obvodů -Rozbor jednotlivých skupin tlakových kapalin, základní fyzikální vlastnosti, bezpečnostní ekologická pravidla. Ekologická likvidace použitých kapalin.

Nádrže pro pracovní kapaliny - Požadavky na nádrž, výpočet optimální velikosti nadrží, konstrukční provedení, příslušenství hydraulických nádrží

Potrubní rozvody -Výpočet velikosti potrubních rozvodů, ohýbaní trubek, typy spojování potrubí, proplachy potrubního rozvodu,

Filtrace v hydraulických systémech -Nečistoty v pracovních kapalinách, třídy znečištění, metody zjišťování čistoty kapalin, typy filtrů, druhy filtračních látek, výpočet velikosti filtru

Provoz a údržba hydraulických mechanismů -Provozní předpisy pro obsluhu a údržbu, hlavní zásady pro bezporuchový chod hydraulického zařízení, technické prostředky pro servis a údržbu hydraulických mechanismů, diagnostika.

Zásady montáže a uvádění do provozu. -Správné zásady montáže potrubního rozvodu, proplach potrubního systému, tlaková zkouška. Hlavní zásady při uvádění zařízení do provozu.

 

Čpavek (4 hodiny vzdělávání)

Cílem kurzu je zajistit obecné znalosti o technologických rozvodech a strojní technice čpavku a o technologii chlazení a dále prohloubit znalosti v oblasti měřicí techniky k zaznamenávání dat důležitých pro provoz čpavkových technologií, včetně zajištění bezpečnostních parametrů provozu čpavkového hospodářství

 

Čerpací technika (4 hodiny vzdělávání)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti provozování a údržby čerpadel. V rámci kurzu budou prezentovány témata jako diagnostika poruch čerpadel, ustavování pozice čerpadel a motorů v různých pozicích včetně praktických nácviků práce s laserovými přístroji.

 

Armatury (4 hodiny vzdělávání)

Kurz je zaměřen na praktické znalosti průmyslových armatur a jejich částí jako jsou  - regulační prvky, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav, prvky pro regulaci teplovodního podlahového vytápění, termostaty a zónové ventily, další regulační prvky, jejich montáž, obsluhu, údržbu a opravy.

 

Opravy převodovek (4 hodiny vzdělávání)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti provozování, a údržby převodových ústrojí. V rámci kurzu budou prezentovány témata jako diagnostika poruch převodovek, ustavování pozice převodovek při instalaci nebo opravě. Demontáže převodových skříní z pozic a správná manipulace, technologie oprav jednotlivých typů o převodovkách a jejich zpětná montáž.

Mechanické ucpávky (2 hodiny vzdělávání)

Zaměření kurzu je na praktické dovednosti v oblasti mechanických ucpávek čerpadel, které se se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, s důrazem na jejich konstrukci pro čerpadla a s ohledem na orientaci v problematice materiálu ucpávek na základě jejich provozní zátěže tlakem, teplotou, rychlostí otáčení a druhem čerpaného média. Budou osvětleny pojmy jako ucpávkové šňůry, kovového ucpávkového o-kroužku, uhlíkových těsnících kroužků nebo injektáží ucpávkové hmoty.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1020000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
4.Q.2019 - 2. Q. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena – bude jako významný, nikoliv však rozhodující faktor hodnocení
Odborné zajištění – dodavatel předloží dokumenty prokazující jeho způsobilost k odborné stránce požadovaného vzdělávání
Komplexnost dodávky – bude rozhodujícím faktorem, nabídka musí obsahovat všechny uvedené aktivity jako celek. Nabídky, které nebudou obsahovat všechny moduly budou hodnoceny pouze v případě, že nebude předložena komplexní nabídka

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Předložení dokumentů opravňující společnost k odbornému vzdělávání

  Doklady/čestné prohlášení o odborné způsobilosti lektorů k požadovanému vzdělávání – pokud lektor/lektoři, nemají požadované doklady odborné způsobilosti (VŠ diplomy, Certifikáty apod.) je nezbytné doložit jejich kompetenci k danému vzdělávání (prohlášení o délce praxe v dané oblasti atd.)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Pro posouzení je nezbytné uvést cenu bez DPH,. Za celý vzdělávací program v požadovaném rozsahu. Určení místa výuky jednotlivých modulů, pokud dodavatel má vlastní prostory k výuce specializovaných dovedností. Nabídka dále musí obsahovat fakturační údaje dodavatele a předpokládaný harmonogram jednotlivých modulů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako celková cena vzdělávacího kurzu v rozsahu 70 hodin  v minimální rozdělení uvedeném v popisu jednotlivých modulů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Případně může zadavatel umožnit elektronické předkládání (v tom případě jsou ovšem povinni použít elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek, a elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 

 • Platební podmínky: 60 dní od doručení faktury za vzdělávací aktivitu
  Jednotlivé moduly mohou být fakturovány poměrnou částkou během provádění vzdělávací aktivity nejméně však na měsíční bázi
  Nabídnutá cena je konečná a platná pro rozsah nabízené vzdělávací aktivity
  Pokud budou součástí nabídky subdodávky jiných subjektů, než je sám nabízející, tento za veškeré prováděné aktivity nese plnou zodpovědnost a to včetně jejich odborné kvalifikace. Výčet těchto subjektů není pro nabídku požadován.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci.

Datum ukončení: 26. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 9. 2019
 
Aktualizováno: 26. 9. 2019