Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

tendr IT 270

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12255

Název zakázky: tendr IT 270

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Člověk v tísni, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Šafaříkova 24, Praha 2, 120 000

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jana Kvapilová
 • E-mail: jana.kvapilova@clovekvtisni.cz

IČ zadavatele: 25755277

DIČ zadavatele: CZ25755277

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Kvapilová
 • Telefon: +420776713098
 • E-mail: jana.kvapilova@clovekvtisni.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 4. 2018 17:00

Místo pro podání nabídek:
eTržiště

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Nákup notebooku, smartphone, tiskáren, projektoru, tabletu a rucního skeneru.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 968033,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.5.2018 - 4.5.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Šafaríkova 24, Praha 2 -Vinohrady 120 00, CZ

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • V prípade, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude poradí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak,
  že na prvním míste bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním míste pak
  nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
  Informace o cene vkládá uchazec bez DPH
  Nabídky se stejným hodnocením budou serazeny následujícím zpusobem:
  Losem

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen nejpozdeji do lhuty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel predložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály ci úredne
overené kopie dokladu.

 • Zadavatel požadujue aby dodavatel predložil v rámci své nabídky cestné prohlášení dle vzoru, který je soucástí výzvy k podání nabídky,
  o tom, že nemá v Ceské republice nebo v zemi svého sídla:
  a) v evidenci daní zachycen splatný danový nedoplatek,
  b) splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na verejné zdravotní pojištení,
  c) splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti.
  Vzhledem k tomu, že nabídka je podávána elektronicky prostrednictvím eTržište, dodavatel k nabídce priloží sken podepsaného cestného
  prohlášení. Originál prohlášení doloží vítezný dodavatel pred podpisem kupní smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy je soucástí zadávací dokumentace. Úcastník zadávacího rízení v nabídce doloží doplnený návrh smlouvy, který musí být
v souladu s podmínkami verejné zakázky, zadávací dokumentace a jím doloženou nabídkou. V návrhu smlouvy doplní predevším
nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace. Návrh smlouvy je prílohou výzvy k
podání nabídky.

Dodavatel je povinen k nabídce priložit doplnený návrh kupní smlouvy, který je soucástí výzvy k podání nabídky. Jiné návrhy kupní
smlouvy se nepripouští. Dodavatel v návrhu kupní smlouvy uvede jednoznacnou identifikaci nabízeného zboží uvedením produktového
císla výrobce konkrétního nabízeného produktu. Pokud jedna položka v nabídce obsahuje více samostatných druhu zboží, dodavatel
uvede produktové císlo výrobce u všech druhu nabízeného zboží, které jsou soucástí jedné položky. Jednoznacná identifikace
nabízeného zboží uvedením produktového císla výrobce musí být uvedena v návrhu kupní smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Informace o cene vkládá uchazec bez DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel podá nabídku elektronicky prostrednictvím eTržiste.Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: ceský

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 4. 2018
 
Aktualizováno: 17. 4. 2018