Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12498

Název zakázky: Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
  • Telefon: +420466026114
  • E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavel Menšl
  • Telefon: +420466026282
  • E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 10. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, Podatelna (prostory Czech POINT), Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby, jejichž předmětem je realizace procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je součástí přiložené výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1740000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Audity budou probíhat v období od ukončení zadávacího řízení (ode dne podepsání smlouvy s dodavatelem) do 31. května roku 2020. Termíny realizace a místa plnění jednotlivých auditů jsou upřesněny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je součástí přiložené výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místa plnění jednotlivých auditů jsou upřesněny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je součástí přiložené výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu nabídky (Příloha č. 3 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné. Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz přiložená výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné, listinné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a „Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity II“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek, a to písemně na adresu zadavatele, do datové schránky nebo na e-mail kontaktní osoby uvedené v bodě 1 této výzvy.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1710000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): INSTAND, institut pro vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú., sídlem 5. května 1323/9, 140 00 Praha 4, IČ 266 48 989

    Datum podpisu smlouvy: 7. 1. 2019

Datum ukončení: 7. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 9. 2018
 
Aktualizováno: 15. 1. 2019