Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti podporovaného rozhodování

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12641

Název zakázky: Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti podporovaného rozhodování

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Helena Zahálková, MBA
 • Telefon: +420466026175
 • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Veronika Fejtová
 • Telefon: +420466026491
 • E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje Podatelna (prostory Czech POINT) Komenského náměstí 120 532 11 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů (akreditace MPSV) pro pracovníky příspěvkových organizací Pardubického kraje, poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním. Celkově se jedná o 4 běhy kurzu zaměřeného na vzdělávání v oblasti podporovaného rozhodování. Účastníci kurzu budou seznámeni s principy podporovaného rozhodování u lidí s postižením a získají znalosti v oblasti legislativy a zákonných podmínek v ČR ve vztahu ke konceptu podporovaného rozhodování. Účastníci kurzu by se měli seznámit s následujícími tématy:

 • legislativní prostředí v ČR ve vztahu ke konceptu rozhodování s podporou,
 • principy rozhodování s podporou u lidí se zdravotním postižením,
 • podpora samostatnosti a nezávislosti lidí se zdravotním postižením.

Nabízený kurz musí pokrýt minimálně 2 témata uvedená výše.

Kurzy budou probíhat prezenční formou v jednotlivých zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Minimální rozsah každého běhu kurzu je 6 výukových hodin, přičemž 1 výuková hodina odpovídá 45 minutám. Předpokládaný počet účastníků každého běhu kurzu je 17. V rámci každého běhu kurzu bude dodavatelem zajištěno (blíže viz návrh smlouvy):

a)Organizace kurzu

 • Komunikace s účastníky (zajištění a distribuce pozvánek, přihlášení účastníků apod.).
 • Zajištění technického vybavení.
 • Vyhotovení prezenční listiny.
 • Zpracování výukového materiálu pro každého účastníka kurzu.
 • Vystavení osvědčení o absolvování kurzu, které obdrží každý absolvent kurzu.

b) Lektorská činnost

c) Publicita projektu

Výukové materiály a ostatní dokumenty poskytované dodavatelem (např. prezenční listiny) budou dodržovat propagaci projektu v souladu s aktuálně platnou Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, která je k dispozici na www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 71000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurzy budou realizovány v termínu od března 2019 do října 2019. Konkrétní termíny jednotlivých kurzů budou stanoveny na základě domluvy vítězného dodavatele s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Místo dodání / převzetí plnění:
viz přiložená výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné.  Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz přiložená výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz přiložená výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz přiložená výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz přiložená výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

Datum ukončení: 8. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 1. 2019
 
Aktualizováno: 11. 2. 2019