Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti poskytování sociální služby chráněné bydlení se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12407

Název zakázky: Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti poskytování sociální služby chráněné bydlení se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Helena Zahálková, MBA
 • Telefon: +420466026175
 • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Veronika Fejtová
 • Telefon: +420466026491
 • E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, Podatelna (prostory Czech POINT), Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky příspěvkových organizací Pardubického kraje, poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním. Celkově se jedná o 4 běhy kurzu zaměřeného na vzdělávání v oblasti poskytování sociální služby „chráněné bydlení“ se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb. Účastníci kurzu by se měli seznámit s tématy jako:

 • transformace sociálních služeb a deinstitucionalizace,
 • identifikace ústavních prvků,
 • potřeby osob se zdravotním postižením v komunitním modelu péče,
 • možnosti, jak podporovat život klientů v přirozeném prostředí.

Nabízený kurz musí pokrýt minimálně 75% z požadovaných témat.

Kurzy budou probíhat prezenční formou v jednotlivých zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Minimální rozsah každého běhu kurzu je 6 výukových hodin, přičemž 1 výuková hodina odpovídá 45 minutám. Předpokládaný počet účastníků každého běhu kurzu je 18. V rámci každého běhu kurzu bude dodavatelem zajištěno (blíže viz návrh smlouvy):

a) Organizace kurzu

 • Komunikace s účastníky (zajištění a distribuce pozvánek, přihlášení účastníků apod.).
 • Zajištění technického vybavení.
 • Vyhotovení prezenční listiny.
 • Zpracování výukového materiálu pro každého účastníka kurzu.
 • Vystavení osvědčení o absolvování kurzu, které obdrží každý absolvent kurzu.

b) Lektorská činnost

c) Publicita projektu

 • Výukové materiály a ostatní dokumenty poskytované dodavatelem (např. prezenční listiny) budou dodržovat propagaci projektu v souladu s aktuálně platnou Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, která je k dispozici na www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 54000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurzy budou realizovány v termínu od září 2018 do prosince 2018. Konkrétní termíny jednotlivých kurzů budou stanoveny na základě domluvy vítězného dodavatele s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Místo dodání / převzetí plnění:
Jednotlivé kurzy budou probíhat v zařízeních následujících příspěvkových organizací Pardubického kraje: Domov na zámku Bystré, Domov pod hradem Žampach, Domov sociálních služeb Slatiňany a Domov na rozcestí Svitavy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné.  Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz přiložená výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné listinné formě, je-li to důvodné, jednotlivé doklady budou podepsány oprávněnou osobou k zastupování dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Blíže viz přiložená výzva.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 38400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka 140,592 51 Dolní Rožínka, IČ 01470906

  Datum podpisu smlouvy: 13. 9. 2018

Datum ukončení: 13. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 7. 2018
 
Aktualizováno: 18. 9. 2018