Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Truhlářské techniky a normy pro novou výrobní oblast

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12587

Název zakázky: Truhlářské techniky a normy pro novou výrobní oblast

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: EKONA Čáslav, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Josef Šťastný
 • Telefon: +420327315522
 • E-mail: ekona.caslav@tiscali.cz

IČ zadavatele: 26715279

DIČ zadavatele: CZ26715279

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jaromír Bahenský
 • Telefon: +420724174462
 • E-mail: ekona.caslav@tiscali.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 12. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o specifické školení v truhlářských technikách, normách, postupech a materiálech pro novou výrobní oblast s cílem rozšíření stávajícího sortimentu. Tento kurz nám umožní kromě rozšíření sortimentu a výroby také zvýšení kvalifikace a odbornosti našich pracovníků.

Počet účastníků: 9

Rozsah kurzu:

- 1 hodina = 60 minut

- celkem 368 hodin

- 1 školící den = 8 hodin

- celkem 46 školících dní

 

Výuka bude probíhat v prostorách naší firmy, kde bude teoretická část moci být ihned převedena do praxe přímo ve výrobě s využitím našich výrobních strojů a nástrojů.

TÉMAteoriepraxe
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků - skříňový nábytek s úložnými prostory, lehátka a dětské postýlky a další sortiment směřovaný na mateřské školy, dřevěná křesla a pohovky1640

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování nového sortimentu

1640

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro opravy a rekonstrukci nového sortimentu

168

Technologické normy v rámci sortimentu pro mateřské školy

8 

Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků

816

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

1640

Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva

1640

Montáž a demontáž nábytku

824

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů

816

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

44

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

814

CELKEM   

124242

Závěrečná zkouška, zhodnocení - 2 hodiny

  

CELKEM HODIN KURZU - 368 hodin

  

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 380160,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je od února 2019 do června 2019. Školení bude zahájeno bezprostředně po podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Jednotlivé termíny školení mohou být upraveny dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritéria hodnocení a jejich váha:

  1. Nabídková cena - nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti – váha 50%

  2. Komplexnost školitele – nabídky budou hodnoceny podle toho, jestli je dodavatel schopen zajistit i sdruženou zakázku „Pokročilé techniky čalounění složitějších tvarů sedacích souprav a nábytku“ – váha 50%

   

  Nejvhodnější nabídkou bude ta, která nabídne nejnižší nabídkovou cenu a současně doručí nabídku a bude schopna zajistit i školení „Pokročilé techniky čalounění složitějších tvarů sedacích souprav a nábytku“.

   

  Metoda vyhodnocení:

  Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková.

  Výpočet bodů:

  1. Nabídková cena – váha 50%

                          hodnota z nabídky, která je

                          v daném kritériu nejvýhodnější

                          tzn. nejnižší cena  

             100 x     -------------------------------------------------    x váha kritéria                                                                                               vyjádřená v %

                          cena z hodnocené

                          nabídky

  2. Komplexnost školitele – váha 50%

                          hodnota 100, pokud byla zaslána

                          nabídka kurzu „Čalounictví“

                          nebo hodnota 0, pokud nebyla zaslána

                          nabídka kurzu „Čalounictví“

             100 x     -------------------------------------------------    x váha kritéria vyjádřená v %

                          100

   

  Výsledné pořadí bude určeno seřazením nabídek dle celkového počtu získaných bodů. Příklad nabídky pro dosažení plného počtu bodů je uveden v příloze "Výzva k podání nabídek".

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - vše v ověřených kopiích

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Požadujeme od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 380160.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SVT Consulting s.r.o., Sokolovské nám. 308/5, Liberec, 27326217

  Datum podpisu smlouvy: 20. 12. 2018

Datum ukončení: 20. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 11. 2018
 
Aktualizováno: 8. 1. 2019