Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Učit se společně, růst individuálně – Zavádění nových přístupů v péči o klienta – zahradní terapie

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12186

Název zakázky: Učit se společně, růst individuálně – Zavádění nových přístupů v péči o klienta – zahradní terapie

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Pavel Franěk

IČ zadavatele: 70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Marek Bena
  • Telefon: +420604119057
  • E-mail: bena@pkvysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 4. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele a jeho pracovní skupiny za účelem naplnění cílů projektu.

Předmět veřejné zakázky a cíle projektu jsou podrobně definovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vymezení předmětu zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému (číselníku CPV):

79632000-3            Vzdělávání zaměstnanců

79634000-7            Profesní poradenství

79951000-5            Organizace seminářů

79998000-6            Služby profesionálních poradců

80510000-2            Odborná školení

Zadavatel zadává veřejnou zakázku s cílem podpořit zavádění nových přístupů v péči o klienta v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Zadavatel jako zřizovatel příspěvkových organizací pobytových zařízení sociálních služeb sleduje následující cíl vyplývající z projektu: rozvíjet nové programy péče a ověřit jejich zavedení do praxe s cílem zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby; vytvořit implementační plán programů péče.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 504710,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem a bude probíhat až do roku 2020. Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky byl vybraným dodavatelem splněn v době a termínech, jak je uvedeno v harmonogramu plnění obsaženém v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika, zejména pak Kraj Vysočina, dále také Německo nebo Rakousko. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle níže uvedených kritérií hodnocení a metody vyhodnocení. Celkové bodové hodnocení nabídky zadavatel stanoví jako součet bodů nabídky dosažených v obou kritériích hodnocení. Pořadí nabídek v hodnocení bude určeno sestupně podle počtu obdržených bodů. Zadavatel pro plnění zakázky vybere dodavatele, jehož nabídka obdržela nejvyšší počet bodů a umístila se tak na prvním místě v pořadí hodnocených nabídek.

V případě, že budou podány 2 či více nabídek, jejichž obdržený počet bodů bude zcela shodný, bude o umístění takových nabídek v konečném pořadí rozhodnuto losováním. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kteří takové nabídky podali. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 3 dny před losováním.

Kritéria hodnocení a jejich váhy:

Nejnižší nabídková cena vč. DPH 50 %

Zkušenosti osob tvořících realizační tým dodavatele 50 %

Další podrobné informace jsou uvedeny v čl. 13 Zadávací dokumentace.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podrobné požadavky zadavatele na základní způsobilost a technickou kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny v čl. 5 Zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné požadavky zadavatele na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 9 Zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobné požadavky zadavatele na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 9.1 Zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné formě. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce zabezpečené prostředky proti neoprávněné manipulaci tak, aby bylo zamezeno seznámení se s obsahem nabídky před otevřením obálky, označené na přední straně názvem veřejné zakázky Učit se společně, růst individuálně – Zavádění nových přístupů v péči o klienta – zahradní terapie a slovem „NEOTVÍRAT“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako dodavatel více než jednou, a to ani ve sdružení dodavatelů podávajícím společnou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel doručit nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být písemná a musí být doručena na adresu: Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu bena@pkvysocina.cz.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti uveřejněním na profilu zadavatele, do dvou pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení k zadávací dokumentaci uveřejněním na profilu zadavatele i bez předchozí žádosti dodavatele. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje v případě zájmu o účast v tomto výběrovém řízení provést rovněž na profilu zadavatele aktivaci odběru upozornění na změny v zadávací dokumentaci, resp. vysvětlení zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení, a to zadáním kontaktní e-mailové adresy v sekci „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré požadavky a zadávací podmínky zadavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Veškeré informace o tomto zadávacím řízení zadavatel uveřejňuje rovněž na svém profilu zadavatele na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek a pravidly poskytovatele dotace (Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze 7 – dostupné na www.esfcr.cz). Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb., neboť se na ni v souladu s ustanovením § 31 tohoto zákona vztahuje výjimka z postupu zadavatele v zadávacím řízení dle zákona. Pokud jsou proto v Zadávací dokumentaci a ostatních dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován, vyjma případů, kdy je to výslovně uvedeno.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 531800.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, sídlo: Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČO: 25557475

    Datum podpisu smlouvy: 26. 4. 2018

Datum ukončení: 26. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 3. 2018
 
Aktualizováno: 30. 4. 2018