Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vazačský kurz - opakovaný

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12887

Název zakázky: Vazačský kurz - opakovaný

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jindřich Neděla
 • Telefon: +420777593535
 • E-mail: nedela@sprosro.cz

IČ zadavatele: 26823411

DIČ zadavatele: CZ26823411

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jarmila Veverková
 • Telefon: +420777324087
 • E-mail: veverkova@subvens.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., Slatinická 191, 783 49 Lutín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Počet účastníků kurzu: 195 (účastníci budou rozděleni na dvě skupiny)

 

POČET HODIN:

Teorie: 7

Zkouška: 1

Celkem: 8

Rozsah jedné hodiny: 60 min.

Forma kurzu: prezenční

Forma ukončení: závěrečná zkouška

Specifikace vzdělávací aktivity: podle zvláštních předpisů

 

OSNOVA ŠKOLENÍ – vazač dle ČSN ISO 12480-1:1999

A. ROZSAH POUČENÍ, ZACVIČENÍ A ŠKOLENÍ PRO ČINNOST VAZAČE

1. Předmět normy čl. 1 ČSN ISO 12480-12:1999

2. Definice čl. 3 ČSN ISO 12480-1:1999

3. Systém bezpečné práce dle čl. 4 ČSN ISO 12480-1:1999

4. Výběr, odpovědnost a minimální požadavky na pracovníky dle čl. 5 ČSN ISO 12480-1:1999

- čl. 5.1 Všeobecně

- čl. 5.2. Povinnosti osob určených k řízení provozu jeřábu

- čl. 5.4. Vazač

o čl. 5.4.1. Povinnosti vazače

o čl. 5.4.2. Minimální požadavky na vazače

5. Bezpečnost dle čl. 6 ČSN ISO 12480-1:1999

- čl. 6.1. Všeobecně

- čl. 6.2. Označení osob řídící pohyby jeřábu

- čl. 6.3. Osobní ochranné pomůcky

- čl. 6.4. Použití osobních ochranných prostředků

- čl. 6.5. Přístup a nouzový únik

- čl. 6.6. Požární hasící přístroje

- čl.6.7. Dokumentace

6. Nebezpečné vlivy v blízkosti jeřábu dle čl. 8.3. ČSN ISO 12480-1:1999

7. Provozní podmínky dle čl. 11 ČSN ISO 12480-1:1999

- čl. 11.1. Jmenovitá hmotnost

- čl. 11.2. Provoz a řízení

- čl. 11.3. Manipulace s břemeny v blízkosti osob

- čl. 11.4. Součinnost jeřábu při zvedání

- čl. 11.5. Zvláštní provoz

- čl. 11.6. Povětrnostní podmínky

8. Vázání břemen a manipulace s nimi dle čl. 12 ČSN ISO 12480-1:1999

- čl. 12.1.1. Hmotnost břemene

- čl. 12.1.2. Těžiště břemene

- čl. 12.1.3. Háky a kladnice

9. Příklady komunikačního systému příloha D ČSN ISO 12480-1:1999

10. Vázání , zavěšování a přeprava – příloha NA.1 ČSN ISO 12480-1:1999

11. Zakázané manipulace – příloha NA.2 ČSN ISO 12480-1:1999

B. ROZSAH SEZNÁMENÍ

12. Ustanovení ČSN 34 3108 pro nízká napětí

13. Zakázaná činnost – oddělávání krytů el. zařízení a přístrojů jeřábu

C. ROZSAH POUČENÍ

14. Konkrétní možnosti ohrožení el. zařízení u jeřábů

Použitá literatura: ČSN ISO 12480-1:1999, ČSN ISO 9926-1:1993, ČSN ISO 4309:1992, ČSN 34 3108, Zák. č. 222/1994 Sb., Bezpečné používání jeřábů-komentář k ČSN ISO 12 480-I, Zákon č.251/2005 Sb., Příručka Vazače břemen autorů Chromečka a Uhlíře

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 78000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
3.1.2020 a 3.2.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Hostinec U Facků, Olomoucká 35, Vsisko, 783 72 Velký Týnec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Jediným hodnotícím kritériem je: Celková nabídková cena – hodnotí se celková nabídková cena v Kč bez DPH, váha kritéria je 100 %.

   

  Způsob hodnocení nabídek

  Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1–100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria.

  Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nabídková cena) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

   

  hodnota nejvhodnější nabídky

              Počet bodů kritéria = -------------------------------------------------- * váha kritéria

                                                             hodnota nabídky

   

  Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritéria vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilostí předložením čestného prohlášení, viz příloha č. 2. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
  Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
  Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele v rozsahu: zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci u všech osob, které budou zajišťovat realizaci školení.

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka, viz příloha č. 1.
Plná moc (pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba).
Návrh smlouvy s dodavatelem (návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu)., viz Příloha č. 3
Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán.
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána písemně, a to v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vazačský kurz - opakovaný“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.Nabídky v listinné podobě musí být podány v jednom vyhotovení v originále. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka, včetně příloh, bude zpracována v českém jazyce včetně kopie na flash disku, CD/DVD nosiči apod.Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel vyrozumí dodavatele, kterého vyloučil, o tomto kroku do 5 pracovních dnů od této skutečnosti oznámením na portálu www.esfcr.cz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti.Kontaktní osoba zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek:Ing. Jarmila Veverková, Ph.D.tel.: +420 777 324 087e-mail: veverkova@subvens.czVysvětlení zadávacích podmínek (včetně znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na svých webových stránkách, rovněž tak a portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH).
Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Další požadavky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Požadavky na formu nabídky (požadovaný počet kopií – 1, a to na elektronickém médiu).
Účastník je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

Účastník zajistí plnění zakázky sám případně prostřednictvím svých zaměstnanců. Plnění předmětu zakázky subdodavatelem (subdodavateli) je nepřípustné.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10, Datum účinnosti 17. 6. 2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Datum ukončení: 13. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 7. 2019
 
Aktualizováno: 18. 9. 2019