Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vybavení cukrárny Hlinka

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13547

Název zakázky: Vybavení cukrárny Hlinka

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Serwetnicki z. ú.

Sídlo zadavatele: 793 99 Hlinka č. p. 25

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Renata Adamíková
 • Telefon: +420737617369
 • E-mail: r.adamikova@centrum.cz

IČ zadavatele: 05434181

DIČ zadavatele: CZ05434181

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Jana Juřenová MSc., MBA
 • Telefon: +420603523876
 • E-mail: jana.jurenova@ligabruntal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 8. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
kancelář zadavatele v objektu 793 99 Hlinka č. p. 25 (objekt obecního úřadu), místnost: kancelář v 1. NP

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení cukrárenského provozu. Zakázka je složena ze dvou samostatných souborů. Přesná specifikace dodávky je přílohou této výzvy. Každý uchazeč je oprávněn podat jednu cenovou nabídku pouze do jednoho souboru nebo do obou dvou souborů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 604061,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.08.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
793 99 Hlinka č. p. 15

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnotícím kritériem dodávky je výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

  Na základě podané cenové nabídky uchazečem bude zadavatelem stanoveno pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

  Uchazeč je oprávněn podat cenovou nabídku na obě části zakázky nebo pouze na jednu libovolnou část zakázky. V případě rovnosti cen nabídek uchazečů bude zadavatel upřednostňovat uchazeče, který svou nabídku podá dřív.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Prostá kopie oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list; dostačujícím je živnost zprostředkování obchodu a služeb nebo velkoobchod a maloobchod).

 • Čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

- vyplněný krycí list nabídky (krycí list musí obsahovat celkovou cenu dodávky vybavení; uchazeč není povinen uvést jednotlivé ceny jednotlivých druhů vybavení, je povinen u dodávky dodržet specifikace uvedené v příloze)
- prokázání kvalifikace uchazeče
- čestné prohlášení uchazeče
- prohlášení o poddodavatelích

- návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena v Kč bez DPH bude uvedena ve vyplněném krycím listu podané cenové nabídky a ve smlouvě. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídka bude doručena osobně nebo provozovatelem poštovních služeb na adresu zadavatele v uzavřené obálce s uvedením kontaktní adresy uchazeče, IČ uchazeče a označené NEOTEVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA „Vybavení cukrárny Hlinka“.•Nabídka bude doručena v jednom originále. •Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
•Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně písemné vysvětlení (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. •Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. •Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek (případně související dokumenty), nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.•Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel uveřejnit i na portále www.esfr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadavatel připouští poddodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Nebyla podána žádná nabídka.

Datum ukončení: 25. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 8. 2020
 
Aktualizováno: 23. 9. 2020