Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vybavení IT a jiné technické zařízení pro projekty Společnosti Podané ruce o.p.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12037

Název zakázky: Vybavení IT a jiné technické zařízení pro projekty Společnosti Podané ruce o.p.s.

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Společnost Podané ruce o.p.s.

Sídlo zadavatele: Vídeňská 225/3, 639 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Pavel Novák
  • Telefon: +420777916252
  • E-mail: novak@podaneruce.cz

IČ zadavatele: 60557621

DIČ zadavatele: CZ60557621

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Bc. Milan Konečný
  • Telefon: +420605201156
  • E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je pořízení vybavení IT a jiného technického zařízení v rámci projektů Společnosti Podané ruce o.p.s..

Podrobná specifikace požadovaného předmětu je uvedena v příloze č. 1  výzvy.

Součástí realizace zakázky je i dovoz požadovaného zboží na místa jednotlivých poboček zadavatele.

Zakázku musí realizovat dodavatel kompletní, není možné dodat pouze část zakázky.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 790000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání je jedním z hodnotících kritérií. Maximální možná lhůta, do které je nutné dodat předmět zakázky činí 15 kal. dnů.

Místo dodání / převzetí plnění:
Předmět zakázky bude dodavatelem dodán na jednotlivé pobočky zadavatele v Brně, místa budou upřesněna při podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha 70 %)

Lhůta dodání v kal. dnech (váha 30 %)

Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené výzvě.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

a)     který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)     který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)      který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)     který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)     který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokáže základní způsobilost doložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou (viz příloha č. 4 výzvy)

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

a)     výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

b)     oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

·        seznamu významných dodávek provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

seznamu alespoň 2 zakázek obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení realizovaných v posledních 3 letech – tj. dodávka IT, seznam bude obsahovat cenu a rok, kdy byla zakázka poskytnuta a identifikaci objednatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy.(příloha č. 3)  Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a lhůt) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako své návrhy smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Jako přílohu návrhu smlouvy uchazeč vloží do nabídky příslušnou oceněnou přílohu 2 výzvy: rozpočet. Přílohou smlouvy je rovněž příloha se specifikací viz příloha č. 1  výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za dodávky kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky a rozpočtu, který je přílohou č. 2 výzvy. Uchazeč doplní ceny do rozpočtu.

Uchazeč nesmí při oceňování položek překročit limit daný řídícím orgánem v aktuální verzi tabulky https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-opz s výjimkou telefonu, kde nesmí překročit cenu 3305 Kč bez DPH. V případě, že uchazeč překročí dané limity, bude jeho nabídka vyloučena ze zadávacího řízení.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato výzva stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v předepsaném členění Celková nabídková cena bude uvedena v rozpočtu, který je přílohou této výzvy, dále na krycím listu nabídky (rovněž příloha  výzvy)

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, uznává zadavatel i doklady ve slovenském jazyce bez překladu a doklady o vzdělání v latinském jazyce bez překladu) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Vybavení IT a jiné technické zařízení pro projekty Společnosti Podané ruce o.p.s.“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu na krycím listu nabídky (viz příloha č. 5 výzvy)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další požadavky jsou uvedeny ve výzvě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 669230.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Computer Klinik s.r.o., Blatného 1831/26, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ: 29375479, Tomáš Vlk

    Datum podpisu smlouvy: 14. 2. 2018

Datum ukončení: 14. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 1. 2018
 
Aktualizováno: 16. 2. 2018