Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vybavení kosmetiky Hlinka

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13638

Název zakázky: Vybavení kosmetiky Hlinka

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Serwetnicki z. ú.

Sídlo zadavatele: 793 99 Hlinka č. p. 25

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Renata Adamíková
  • Telefon: +420737617369
  • E-mail: r.adamikova@centrum.cz

IČ zadavatele: 05434181

DIČ zadavatele: CZ05434181

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Jana Juřenová MSc., MBA
  • Telefon: +420603523876
  • E-mail: jana.jurenova@ligabruntal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 10. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
kancelář zadavatele v objektu 793 99 Hlinka č. p. 25 (objekt obecního úřadu), místnost: kancelář v 1. NP

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro kosmetický salon. Přesná specifikace dodávky je přílohou této výzvy. Každý uchazeč je oprávněn podat jednu cenovou nabídku

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 469942,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
25.10.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
793 99 Hlinka č. p. 15

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem dodávky je výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Na základě podané cenové nabídky uchazečem bude zadavatelem stanoveno pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prostá kopie oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list; dostačujícím je živnost zprostředkování obchodu a služeb nebo velkoobchod a maloobchod).

Čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

vyplněný krycí list nabídky (krycí list musí obsahovat celkovou cenu dodávky vybavení; uchazeč není povinen uvést jednotlivé ceny jednotlivých druhů vybavení, je povinen u dodávky dodržet specifikace uvedené v příloze)
prokázání kvalifikace uchazeče
čestné prohlášení uchazeče
prohlášení o poddodavatelích

návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena v Kč bez DPH bude uvedena ve vyplněném krycím listu podané cenové nabídky a ve smlouvě. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídka bude doručena osobně nebo provozovatelem poštovních služeb na adresu zadavatele v uzavřené obálce s uvedením kontaktní adresy uchazeče, IČ uchazeče a označené NEOTEVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA „Vybavení kosmetiky Hlinka“.•Nabídka bude doručena v jednom originále. •Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
•Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně písemné vysvětlení (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. •Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. •Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek (případně související dokumenty), nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.•Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel uveřejnit i na portále www.esfr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadavatel připouští poddodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 9. 2020
 
Aktualizováno: 23. 9. 2020