Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vybavení pro výrobu domků a saun

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12435

Název zakázky: Vybavení pro výrobu domků a saun

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Aperkom z. ú.

Sídlo zadavatele: Jezdecká 1861/17, 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Andrea Cieslarová
 • Telefon: +420736627932
 • E-mail: andrea.cieslarova@projektove-poradenstvi.cz

IČ zadavatele: 29459672

DIČ zadavatele: CZ29459672

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. jakub Adamík
 • Telefon: +420605404012
 • E-mail: jak.adamik@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
Kancelář zadavatele v přízemí v objektu Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka nového vybavení pro výrobu saun a domků. Přesná specifikace dodávky je přílohou této výzvy. Zakázka je rozdělená na části podle druhu dodávek, přesná specifikace dodávek je přílohou této výzvy. Každý účastník je oprávněn podat nabídku do libovolné části zakázky, případně do každé části zakázky.

 

Rozsah dodávek a předpokládané hodnoty dodávek:

1.  Spodní frézka  89 000,- Kč

2.  Pásová pila  113 761,- Kč

3.  Srovnávací a tloušťková frézka 101 956,- Kč

4.  Formátovací pila 153 000,- Kč

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 457717,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10.9.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
739 12 Čeladná - Podolánky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnotícím kritériem dodávky je výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na základě podané cenové nabídky uchazečem bude zadavatelem stanoveno pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy.

   

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou

  kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona

  o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

vyplněný krycí list nabídky včetně položkového rozpočtu (viz příloha výzvy - specifikace dodávky)

prokázání kvalifikace uchazeče
čestné prohlášení uchazeče
prohlášení o poddodavatelích

návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena v Kč bez DPH bude uvedena ve vyplněnémkrycím listu cenové nabídky a ve smlouvě. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude doručena osobně nebo provozovatelem poštovních služeb na adresu zadavatele v uzavřené obálce s uvedením kontaktní adresy uchazeče, IČ uchazeče a označené NEOTEVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA „Nákup katrové pily“.Nabídka bude doručena v jednom originále a v jedné kopii.Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou zastupovat uchazeče nebo statutárním zástupcem uchazeče

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku pro každoučást dodávky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně písemné vysvětlení (odpovědi nadotaz) ohledně zadávané zakázky.Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek (případně souvisejících dokumentů), nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel uveřejnit i na portále www.esfr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel připouští případné poddodavatele.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámciOperačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8). Na totozadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zakázka neobsahovala všechno potřebné vybavení pro zajištění výroby.

Datum ukončení: 23. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 8. 2018
 
Aktualizováno: 24. 8. 2018