Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vybavení terapeutické komunity Podcestný mlýn nábytkem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13277

Název zakázky: Vybavení terapeutické komunity Podcestný mlýn nábytkem

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Společnost Podané ruce o.p.s.

Sídlo zadavatele: Hilleho 1842/5, Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jindřich Vobořil
 • Telefon: +420725805865
 • E-mail: voboril@podaneruce.cz

IČ zadavatele: 60557621

DIČ zadavatele: CZ60557621

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavla Spěšná
 • Telefon: +420773095365
 • E-mail: spesna@podaneruce.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 2. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Společnost Podané ruce, o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno 602 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodávka zboží ve formě souboru nábytku, tvořícího vnitřní vybavení pracoviště zadavatele v Kostelním Vydří, a to dle podrobné specifikace, která je jako příloha č. 1 a příloha č. 2 nedílnou součástí této výzvy. Součástí plnění je také poskytnutí ES prohlášení o shodě, platné pro tuzemský trh s příslušným zbožím.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 552500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Závazek k dodávce zboží podle čl. 2 této výzvy bude splněn nejpozději do 2 měsíců ode dne úhrady zálohy na kupní cenu zboží podle čl. 2 této výzvy. Tento závazek se přitom bude považovat za splněný po faktickém předání příslušného zboží, prostého všech zjevných vad, předáním a převzetím tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání je pracoviště zadavatele v Kostelním Vydří.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jednoho kritéria, a tím je nejnižší nabídnutá kupní cena příslušného zboží. Jako nejvýhodnější bude přitom vyhodnocena nabídka, obsahující nejnižší nabídnutou kupní cenu příslušného zboží. Za tímto účelem je účastník povinen do jeho návrhu na uzavření příslušné kupní smlouvy uvést výši nabídnuté kupní ceny v korunách českých a bez DPH. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Obligatorní kvalifikační předpoklady, jejichž nesplnění má za následek vyloučení účastníka z účasti v tomto řízení, se stanoví v rozsahu tzv. základní způsobilosti podle ust. par. 74 zák. zákona, a v rozsahu tzv. profesní způsobilosti podle ust. par. 77 zákona, včetně oprávnění k provádění příslušného plnění ve prospěch zadavatele, a v rozsahu tzv. technického kvalifikačního předpokladu podle ust. čl. 6.2. této výzvy.

Obligatorní kvalifikační předpoklady se prokazují prostou kopií výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku, ve zbytku pak  čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou (viz příloha č. 4 výzvy).

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

a/ ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tzn.

že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země svého sídla, tj.

trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině
trestný čin při obchodování s lidmi

tyto trestné činy proti majetku

podvod
úvěrový podvod
dotační podvod
podílnictví
podílnictví z nedbalosti
legalizace výnosů z trestné činnosti
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

tyto trestné činy hospodářské

zneužití informace a postavení v obchodním styku
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
pletichy při veřejné dražbě
poškození finančních zájmů Evropské unie

trestné činy obecně nebezpečné
trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby
trestné činy úředních osob
úplatkářství
jiná porušení činnosti orgánu veřejné moci

nebo obdobný trestný čin podle řádu země sídla dodavatele (účastníka zadávacího řízení); k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

b/ dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tzn. že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splátkový daňový nedoplatek,

c/ dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tzn. že nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d/ dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tzn. že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e/ dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona, tzn. že není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla podle jiného právního předpisu vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

II/ splňuje profesní způsobilost ve smyslu ust. par. 77 odst. zákona, tzn. že je oprávněn k poskytování plnění, které je v tomto případě předmětem této veřejné zakázky.

III. splňuje technický kvalifikační předpoklad ve smyslu čl. 6.2. výzvy, tzn. že v posledních třech letech realizoval nejméně tři významné zakázky dle cit. ustanovení výzvy.

Dodavatel prokáže základní způsobilost doložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou (viz příloha č. 4 výzvy).

Technická kvalifikace

Technickým kvalifikačním předpokladem se pro účely této výzvy rozumí vlastní zkušenost se zakázkami tohoto druhu, a to nejméně v rozsahu tří významných zakázek na dodávky dle čl. 2 této výzvy za období posledních tří let. Významnou zakázkou se přitom pro účely této výzvy rozumí dodávka zboží dle čl. 2 této výzvy resp. zboží obdobného charakteru v kupní ceně nejméně 200 000,-Kč bez DPH.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy (příloha č. 3)  Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu pro zboží specifikované v příloze č. 1, nabídkovou cenu pro zboží specifikované v příloze č. 2, celkovou nabídkovou cenu a výši požadované zálohy kupní ceny) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako své návrhy smlouvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním nebo jiným oprávněným zástupcem uchazeče a doložený příslušnými písemnými doklady podle čl. 6 této výzvy.

Přílohami smlouvy jsou rovněž přílohy se specifikací viz příloha č. 1  a příloha č. 2 této výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je výčet poptávaného zboží v přílohách č. 1 a č. 2.

Kupní cena zboží podle čl. 2 této smlouvy bude stanovena jako pevná. Kupní cena přitom nesmí překročit částku 552 500,-Kč bez DPH, která je zároveň předpokládanou hodnotou této zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky byla přitom stanovena na základě průzkumu trhu s využitím otevřených informačních zdrojů.

Změna výše kupní ceny podle čl. 5.1. této výzvy bude možná pouze na základě dohody obou stran o změně kupní smlouvy. Součástí ceny bude i příslušná daň z přidané hodnoty a veškeré ostatní náklady, vynaložené prodávajícím na splnění jeho závazku k plnění podle čl. 2. této výzvy v místě podle čl. 3 této výzvy.

Dílčí nabídkové ceny vztahující se k souboru zboží dle přílohy č. 1 a č.2 a celková cena bude uvedena v návrhu smluvy ve vyhazeném poli. Obdobně tomu bude i v případě požadavku na doplnění výše zálohy.

Je-li prodávající plátcem DPH, je oprávněn si tuto kupní cenu zvýšit o částku, odpovídající DPH z této kupní ceny ve výši dle zákona. Součástí této ceny, která je nejvýše přípustná a konečná, jsou veškeré náklady prodávajícího  na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy v místě plnění dle čl. 3 této smlouvy.  

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky musí být podávány v písemné formě a v uzavřené obálce, opatřené označením „ Zadání veřejné zakázky-nábytek - neotvírat ! “ a na uzavření s razítkem účastníka, a lze je podávat poštou nebo osobně v sídle zadavatele na sekretariátu jeho ředitele, a to v době od 8,00 do 14,00 každého pracovního dne. Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Každý účastník je povinen ve své nabídce označit tzv. kontaktní osobu, určenou ke komunikaci mezi účastníkem a zadavatelem v toto zadání veřejné zakázky, a to jménem, příjmením, adresou a e-mailovou adresou.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn požadovat na zadavateli písemné vysvětlení těchto podmínek zadání, a to formou písemné žádosti, která musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podávání nabídek podle ust. čl. 8.1. této výzvy. Vysvětlení těchto podmínek zadání může zadavatel poskytnout účastníkům i bez jejich písemné žádosti. Písemné vysvětlení podmínek zadání, včetně souvisejících dokumentů, musí zadavatel odeslat účastníkovi do 2 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka o toto vysvětlení. Tuto lhůtu nemusí zadavatel dodržet v případě, že poskytne vysvětlení na žádost doručenou po lhůtě podle tohoto článku této výzvy. Písemné vysvětlení zadavatel uveřejní také na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Ostatní smluvní podmínky jsou dány odkazem na obsah návrhu kupní smlouvy, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této výzvy, a na příslušná ustanovení občanského zákoníku s tím, že práva a povinnosti smluvních stran nijak nevybočí z jeho rámce.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, a to stejným způsobem, jak byly vyhlášeny.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
 • O výsledku tohoto zadání veřejné zakázky, včetně jeho případného zrušení, a případného vyloučení nabídky, budou účastníci informováni prostřednictvím portálu www.esfcr.cz a dále písemně na adrese, uvedené v jejich nabídce.
 • Podáním nabídky uděluje účastník zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zadávací řízení se řídí:
Podle ust. par. 6 a par. 27 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tuto /dále jen „zákon“/ a podle Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 , vydání 1.13., a Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, vydání 11.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Výběrové řízení dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ nepodléhá povinnosti uveřejňování za portálu esfcr.cz

Datum ukončení: 5. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 2. 2020
 
Aktualizováno: 7. 2. 2020