Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na dodavatele vybavení prádelny

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12712

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vybavení prádelny

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: PERFECT pure service, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Budovatelská 872/51, Rohatec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Mgr. Marie Šedová
  • Telefon: +420777553939
  • E-mail: m.sedova@sedova.cz

IČ zadavatele: 02119463

DIČ zadavatele: CZ02119463

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Veronika Pištěková
  • Telefon: +420777553883
  • E-mail: v.pistekova@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 4. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Budovatelská 872/51, Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Závazné požadavky zadavatele:

 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

 

Tyto požadavky je uchazeč povinen a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejich přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

 

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

 

Předmět zakázky a požadavky zadavatele:

 

Předmětem zakázky je vybavení prádelny:

 

1, Průmyslová pračka

Vysokootáčková pračka
Násypka s min. 4. boxy
Dotykový display
Plnění na min. 13 kg
Otáčky odstředění cca 1150 ot/min
G
Rozměry cca 1307 x 788 x 869 mm

 

 

2, Průmyslová pračka

Vysokootáčková pračka
Násypka s min. 4 boxy
Dotykový display
Plněná na min. 18 kg
Otáčky odstředění cca 1080 ot/min.
Rozměry cca 1415 x 884 x 913 mm

 

 

3, Průmyslová sušička

Plnění na min. 17 kg
Min. 9 programů
Nenáročná údržba
Rozměry cca 1694 x 785 x 1110 mm
Hodinový výkon min. 43 kg

 

 

4, Průmyslová sušička

Plnění na min. 23 kg
Min. 9 programů
Nenáročná údržba
Rozměry cca 1812 x 890 x 1245 mm
Hodinový výkon min. 60 kg

 

 

5, Mandl

Elektrický ohřev
Výkon žehlení cca 20-30 kg při max. 45% vlhkosti
Elektrický ohřev
Min. 7 rychlostí žehlení
Rozměry cca 1107 x 2210 x 644 mm

 

 

6, Balící stůl

Rozměry cca 1050x1540x910 mm
Manuální a poloautomatické ovládání
Vytváření balíků s výškou do max. 500 mm
Rozměry balíků max. 700x700 mm

 

7, Žehlící prkno s automatickým vyvíječem páry

Vyvíječ páry cca 2,8 l
vyhřívané žehlicí prkno
odsávání žehlicího prkna
vyfukování žehlicího prkna
Rozměry desky cca 1220 x 420 mm
Rozměry cca 900 x 1270 x 420 mm

 

8, 2x Dávkovací čerpadlo

Dávkovač tekuté chemie včetně 4 ks čerpadel

 

 

9, 2x manipulační vozík na prádlo

Pro suché i mokré prádlo
Podvozek z nerezové oceli

 

10, 2x manipulační vozík na prádlo s odtokem

Pro vlhké prádlo i namáčení prádla
Podvozek z nerezové oceli
Hadice k vypouštění vody

 

Předmětem koupě je i předvedení, přezkoušení strojů a uvedení do provozu.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
18. 4. 2019 do 31. 12 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Havlíčkova, Hustopeče 693 01, areál 540/28

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

 

Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

 

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

 

100 x (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech.

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

 

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 

základní způsobilost;
profesní způsobilost;

 

Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

 

 Základní způsobilost

 

Způsobilým je dodavatel, který

 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost

 

Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopii živnostenského listu či koncese.

 

Společná ustanovení ke způsobilosti

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

 

Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

 

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavatel v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

 

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

 

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

 

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 

krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku;
dokumenty prokazující splnění základní (příloha č. 2) a profesní způsobilosti;
vyplněný návrh smlouvy zadavatele, kdy uchazeč vyplní pouze žlutě označená pole. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, uchazeč doloží k návrhu smlouvy vlastní přílohu ke KS – Specifikaci předmětu koupě
ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, Uchazečem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

 

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 4. 2019
 
Aktualizováno: 3. 5. 2019