Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na školení robotizace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12035

Název zakázky: Výběrové řízení na školení robotizace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Adient Czech Republic k.s.

Sídlo zadavatele: Dubická 1800/54

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Marcel Míček
 • Telefon: +420416829111
 • E-mail: marcel.micek@adient.com

IČ zadavatele: 46711953

DIČ zadavatele: CZ46711953

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Vlasta Sloupová
 • Telefon: +420416829111
 • E-mail: vlasta.sloupova@adient.com

Lhůta pro podání nabídek: 6. 2. 2018 23:59

Místo pro podání nabídek:
Adient Roudnice nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Školení robotizace se skládá ze dvou kurzů:

První kurz bude určen pro dvě osoby a bude se skládat z následujících modulů: Modul operátor + Seřizovač, Modul Specialista + Programátor, Modul Robot Studio Basic + Advenced, Modul Diagnostika a odstranění závad + pravidelná údržba robotu - celkový rozsah školících hodin je 127,5.

Druhý kurz bude určen pro tři osoby a bude se skládat z následujících modulů: Modul Operátor + Seřizovač,Modul Diagnostika a odstranění závad + pravidelná údržba robotu - celkový rozsah školících hodin je 51.

Předmět zakázky je odbrné školení, které je zaměřené na ovládání a programování ABB robotů. Kurzy budou kombinací teoretického výkladu a praktických cvičení.

Obsah kurzů bude složen z následujích modulů:

Modul Operátor + Seřizovač: na konci kurzu bude účastník kurzu schopen zvládat následující:

Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště, Pohybovat s robotem v ručním režimu, Zálohovat program robotu, Provádět s robotem základní operace, Změna pracovního režimu, Spouštění programu.

Modul Specialista + Programátor: Nastavovat a optimalizovat systémové parametry, Samostatně vytvářet nové programy pro robotizovaná pracoviště, Optimalizovat a modifikovat již existující programy, Diagnostikovat programové chyby, Tvořit nový systém pro robot, Dalšími způsoby rozvíjet robotizované pracoviště, Pracovat se složenými datovými typy, Vytvářet a používat funkce s vlastními parametry, Používat pracovní objekty, Využívat pokročilejší instrukce pro řízení programu.

Modul RobotStudio Basic + Advanced: zvládnutí ovládání a programování Softwaru RobotStudio od základní až po pokročilou úroveň.

Modul Diagnostika a odstranění závad + pravidelná údržba robotu: zvládnutí diagnostikovat závady na robotu a provézt úkony vedoucí k odstranění závad, Provádět kroky pravidelné údržby robota.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 480000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
březen 2018 – říjen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
školící centrum

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Obsah kurzu se musí co nejvíce shodovat s předmětem zakázky
 • Termín realizace zakázky (03/18 až 10/18)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Povinně alespoň:

    výpis z ochodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán

    doklad o oprávnění k podnikání (např: výpis z živnostenského rejstříku)

    doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, certifikáty, osvědčení)

   

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nemáme žádné požadavky na zpracování nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
  Elektronickou formou

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 419000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ABB s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4 - Michle, 496 82 563, Ondřej Novák

  Datum podpisu smlouvy: 2. 2. 2018

Datum ukončení: 6. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2018
 
Aktualizováno: 7. 2. 2018