Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výkon terénní sociální práce v Ústí nad Labem v rámci projektu Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13115

Název zakázky: Výkon terénní sociální práce v Ústí nad Labem v rámci projektu Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 12. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

Sídlo zadavatele: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n.L.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Miloš Studenovský
 • Telefon: +420475271392
 • E-mail: milos.studenovsky@mag-ul.cz

IČ zadavatele: 00081531

DIČ zadavatele: CZ00081531

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Aneta Tínková
 • Telefon: +420475271510
 • E-mail: aneta.tinkova@mag-ul.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 12. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude financována z prostředků EU, OPZ, číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010336.

Dodavatel bude pro zadavatele zajišťovat terénní sociální práce pro projekt „Výkon terénní sociální práce v Ústí nad Labem v rámci projektu Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“. Přímou klientskou prací bude dosaženo zlepšení socioekonomické situace 15 účastníků projektu z cílové skupiny a jejich posunu z nekvalitního bydlení v sociálně vyloučené lokalitě do bydlení standardního či ke stabilizaci jejich socioekonomických poměrů tak, aby nebyli ohroženi ztrátou bydlení, pokud je jejich bydlení standardní. Poznatky z výše uvedeného budou využity pro tvorbu Metodiky sociálního bydlení pro Ústí nad Labem.

Hlavním cílem projektu je zlepšení socioekonomické situace chudých vyloučených domácností v Ústí nad Labem, a to položením základního stavebního kamene systému sociálního bydlení ve městě – vytvořením Metodiky sociálního bydlení. Prostřednictvím tohoto projektu dojde k vytvoření dokumentu, který bude vycházet ze stávajících analytických dokumentů statutárního města Ústí nad Labem, zkušeností dalších statutárních měst v Ústecko-Chomutovské Aglomeraci (ÚChA) a zejména z dat nashromážděných během realizace terénní sociální práce s cílovou skupinou (dále pouze CS).

Součástí Metodiky sociálního bydlení tak bude rovněž popis sociální práce s nájemníky v sociálních bytech.

Dílčím cílem projektu je pak zlepšení socioekonomické situace 15 účastníků projektu - tento vzorek bude reprezentovat nejtypičtější zástupce CS. Realizací intenzivní terénní sociální práce bude dosaženo zvýšení zaměstnanosti účastníků projektu (alespoň 5 účastníků bude umístěno na legální trh práce), získání kompetencí účastníků najít a udržet si standardní bydlení (alespoň 3 účastníci projektu se posunou do standardního a kvalitního bydlení ideálně mimo sociálně vyloučenou lokalitu) a zvýšení motivace účastníků řešit svou, mnohdy obtížnou, ekonomickou situaci (u alespoň 3 účastníků projektu bude nastartován proces oddlužení v případě pohledávek vůči městu a pohledávek vůči pronajímateli bytu).

Klíčová aktivita 2: Terénní sociální práce v Ústí nad Labem (probíhá 12 měsíců – 1. 2. 2020 - 31. 1. 2021)

Terénní sociální práce bude poskytována vybraným účastníkům projektu, se kterými byla podepsána Dohoda o účasti v projektu. Účastníci projektu nebudou smluvními klienty dodavatele soc. služeb

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:

a) Požadujeme organizaci, která je v základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje a má registrovanou službu - terénní program dle zákona o sociálních službách, v Ústí nad Labem. Tato organizace dle projektu poskytne dva sociální pracovníky se vzděláním dle zákona 108/2006 §110 o sociálních službách a časovou dostupností soc. pracovníků max. 8 hod./den.

b) Soc. práce bude realizována 5 pracovních dní v týdnu po dobu 1 roku (1. 2. 2020 - 31. 1. 2021), z toho:

- 3 dny v terénu/přirozeném prostředí účastníků projektu,

- 2 pracovní dny budou vyhrazeny pro další úkony spojené s výkonem terénní práce a pro konzultace se členy realizačního týmu (RT) o výstupech zjištěných z terénní práce vhodných pro tvorbu Metodiky soc. bydlení a podkladů pro workshopy, komunikaci s veřejností a nastavení funkčního systému koordinace projektových aktivit.

S každým účastníkem projektu bude sepsán srozumitelný, konkrétní, reálně splnitelný a vyhodnotitelný individuální plán. V souladu s ním budou pro účastníky projektu zajišťovány činnosti v rozsahu § 34 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vedle základních činností budou poskytovány služby a nástroje zahrnující předcházení vystěhování, proti dluhové poradenství, bydlení s podporou (sociální práce), pracovní poradenství, zprostředkování, doprovod a individuální systematické vedení každého účastníka projektu k efektivnímu navázání kontaktů a spolupráci s úřady, zaměstnavateli, školami a se specializovanými službami.

c) Soc. pracovníci budou zejména podporovat účastníky projektu v hledání nového standardního bydlení mimo sociálně vyloučenou lokalitu (SVL) nebo v udržení stávajícího bydlení, pokud je standardní, komunikovat za tím účelem s pronajímateli bytového fondu, pomáhat s uzavřením či revizí nájemních smluv, zvyšovat kompetence účastníků standardní bydlení si najít a udržet. V případě naplnění individuálního plánu je možné spolupráci mezi účastníkem a soc. pracovníkem ukončit i dříve.

d) Soc. pracovníci budou zaměstnanci registrovaného poskytovatele nebo kvalifikovanou osobou, která bude vybrána jako dodavatel této sociální služby ve výběrovém řízení. KA2 bude probíhat po dobu 12 měsíců.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 654546,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Statutární město Ústí nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou pak:

Číslo kritéria

Kritérium

Váha

1.

cena bez DPH

50%

2.

 odborná znalost a zkušenost

30%

 

3.

 

počet intervencí ve vyloučené lokalitě

20%

 

Obsah a způsob hodnocení dílčích kritérií:

Kritérium č. 1 -  Celková nabídková cena bez DPH – váha 50%

Pro hodnocení celkové nabídkové ceny bez DPH za poskytnuté služby bude použita metoda vyjádření váhy v procentech, kdy nejvhodnější nabídkou je cena nejnižší. Hodnota jednotlivých nabídkových cen bude vypočítána podle vzorce:

            Nejvýhodnější nabídka

100 x (nejnižší cena nabídky bez DPH)__ x 0,5

      cena hodnocené nabídky bez DPH

 Nejnižší cena obdrží nejvýše 50 bodů. Počet bodů přidělených v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude vynásoben váhou dílčího kritéria.

Kritérium č. 2 -   Odborné znalosti a zkušenosti – váha 30%

Předmětem hodnocení tohoto kritéria je délka praxe soc. pracovníků (1 rok=12 měsíců), soc. pracovník prokáže délku praxe předložením profesního životopisu, ve kterém uvede soustavnou odbornou praxi v oboru sociálních služeb. Odbornou znalostí je znalost dle zákona č. 108/2006 o soc. službách, kde bude požadováno doložení těchto odborných znalosti počtem hodin akreditovanými kurzy v sociální oblasti.

Hodnotící kritérium „odborné znalosti a zkušenosti“ prezentovaná zkušenostmi osob zapojených do realizace veřejné zakázky má významný dopad na úroveň plnění zakázky; zadavatelem bylo proto zvoleno z důvodu důrazu na kvalitu provedení předmětu veřejné zakázky. Bodové hodnocení bude provedeno podle níže uvedené tabulky. 

 

Počet pomocných bodů za délku praxe a každou započítanou zkušenost

Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již není delší praxe či další zkušenosti zohledňovány)

Délka praxe každého sociálního pracovníka

Praxe 3 až 5 let (1 rok=12 měsíců) = 25 pomocných bodů;

Praxe více než 5 let = 50 pomocných bodů

50 pomocných bodů

Odborná znalost každého sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 §110 o soc. službách doložená v akreditovaných kurzech v soc. oblasti

Akreditovaný kurz v délce do 40 hodin = 25 pomocných bodů; více než 40 hodin akreditovaných kurzů=50 pomocných bodů

50 pomocných bodů

 

 

Obě hodnoty získané v rámci tohoto kritéria Odborné znalosti a praxe zadavatel sečte. Celkově pak může dodavatel v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 dosáhnout maximálně 100 bodů. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů. Hodnota bude vypočítána podle vzorce:

 

100 x     Počet bodů hodnocené nabídky                x 0,30

             Počet bodů nejlépe hodnocené nabídky

 
Nejvyšší počet bodů obdrží maximálně 30 bodů, jelikož počet bodů celkem přidělených v rámci kritéria č. 2 bude vynásoben váhou dílčího kritéria.
 

Kritérium č. 3 - Počet intervencí ve vyloučené lokalitě – váha 20%

Pro hodnocení tohoto kritéria bude komise posuzovat počet provedených intervencí dodavatelem ve vyloučené lokalitě za posledních 12 měsíců. Body budou přiřazovány za každou doloženou intervenci ve vyloučené lokalitě, hodnota bude vypočítána podle vzorce:

 

100 x              Počet intervencí hodnocené nabídky                    x 0,20

                   Počet intervencí nejlépe hodnocené nabídky

 

Konkrétní způsob posuzování:

V rámci tohoto dílčího kritéria se jedná především o posouzení zkušeností dodavatele se sociálními pracemi ve vyloučených lokalitách, jako jsou zkušenosti s cílovou skupinou osob: oddlužení klientů, řešení bytové nouze, domácí násilí, problematika sociálních dávek, zaměstnávání cílové skupiny osob apod. A to za účelem získání nejen nejvýhodnějšího, ale i kvalitativně odpovídajícího plnění.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100, přičemž za každou intervenci dodavatele při jeho činnosti v oblasti sociálních služeb ve vyloučených lokalitách přidělí komise 10 bodů. Účastník může dosáhnout maximálně 100 bodů.

Nejvyšší počet bodů obdrží maximálně 20 bodů, jelikož počet bodů celkem přidělených v rámci kritéria č. 3 bude vynásoben váhou dílčího kritéria.

 Na závěr hodnotící komise zadavatele stanoví pořadí dodavatelů podle součtu bodových hodnot vypočtených pro jednotlivá kritéria. Nejúspěšnější nabídka je ta, která dosáhla nejvyšší celkové bodové hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 • Základní způsobilost
 • Profesní způsobilost

Základní způsobilost:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat prostou kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Profesní způsobilost:

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (Poskytování soc. služeb nebo Ostatní ambulantní nebo Terénní sociální služby j. n. nebo Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují;
 • dokladu o odborné způsobilosti k provádění soc. služeb. (Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování soc. služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019)

Prokázání kvalifikace

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci ne starší než 3 měsíce ode dne zahájení zadávacího řízení. Zadavatel má možnost nechat si předložit před podpisem smlouvy originály dokladů.

Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

 • podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
 • nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence každý dodavatel samostatně.

Důsledek nesplnění kvalifikace:

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 1. Nabídka musí být zpracovaná písemně v českém jazyce v jednom originálu; nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl, a bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky; všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
 2. Zadavatel dále požaduje, aby každá nabídka obsahovala:
 • krycí list nabídky (viz příloha č. 1); na krycím listu budou uvedeny následující údaje:

- název veřejné zakázky, na niž dodavatel nabídku podává,

- identifikační údaje dodavatele,

- přesné údaje o kontaktní osobě dodavatele včetně telefonu a e-mailu,

- cenová nabídka v požadované struktuře dle článku 7 této výzvy,

- datum a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele,

 • veškeré doklady prokazující splnění požadované kvalifikace dle čl. 6. této výzvy (viz příloha č. 2)
 • doplněný návrh smlouvy (příloha č. 3) zpracovaný v souladu s podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě; návrh smlouvy musí být podepsán osobou (osobami) oprávněnou jednat za dodavatele (v případě zmocněnce); v tomto případě musí být předložena kopie plné moci či pověření; předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení plné moci, či pověření dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka dodavatele bude v takovém případě neúplná a dodavatel bude vyzván k jejímu doplnění. 

3. Nabídka bude předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy)

- Výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii)

- Výpis ze živnostenského rejstříku (jeho kopii)

- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy);

- Doplněný a podepsaný návrh smlouvy

- Další dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace

Zadavatel žádá dodavatele, aby výše specifikované jednotlivé oddíly svazku zřetelně oddělil předělovými, nejlépe barevnými, listy, které budou rovněž očíslovány.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována dle podmínek této výzvy. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady a poplatky dodavatele, související s plněním této veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč a to ve formátu bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Nabídkovou cenu v požadované struktuře dodavatel uvede na krycí list nabídky a do návrhu smlouvy.

Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a v průběhu doby plnění nemůže být dodavatelem měněna s výjimkou případů, kdy dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude možné ceny upravit pouze o příslušnou výši změny procentní sazby DPH.

Celkové hodnoty zakázky jsou cenami maximálními. Překročení stanovených maximálních hodnot znamená nedodržení zadávacích podmínek.

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny je stanoveno toto pravidlo:

Zadavatel vymezuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny tak, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat takovou cenu, která se bude od průměru všech nabídkových cen lišit o více než 30%. Toto pravidlo bude uplatněno při minimálním počtu tří a více nabídek.

V případě, že budou podány pouze dvě nabídky je zadavatel oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Neposkytnutí součinnosti vybraného dodavatele

Datum ukončení: 20. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 12. 2019
 
Aktualizováno: 21. 1. 2020