Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách v Karlovarském kraji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11090

Název zakázky: Vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách v Karlovarském kraji

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Karlovarský kraj

Sídlo zadavatele: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • Telefon: +420354222240
 • E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

IČ zadavatele: 70891168

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Uhříček, APDM KK p.o.
 • Telefon: +420736650755
 • E-mail: uhricek@apdm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 5. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Podatelna, úřední hodiny: Po,St 8:00 - 17:00, Út,Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 14:00.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka vychází z projektu Karlovarského kraje (dále jen KK) s názvem „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ a bude financována z prostředků ESF prostřednictví OPZ, státního rozpočtu České Republiky a z rozpočtu Karlovarského kraje. Toto zadávací řízení je zadáváno v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci  OPZ, verze č. 5 a Předpisem rady kraje č. PR 03/2016.

Cílem projektu je vytvoření koordinované soustavy řízení procesů systému řízení a aktualizace Sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji, koordinace financování sociálních služeb a ověření jejich funkčnosti v praxi. Tyto procesy budou fungovat na základní platformě systému „Řízení sítě sociálních služeb“ (dále jen KISSOS), převzaté na základě podlicenční smlouvy od Královehradeckého kraje (dále jen KHK) ze dne 22. 9. 2016.

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření funkčního informačního systému Karlovarského kraje (dále jen „Systém KK“) v několika etapách:

 1. První etapa – Implementace základní platformy a modelů systému KISSOS, které zadavatel převzal bezplatně od KHK
 2. Druhá etapa  - Vytvoření a implementace nových modulů nebo rozšíření stávajících modulů KHK a přizpůsobení specifickým požadavkům zadavatele Karlovarského kraje a zajištění softwarových a hardwarových požadavků pro provoz Systému KK
 3. Třetí etapa – Zajištění provozu, údržby a servisní podpora po dobu 3 následujících let od ukončení druhé etapy

Předmět veřejné zakázky je dále podrobně popsán v zadávací dokumentaci. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900817,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky je: Etapa 1 – 2: 06/2017 – 10/2018; Etapa 3: 11/2018 – 10/2021. Předpokládaný harmonogram plnění: Etapa 1: Zahájení: v den účinnosti smlouvy, dokončení: do 2 měsíců od data účinnosti smlouvy; Etapa 2: zahájení: 2 měsíce a 1 den od data účinnosti smlouvy, dokončení: do 31. 10. 2018; Etapa 3: Zahájení: od 1. 11. 2018, Dokončení: do 31. 10. 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Karlovarský kraj, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v CZK včetně DPH……………………………….s váhou 60%
 • Kvalita řešitelského týmu………………………..……………..……s váhou 40% 

Více viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva a zadávací dokumentace ke stažení

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AUGUR Consulting s. r. o., Rovniny 102, 748 01, Hlučín, IČ 25358014, Mgr. Marián Svoboda

  Datum podpisu smlouvy: 25. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 4. 2017
 
Aktualizováno: 4. 8. 2017