Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

VYTVOŘENÍ NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK OBEC BĚLOTÍN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14107

Název zakázky: VYTVOŘENÍ NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK OBEC BĚLOTÍN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 9. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Hranicko

Sídlo zadavatele: Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaroslav Šindler
 • Telefon: +420602514400
 • E-mail: starosta@partutovice.cz

IČ zadavatele: 70961051

DIČ zadavatele: CZ70961051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Josef Křeháček
 • Telefon: +420730126732
 • E-mail: krehacek@kmadmin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Mikroregion Hranicko, ř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování nových webových stránek pro obec Bělotín.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 102825,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
70 dní od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Obec Bělotín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Rozhodná cena bude celková cena za tvorbu stránek www a poskytování servisních služeb (5 let), která bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 1).

  Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Způsobilým je dodavatel který,

   

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro

  trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
  trestný čin obchodování s lidmi,
  trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti),
  trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie),
  trestné činy obecně nebezpečné,
  trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
  trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci)

  nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:

  a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

  b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Způsob prokázání základní způsobilosti

  Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle písmena a) až e) předložením čestného prohlášení – musí být podepsáno osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem účastníka a opatřen datem podpisu. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 této výzvy.

   

  Profesní způsobilost (v obdobě § 77 zákona)

   

  Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pod pojmem nabídka se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné (listinné) formě a nabídka bude v originálním znění podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat (podle výpisu z Obchodního rejstříku či obdobné evidence, je-li zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné (listinné) formě.

Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci dodavatele musí být v souladu s požadavky této Výzvy k podání nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena také v elektronické podobě na CD (ve formátu aplikačních programů Microsoft Word a Excel či v PDF, návrh smlouvy samostatně ve formátu MS Word); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné (listinné) formě je rozhodující tištěná forma nabídky.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci (např. provázáním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem zajištění), a aby byly z důvodů právní jistoty všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

 

Zadavatel doporučuje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

Krycí list nabídky
Doklady k prokázání splnění způsobilosti
Smlouva o dílo

Návrh servisní smlouvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému dodání celého předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících.

 

Nabídková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle členění obsaženého v návrhu smlouvy o dílo.

Dále dodavatel v nabídce předloží návrh servisní smlouvy.

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky.

 

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel ruší výběrové řízení v souladu s kap. 20.11.2 písm. a) Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost, platném znění. V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. Zadavatel omylem uveřejnil na portále www.esfcr.cz předmětnou veřejnou zakázku 2x. Tuto skutečnost zadavatel zjistil až na základě uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace (VZD) a upozornění, že na portále žádná změna nenastala.První záznam o veřejné zakázce má číslo 14107 a druhý záznam má číslo 14109. U zakázky s číslem 14109 došlo v rámci VZD k úpravě a u zakázky s číslem 14107 nikoliv.Vzhledem k tomu, že není možné, aby na portále www.esfcr.cz byla duplicitně uveřejněna jedna zakázka a navíc s různými informacemi, přistoupil zadavatel ke zrušení předmětné veřejné zakázky.Zadavatel vyhlásí nové výběrové řízení bezodkladně po zrušení tohoto výběrového řízení.

Datum ukončení: 30. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 9. 2022
 
Aktualizováno: 30. 9. 2022