Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice – II. etapa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13613

Název zakázky: Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice – II. etapa

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Roketnice

Sídlo zadavatele: Sivice 19, PSČ 664 07 Pozořice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Marie Kousalová, předsedkyně
  • Telefon: +420544226086
  • E-mail: starosta@sivice.cz

IČ zadavatele: 70864497

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Petr Navrátil, advokát
  • Telefon: +420774964904
  • E-mail: ak@navratil-advokat.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
JUDr. Petr Navrátil, advokát, Joštova 4, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vytvoření pasportů a analytických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Mikroregion Roketnice dle jejich potřeb a preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a rozvoje.

Veřejná zakázka je rozdělná na 5 částí. Dodavatel může podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky.
• ČÁST 1 – Plán údržby zeleně a veřejných prostranství pro obec Podolí
• ČÁST 2 – Pasporty mobiliáře a vodních zdrojů pro obec Pozořice
• ČÁST 3 – Studie organizace dopravy a parkování v obci pro obec Sivice
• ČÁST 4 – Strategické dokumenty rozvoje
• ČÁST 5 - Studie vodozádržných opatření v rámci mikroregionu Roketnice

Podrobnou specifikaci předmětu plnění obsahuje zadávací dokumentace a její přílohy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 760000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.12.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Mikroregion Roketnice, Sivice 19, PSČ 664 07 Pozořice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka dodavatele, který v nabídce uvede nejnižší celkovou výši nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní a profesní kvalifikaci; dodavatel předloží jako součást nabídky čestné prohlášení, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, popř. doklad o tom, že je zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 226 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo doklad o tom, že disponuje certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 233 tohoto zákona.

Jako doklad o splnění profesní kvalifikace je zadavatelem požadováno předložení:
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro obor Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zadavatel tedy stanoví pro část 1 – 5 totožné požadavky na základní a profesní způsobilost, podává-li dodavatel nabídku na více částí veřejné zakázky současně, postačí v rámci nabídky předložit doklady ve vztahu k základní a profesní kvalifikaci pouze 1x. 

Technická způsobilost – uchazeč doloží pro každou část veřejné zakázky, pro kterou podává nabídky samostatně čestné prohlášení (vzory – Příloha č. 4-1 až 4-5) obsahující:
Pro část 1: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování plánu údržby zeleně a veřejných prostranství, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 30.000,-- Kč bez DPH za každou službu.
Pro část 2: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování pasport mobiliáře nebo pasportu vodních zdrojů, a to tak, aby obsahem seznamu byl alespoň jeden pasport mobiliáře a alespoň jeden pasport vodních zdrojů, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 30.000,-- Kč bez DPH za každou službu.
Pro část 3: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování studie organizace dopravy v obci, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 70.000,-- Kč bez DPH za každou službu.
Pro část 4: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování strategického dokumentu rozvoje obce, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 20.000,-- Kč bez DPH za každou službu.
Pro část 5: seznam alespoň tří významných referenčních služeb, jejichž předmětem bylo zpracování Studie vodozádržných opatření v rámci obce nebo mikroregionu, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v hodnotě nejméně 100.000,-- Kč bez DPH za každou službu.

Podrobnosti k prokázání kvalifikace jsou stanoveny zadávací dokumentací

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Kompletní nabídka bude předložena v písemné formě a to v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie budou viditelně označeny. Krycí list nabídky a návrh Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou k právnímu jednání za či jménem uchazeče. V případě, že Krycí list nabídky nebo návrh Smlouvy o dílo nebude podepisovat statutární zástupce uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k tomuto právnímu jednání za či jménem uchazeče. Uchazeč dále předloží nabídku i v elektronické podobě na CD, a to jako přílohu písemné nabídky. Uchazeč je povinen v rámci nabídky předložit vyplněné přílohy č. 1 – 5 v rozsahu částí, pro které podává nabídku, v souladu s obsahem těchto zadávacích podmínek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání celého předmětu plnění veřejné zakázky vztahující se k dané části veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Účastník zadávacího řízení pro stanovení nabídkové ceny použije předepsaný vzor
smlouvy o dílo (viz. příloha) pro příslušnou část veřejné zakázky, tj. uvede na předepsaném místě smlouvy o dílo pro příslušnou část smlouvy o dílo údaj o nabídkové ceně v členění na cenu bez DPH a cenu s DPH. Nabídková cena bude dále uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha).
Zadavatel neposkytuje zálohy. Nabídková cena bude sjednána jako konečná, nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží. K cenám zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 9. 2020
 
Aktualizováno: 8. 9. 2020