Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření strategických dokumentů pro obec Močovice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12890

Název zakázky: Vytvoření strategických dokumentů pro obec Močovice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Močovice

Sídlo zadavatele: Močovice 26, 286 01 Močovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Miroslav Kořínek
  • Telefon: +420733150362
  • E-mail: miroslav.korinek164@seznam.cz

IČ zadavatele: 00640077

DIČ zadavatele: CZ00640077

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Radomír Salvet
  • Telefon: +420604479431
  • E-mail: salvet@envipartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 8. 2019 08:00

Místo pro podání nabídek:
ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Rozdělení veřejné zakázky na části.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo obou částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře smlouvu o dílo.  Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují k oběma částem veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro obec Močovice v následujícím rozsahu:  

Část 1. Veřejné zakázky:

Strategie rozvoje dešťové kanalizace
Strategie protipovodňových opatření
Koncepce rozvoje vodních ploch

 

Část 2. Veřejné zakázky:

Koncepce rozvoje veřejných prostranství
Strategie rozvoje obecních ploch a budov
Koncepce rozvoje cyklostezek
Pasport hřbitova

 

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 3 této výzvy.  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.10.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Obec Močovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 60%

 

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu -  váha kritéria: 40%

 

Způsob hodnocení nabídek:

 

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena (pro obě části veřejné zakázky)

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu smlouvy. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

 

Počet bodů hodnocené nabídky = Hodnota nejnižší cenové nabídky/Hodnota hodnocené nabídky x 100 bodů

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (60 %).

 

Pro část 1:

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí týmu

Člen realizačního týmu 1 - autorizovaný inženýr obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“

Člen realizačního týmu 2 -- specialista zeměměřičských činností

 

Vedoucí týmu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením na oblasti předmětu veřejné zakázky, kde osoba působila jako vedoucí týmu projektového managementu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti projektového managementu.

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

 

Člen realizačního týmu č. 1-2

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením v dané oblasti člena realizačního týmu, kde osoba působila jako člen projektového týmu rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti projektového managementu.  

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

 

Pro část 2:

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí týmu

Člen realizačního týmu 1 – specialista na oblast veřejné infrastruktury

Člen realizačního týmu 2 – energetický specialista

 

Vedoucí týmu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením na výše specifikované oblasti, kde osoba působila jako vedoucí týmu projektového managementu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti projektového managementu.

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

 

Člen realizačního týmu č. 1-2

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením v dané oblasti člena realizačního týmu, kde osoba působila jako člen týmu projektového managementu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti projektového managementu.

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodová hodnocení dle výše uvedeného.   

 

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:  

Počet bodů hodnocené nabídky = Hodnocená nabídka/Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením x 100 bodů

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (40 %).

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč splní základní způsobilost předložením kopií dokladů o splnění základní způsobilosti dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a to:

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Dodavatelé rovněž mohou prokazovat splnění základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Profesní způsobilost

Pro část 1:

Uchazeč předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 písm. a) zákona kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to pro předmět podnikání: „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ a Projektová činnost ve výstavbě.  Doklady prokazující profesní způsobilost předloží dodavatel v kopiích.

Pro část 2:

Uchazeč předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 písm. a), c) zákona kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč dále předloží doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, a to:

 

Osvědčení prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to oprávnění energetického specialisty vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu k provádění energetických auditů nebo průkazů energetické náročnosti budov dle § 10 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

 

Oprávnění k ověřování zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., zákona.

Ekonomická kvalifikace

Pro část 1:

Dodavatel prokáže ekonomickou kvalifikaci předložením výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu dodavatele. Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně 1 mil. Kč, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období (jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku).   

Pro část 2:

Dodavatel prokáže ekonomickou kvalifikaci předložením výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu dodavatele. Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně 2 mil. Kč, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období (jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku).   

 

Technická kvalifikace

Pro část 1:

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

seznam významných dodávek neb významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
název, IČ a objednatele,
název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,
cena dodávky bez DPH,
doba plnění zakázky,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
detailní specifikace plnění 

Seznam musí obsahovat: 

seznam obdobných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení obsahující minimálně 3 služby spočívající ve zpracování koncepce nebo strategického dokumentu v oblastech, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky, každá v minimální hodnotě 150 tis. Kč bez DPH za každou takovou zakázku.

 

Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Součástí nabídky musí být ze strany dodavatele složení realizačního týmu. Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

Jméno a příjmení
Dosažené nejvyšší vzdělání
Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě: délky praxe, popis realizovaných zakázek v dané oblasti, který bude obsahovat jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, doba plnění, kontaktní údaje osoby, u které lze informace ověřit (jméno, telefon, email)
Vztah k dodavateli

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou. Zadavatel dále požaduje, aby se všichni členové realizačního týmu účastnili společných schůzek (kontrolních dnů) s dodavatelem v průběhu realizace projektu.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu:

Vedoucí týmu

Minimálně 3 realizované projekty ve specifikovaných oblastech předmětu veřejné zakázky, kde působil jako vedoucí týmu projektového managementu.  

Délka praxe v oblasti projektového managementu minimálně v délce 3 let.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

Člen realizačního týmu č. 1 – autorizovaný inženýr obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na vodohospodářskou infrastrukturu.     

Délka praxe v oblasti projektování vodohospodářské infrastruktury v délce min. 3 roky.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

 

Člen realizačního týmu č. 2 – specialista zeměměřičských činností   

Minimálně 3 realizované projekty s geodetickým zaměřením pasportizovaných prvků a geodetickým zaměřením příčných a podélných profilů vodních toků dle předmětu VŘ.

Délka praxe v oblasti geodetického zaměřování v délce min. 3 roky.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

 

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici:

tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který prokáže, že má ve svém vlastnictví detektor podzemních vedení, měřičskou technologii s přesností měření do 0,12m (třetí třída přesnosti) a technologickou linku na zpracování dat z terénního měření pasportu (GNSS, terestrické měření, fotogrammetrie).        

 

Pro část 2:

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

seznam významných dodávek neb významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
název, IČ a objednatele,
název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,
cena dodávky bez DPH,
doba plnění zakázky,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
detailní specifikace plnění 

 

Seznam musí obsahovat: 

seznam obdobných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení obsahující minimálně 3 služby spočívající ve zpracování koncepce nebo strategického dokumentu v oblastech, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, každá v minimální hodnotě 100 tis. Kč bez DPH za každou takovou zakázku.

Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Součástí nabídky musí být ze strany dodavatele složení realizačního týmu. Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu 

každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

Jméno a příjmení
Dosažené nejvyšší vzdělání
Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě: délky praxe, popis realizovaných zakázek v dané oblasti, který bude obsahovat jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, doba plnění, kontaktní údaje osoby, u které lze informace ověřit (jméno, telefon, email)
Vztah k dodavateli

 

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou. Zadavatel dále požaduje, aby se všichni členové realizačního týmu účastnili společných schůzek (kontrolních dnů) s dodavatelem v průběhu realizace projektu.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu:

Vedoucí týmu

Minimálně 3 realizované projekty ve specifikovaných oblastech předmětu veřejné zakázky, kde působil jako vedoucí týmu projektového managementu.  

Délka praxe v oblasti projektového managementu minimálně v délce 3 let.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

 

Člen realizačního týmu č. 1 – specialista na oblast veřejné infrastruktury

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na strategické plánování v oblasti veřejné infrastruktury. 

Délka praxe v oblasti projektového managementu se zaměřením na veřejnou infrastrukturu v délce min. 3 roky.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

 

Člen realizačního týmu č. 2 – energetický specialista  

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na tvorbu energetických auditů nebo průkazů energetické náročnosti budov.

Délka praxe v oblasti tvorby energetických auditů nebo průkazů energetické náročnosti budov v délce min. 3 roky.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici:

tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který prokáže, že má ve svém vlastnictví detektor podzemních vedení, měřičskou technologii s přesností měření do 0,12m (třetí třída přesnosti) a technologickou linku na zpracování dat z terénního měření pasportu (GNSS, terestrické měření, fotogrammetrie).         

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel v souladu s ust. § 41 zákona požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli jistotu ve výši:     

Pro část 1:                     

10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Pro část 2:                     

25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

Jistota bude poskytnuta formou složení peněžní částky na účet kontaktní osoby. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je výpis z účtu účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že účastník převedl částku odpovídající požadované jistotě na účet  uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě. Potřebné údaje pro složení jistoty jsou následující: bankovní účet: 2700616788 kód banky 2010, variabilní symbol: IČ uchazeče. Ve zprávě pro příjemce bude uveden název zakázky.

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet  musí být připsána na účet ve lhůtě pro podání nabídek.

 

Zadavatel požaduje po uchazečích předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list  - dle vzoru – příloha č. 1
Návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu – dle vzoru přílohy č. 2
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Dokument prokazující poskytnutí jistoty 
Rozpočet – příloha č. 4

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících.

Zadavatel jako součást výzvy k podání nabídky předkládá slepý rozpočet v elektronické formě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat na každou část pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo
Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Uchazeči jsou povinni v nabídce popsat způsob řešení realizace zakázky v návaznosti na časový harmonogram, který bude přílohou smlouvy o dílo.
Uchazeči předloží pojištění odpovědnosti za škodu formou kopie pojistné smlouvy s limitem plnění do dvojnásobku výše nabídkové ceny.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadávací lhůta činí 3 měsíce. Běh této lhůty začíná plynout dnem skončení lhůty pro podání nabídek. Po dobu zadávací lhůty jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 7. 2019
 
Aktualizováno: 17. 1. 2020