Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vývoj, nasazení a správa aplikace pro řízení a správu sociálních služeb a přidruženého webového katalogu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13167

Název zakázky: Vývoj, nasazení a správa aplikace pro řízení a správu sociálních služeb a přidruženého webového katalogu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
  • Telefon: +420466026114
  • E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavel Menšl
  • Telefon: +420605551501
  • E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/). Blíže viz výzva k podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je vývoj, nasazení a správa aplikace pro řízení a správu sociálních služeb a přidruženého webového katalogu v rámci projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji (dále jen „projekt“), který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Obsahem plnění je:

  • Rozvoj informačního systému pro řízení a správu sítě sociálních služeb (dále jen “Aplikace”)
  • Vytvoření a zprovoznění katalogu sociálních služeb, který bude čerpat data z Aplikace
  • Proškolení uživatelů Aplikace (pracovníci kraje, poskytovatelé, obce) a dodávka uživatelské dokumentace
  • Provoz systému a servisní podpora

Blíže viz výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Viz přiložená výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí výstupů plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu (Příloha č. 4 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné. Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz  přiložená výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz  přiložená výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz  přiložená výzva k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě. Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz  přiložená výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma § 6.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz přiložené oznámení

Datum ukončení: 10. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 12. 2019
 
Aktualizováno: 11. 2. 2020