Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

VZ_NBK_040_2021_02 – Moderní úřad Nymburk

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13954

Název zakázky: VZ_NBK_040_2021_02 – Moderní úřad Nymburk

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 12. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Nymburk

Sídlo zadavatele: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Aleš Růžička
  • Telefon: +420325501303
  • E-mail: ales.ruzicka@meu-nbk.cz

IČ zadavatele: 00239500

DIČ zadavatele: CZ00239500

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík
  • Telefon: +420732837223
  • E-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 1. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického E-ZAK na adrese https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Moderní úřad Nymburk, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728, konkrétně jde o část Portál občana (dále také „systém PO“) dle níže uvedených požadavků.

Předmětem plnění této zakázky je dodání pouze klientského rozhraní, kterým budou nabízeny automatické služby občanům města nebo ČR, rozumí se webová část – Portál občana (dále POB). Toto rozhraní pouze zprostředkovává výměnu dat (či zobrazuje informace o průběhu podání občanovi), ale nerealizuje vlastní automatický proces. Vlastní provedení automatických služeb v rámci agendového informačního systému je řešena v rámci jiného plnění a není součástí této zakázky. Plnění v sobě obsahuje zaslání XML dat z formulářů na definované rozhraní (viz níže), vytvoření odpovídajících formulářů, zobrazení odpovědi o stavu podání (např. platba přijata, výši částky k zaplacení apod.) a identifikaci občana přes rozhraní e-identity poskytované státem.

Úplným elektronickým podáním u této zakázky se rozumí předání XML dat z formuláře na definované rozhraní a zobrazení zpětného výstupu o výsledku podání. Samotné provedení například zaúčtování platby v agendovém informačním systému není součástí této zakázky.

Součástí plnění je licence pro webový přístup pro občany města pro vzdálenou realizaci služeb (zaplacení poplatku apod.) a užití v souladu s níže uvedenými funkčními požadavky.

Součástí ceny je i technická podpora na 1 rok, kterou účastník vyčíslí podle dodaného rozpočtu. Technickou podporu ostatních výrobců (např. Microsoft SQL, Microsoft Exchange apod.), které jsou k dispozici v současném prostředí zadavatele, není nutné zahrnout do ceny. Pokud však účastník pro svůj produkt využívá jinou platformu, pak tyto poplatky nutné k provozu na 1 rok zahrne do ceny plnění (např. jiná databáze apod.)

POB poběží na vyhrazeném virtuálním hardware s infrastrukturními licencemi současného prostředí nebo dodanými prostředky, který bude připraven podle požadavků účastníka, ale vždy v rámci technických možností stávajícího prostředí.

POB bude zpracován v souladu s vizuální identitou stávajícího webového rozhraní zadavatele tak, aby vzhledově a funkčně navazoval na stávající prostředí.

Technická specifikace

Požadované specifikace poptávaného systému PO.

Popis stávajícího prostředí

Zadavatel v současné době provozuje toto prostředí (relevantní přehled vzhledem k požadovanému předmětu veřejné zakázky):

Virtualizované prostředí vycházející z technologie Xenserverů
Virtualizované servery s MS Windows Server 2016 Standard nebo MS Windows Server 2019 Standard
Klientské stanice MS Windows 10 Professional
Standardní desktopové kancelářské aplikace MS Office 2010-2019
Ekonomický agendový IS GINIS Standard v produkčním a testovacím prostředí
Spisová služba od firmy T-mapy v produkčním a testovacím prostředí
Agendový IS Vita software pro přestupky, stavební řízení, voda
Antivirová ochrana ESET Endpoint Antivirus
Na konci roku předpoklad MěÚ Nymburk připojení do CMS2
Rezervace času se používá systém od WebCall od Kadlec Elektronika.
Platební brána Global Payments.

 

Požadované parametry systému - viz ZD v příloze.

Komunikační rozhraní stávajících systémů:

- spisová služba je od T-Mapy má komunikační rozhraní standard NSESSS
- ekonomika je od Gordic má komunikační rozhraní definované na https://robot.gordic.cz/XRG/
- rezervace času je od Kadlec elektronika – WebCall a jedná se o webovou aplikaci, tj. komunikační rozhraní bude ve formě odkazů z portálu

Dodavatel zajistí dodávku PO tak, aby tato mohla komunikovat s výše uvedenými stávajícími systémy zadavatele dle popsaných komunikačních standardů. Předmětem plnění této zakázky není upgrade stávajících systémů od těchto dodavatelů na přijímání dat z PO, tuto část si zajistí zadavatel přímo s dodavateli těchto stávajících systémů. Dodavatel v rámci svého plnění musí zajistit přijímání a odesílání dat na straně dodávaného PO vůči těmto systémům.

Automatizované procesy

Třídění a zpracování došlých podání

Automatizace procesů v třídění došlé pošty na elektronickou podatelnu, a zpráv v datové schránce pro eliminaci nutnosti ručního třídění zpráv, kde je podle příznaků jasné, kam patří. Jsou vytříděny zásilky k jednotlivým úředníkům podle nastavených pravidel.

Role: Klient jako odesílatel podání, úřad jako jejich příjemce.

Cílem procesu je automatizovat roztřídění podání tak, aby např. od policie ČR k dopravním přestupkům byl automaticky směřován na dopravní odbor, podle čísla jednacího apod. a nebyla nutná pracovní síla k jejich třídění.

 

Elektronická fakturace

Optimalizovaný proces příjmu faktury v elektronické podobě a řízení jejího oběhu v rámci úřadu. Technologické prvky již existují. Jedná se cca o 94 000 dokladů ročně.

Role: Klient jako odesílatel faktury, město jako jejich příjemce.

Cílem procesu je automatizovat přijetí faktury, její načtení do ekonomické části agendového

informačního systému. Následně je automatizován jejích oběh a schvalování tak, aby výdej veřejných prostředků byl pod kontrolou a procesní pravidla byla nastavena podle transparentních pravidel zachovávajících nadefinované postupy. Cílem je odbourat značný podíl ruční práce s naváděním faktur a jejich oběhem.

 

Pohledávky a závazky

Automatizace procesu získání informace o pohledávkách a závazcích vůči městu, které klient má. Proces bude automatizovat práci na získání těchto údajů.

Role: Klient jako žadatel, úřad jako notifikátor.

Cílem procesu je automatizovat zjištění o stavu konta (pohledávky, závazky) klienta s ohledem na ekonomické registry vedené městem. Proces se spouští ať na žádost klienta nebo podle potřeb města dle identifikátoru. Proti současnému stavu jde o významnou úsporu práce.

 

Platba za svoz odpadu

Automatizace provedení platby za svoz odpadu vůči obci a usnadnění ohlašovací povinnosti občana. Občan dostane podklady k platbě, provede ji a po automatickém spárování dostane potvrzení. V případě nezaplacení je klient upozorněn. Provedení automatického odhlášení při odstěhování nebo zániku povinnosti platit.

Role: Klient jako odběratel služby, město jako její poskytovatel a správce poplatku.

Cílem procesu je umožnit občanovi (klient) splnit zákonnou povinnost registrace k poplatku za svoz odpadu a automaticky vložit posk¿ytnutá data do příslušné agendy.

Dále občan po registraci a následně při každém výročí obdrží definovaným kanálem (SMS, mail, ISDS, POB) oznámení o nutnosti provedení platby v dostatečném předstihu (např. 60 dní nastavitelné parametricky). Zpráva obsahuje vše potřebné: částku, variabilní symbol, účet a ostatní náležitosti. Platbu lze provést kartou, převodem atp. Po spárování platby je občan vyrozuměn, že platba byla obdržena a může dostat také výpis z konta, viz proces Pohledávky a závazky. Součástí je také odhlášení např. z důvodu odstěhování se.

 

Poplatky za psy

Automatizace provedení procesu přihlášení psa a úhrady poplatku s tím spojené. Klient po autorizaci poskytne patřičná data a po spárování platby je mu zaslána notifikace. Součástí procesu bude i automatické odhlášení psa při jeho úhynu, aby nevznikala zbytečně pohledávka.

Role: Klient jako poplatník, úřad jako správce poplatku.

Cílem procesu je automatizovat registraci psa a jeho údajů. Údaje o psovi jsou automaticky propsány do evidence a tato jej registruje.

Návazně na tuto registraci a pak každé výročí obdrží definovaným kanálem (SMS, mail, ISDS, POB) oznámení o nutnosti provedení platby v dostatečném předstihu (např. 60 dní nastavitelné parametricky). Zpráva obsahuje vše potřebné: částku, variabilní symbol, účet a ostatní náležitosti. Platbu lze provést kartou, převodem atp. Po spárování platby je občan vyrozuměn, že platba byla obdržena a může dostat také výpis z konta, viz proces Pohledávky a závazky.  Dále je možné provést odhlášení psa při jeho úhynu.

 

Provedení platby

Podpůrný proces, který umožní automatické spárování plateb, ať už jsou platební kanály jakékoliv (převod, karta apod.)

Role: Občan jako poplatník, město (úřad) jako příjemce poplatků.

Cílem procesu je automatizace spárování plateb, ať už přijdou jakýmkoliv způsobem a automaticky ho přiradit klientovi. V současné situaci se páruje pouze u převodů a to ne u všech. Vzhledem k množství plateb je nutná automatizace, aby bylo možné přidat další kanály plateb (karta atd.).

Bez automatického procesu není možné přijímat platby jinými kanály. Proces slouží jako podpůrný pro nástavbové procesy, kde se obecně pracuje s platbou (např. Platba za svoz odpadu, Poplatky za psy).

 

Vítání občánků

Získání souhlasu klienta k zařazení do akce vítání občánků.

Role: Klient jako zájemce o účast na akci, město (úřad) jako pořadatel.

Cílem procesu je automatizace přihlášek a registrace účastníka bez nutnosti zásahu a ručního přepisu z přihlášek včetně automatizace souhlasu se zpracováním osobních dat pro tento účel.

 

Svatby a jubilea občanů města

Uspořádání oslavy jubilea, svatby nebo dalších významných událostí v životě občanů města a realizace informačního listu souvisejícího s výročím.

Role: Klient jako jubilant nebo jeho rodina, město (příslušný odbor úřadu) jako realizátor.

Cílem procesu je automatizovat přihlašování k přání jubilantům k životním výročím (svatby, životní jubileum, atp.) bez nutnosti zásahu a ručního přepisu z přihlášek včetně automatizace souhlasu se zpracování osobních dat pro tento účel. Souhlas se zpracováním osobních dat v souvislosti s akcí.

 

Rezervace času úředníka

Rezervace času úředníka v rámci výkonu jemu svěřené agendy nebo životní situace klienta. Klient má jistotu, že úředník bude připraven a nebude muset zbytečně čekat.

Role: Klient jako žadatel o úkon v rámci agendy, úředník vykonávající agendu příslušnou k žádosti.

Cílem procesu je zautomatizovat rezervaci času úředníka a zlepšit hospodaření s pracovním časem (fondem) zaměstnanců úřadu. Součástí procesu je výběr vhodného úředníka podle zvolené agendy (životní situace) klientem a stručný popis toho, co klient chce řešit nebo jaký má požadavek. Klient dostane zpět potvrzení času, kontakt na odbor, který se jeho žádostí bude zabývat. Úředník dostane podklady poskytnuté klientem v poznámce nebo připojeném dokumentu a může si dopředu připravit vyřízení záležitosti, aby tak neplýtval ani časem klienta.

 

Žádost o nájem bytu

Zařazení občana do pořadníku o přidělení bytu a zpracování podkladů pro komisi, které o přidělení rozhoduje. Pokud žádost nemá šanci projít, je klient informován obratem.

Role: Klient jako žadatel o nájem, komise jako rozhodčí orgán.

Cílem procesu je automatizovat podávání žádostí o nájem městského bytu. Klient po přihlášení vygeneruje žádost. Tato žádost je spárována s ohledem na KO kritéria, kterými jsou opakované podání žádosti tou samou osobou, protože je platná žádost již v pořadníku, nebo s využitím procesu Pohledávky a závazky se zjistí, že klient má dluh vůči městu. Klient je obratem informován, že je veden jako dlužník, proto součástí je také proces Provedení platby, který lze využít k doplacení závazku vůči městu. Případně je informován, že jeho žádost je již v pořadníku nebo je informován o přijetí žádosti. Součástí vyrozumění je doporučený postup (vyčkejte rozhodnutí komise nebo doplaťte), ale také reklamace, pokud nesouhlasí se zamítnutím žádosti. Komisi je pak prostřednictvím úředníka již předána platná žádost. Následně je klient vyrozuměn o výsledku.

 

Rezervace nebytových prostor

Zařazení podnikatele, spolku nebo občana jako zájemce o nájem nebytových prostor. V případě zamítnutí bude zájemce rychle informován.

Role: Klient jako zájemce o nájem, komise jako rozhodčí orgán.

Cílem procesu je automatizovat podávání žádostí o nájem nebytových prostor. Klient po přihlášení vygeneruje žádost. Tato žádost je spárována s ohledem na KO kritéria, kterými jsou opakované podání žádosti tou samou osobou, protože je platná žádost již v pořadníku, nebo s využitím procesu Pohledávky a závazky se zjistí, že klient má dluh vůči městu, případně lustrací je zjištěno, že je v insolvenci. Klient je obratem informován, že je veden jako dlužník, proto součástí je také proces Provedení platby, který lze využít k doplacení závazku vůči městu. Případně je informován, že jeho žádost je již v pořadníku nebo je informován o přijetí žádosti. Součástí vyrozumění je doporučený postup (vyčkejte rozhodnutí komise nebo doplaťte), ale také reklamace, pokud nesouhlasí se zamítnutím žádosti. Komisi je pak prostřednictvím úředníka již předána platná žádost. Následně je klient vyrozuměn o výsledku.

 

Žádost o svobodný přístup k informacím

Možnost klienta podat žádost o informace a naplnit tak svoje práva vyplývající ze zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Role: Klient jako žadatel, město jako příjemce (povinný subjekt).

Cílem procesu je zautomatizovat podání žádosti o informace. Klient (fyzická nebo právnická osoba) doplní, o jaké informace má zájem do formuláře. Ostatní údaje a formální náležitosti, které jsou nutné, se doplňují automaticky, pokud jsou známé. Proces automaticky podle typu požadované informace nasměruje žádost do rukou vhodného úředníka. Klient je informován o přijetí žádosti a je mu požadovanou formou zaslán výsledek.

 

Technická podpora, záruka na dílo

Potřebnou technickou podporu na dodané standardní softwarové produkty třetích firem resp. výrobců, které nebyly vyvinuty v rámci dodávky předmětu plnění, (např. „Software assurance“ používaný pro produkty společnosti Microsoft) si bude Objednatel hradit sám, a proto je Zhotovitel nezahrne do požadované podpory předmětu plnění.

Technická podpora Zhotovitele bude pokrývat veškerou práci a úkony tzn., že kromě standardní údržby musí obsahovat i požadavky související s aktualizací operačních systémů a software tak, aby nedošlo k omezení provozu nebo možnosti dalšího rozvoje.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 700000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Podrobnosti viz harmonogram postupu ve smlouvě o dílo.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením čl. 20.6 Pravidel a přiměřeně dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka je s nejnižší nabídkovou cenou.

 

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace a její přílohy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí:

a) prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona

b) prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona

c) prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ (viz § 53 odst. 4 ZZVZ). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Změny kvalifikace účastníka je tento povinen doložit dle § 88 ZZVZ.

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace, tak dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písmene je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle tohoto písmene obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. V tomto závazku musí být přesně věcně vymezeno, jakou část kvalifikace jiná osoba za dodavatele prokazuje (nestačí obecný odkaz) a dále z tohoto závazku musí být dostatečně zřejmé, v jakých částech plnění zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké míry se bude jiná osoba podílet na plnění zakázky (podrobnosti viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 57/2013 ze dne 6. 10. 2014).

 

Vymezení požadavků na prokázání kvalifikace

 

Základní způsobilost

Způsobilým podle § 74 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ  splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

 

Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (příloha č. 3 ZZVZ)

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ se trestným činem rozumí

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) tyto trestné činy proti majetku

1. podvod,

2. úvěrový podvod,

3. dotační podvod,

4. legalizace výnosů z trestné činnosti,

5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d) tyto trestné činy hospodářské

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4. pletichy při veřejné dražbě,

5. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy obecně nebezpečné,

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

 

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona v souladu s § 53 odst. 4 zákona předložením čestného prohlášení. 

 

Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:

a)dle § 77 odst. 1 – dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písmo b) zákona:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních třech letech provedl alespoň 2 dodávky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. instalace a uvedení do provozu webového portálu napojeného na agendový informační systém přičemž finanční objem každé referenční zakázky musí činit minimálně 300.000,- Kč bez DPH. Do hodnoty dodávky obdobného charakteru se nezapočítává cena za technickou podporu ale pouze hodnota samotné investice.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce a kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídku zpracujte písemně v elektronické podobě v českém jazyce v tomto doporučeném členění a uspořádání:

a) krycí list nabídky

b) doklady prokazující splnění základní způsobilosti

c) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

d) doklady prokazující splnění technické kvalifikace

e) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 8 zadávací dokumentace

f) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, čestná prohlášení apod.)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:

celková nabídková cena bez DPH

DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH

celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace. Zhotovitel přiloží naceněný rozpočet dílčích položek.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastníka.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického E-ZAK na adrese https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věcizakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Na prohlídku místa plnění je možné se dostavit 29. 12. 2021 v 10:30 hod, sraz před místem realizace. V případě požadavku dodatečného termínu prohlídky místa plnění bude tento dohodnut dle potřeby.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla v souladu se zákonem o střetu zájmů, tj. že účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Tuto zadávací podmínku účastníci zadávacího řízení splní tak, že ve své nabídce předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14) a přiměřeně ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 590000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DATRON, a. s.Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa,IČ: 43227520

    Datum podpisu smlouvy: 11. 5. 2022

Datum ukončení: 11. 5. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 12. 2021
 
Aktualizováno: 11. 5. 2022