Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Redana, z.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13404

Název zakázky: Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Redana, z.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Redana, z. s.

Sídlo zadavatele: B. Martinů 120/1, Týneček, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Milan Budník
 • Telefon: +420602753834
 • E-mail: m.budnik@tiscali.cz

IČ zadavatele: 05335248

DIČ zadavatele: CZ05335248

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Milan Budník
 • Telefon: +420602753834
 • E-mail: m.budnik@tiscali.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 5. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
B. Martinů 120/1, Týneček, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v níže uvedených oblastech, které jsou neakreditované. Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku.

 

Specifikace a rozsah kurzů:

Měkké a manažerské dovednosti - 58 školících dnů (po max. 12 ti osobách); přičemž zadavatel předpokládá školení zejména následujících témat:

Vyjednávání a argumentace
Asertivní jednání
Efektivní komunikace
Emoční inteligence
Firemní kultura
Hodnocení zaměstnanců
Jednání a vyjednávání
Komunikace v obtížných situacích
Konfliktní situace
Vedení a koučink zaměstnanců
Management změn
Motivace zaměstnanců
Obchodní dovednosti
Postupy výběru zaměstnanců
Prezentační dovednosti
Rétorika
Stres a jeho odstraňování
Time management
Image obchodníka
Kompetentní manažer
Kreativní metody v řízení
Marketingový a komunikační mix
Nátlakové metody – jak se bránit
Obchodní jednání
Osobnostní typologie zákazníka
Pokročilé vyjednávací techniky
Psychologie v obchodě
Snižování nákladů
Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
Týmová spolupráce
Vnitrofiremní komunikace
Zvyšování efektivity procesů
Zvyšování výkonnosti
Lean management
Projektové řízení
Řízení projektů
Štíhlá výroba

Ekonomické, účetní a právní sem. - 26 školících dnů (po max. 12 ti osobách); přičemž zadavatel předpokládá školení zejména následujících témat:

Novinky v daních a účetnictví
Účtování v cizí měně
DPH
Daně z příjmu právnických osob
Daně z příjmu fyzických osob
Účetní uzávěrka
Mzdové účetnictví
Cestovní náhrady
Hmotný a nehmotný majetek
Pohledávky
Ekonomické minimum
Cash flow
Finanční řízení
Fakturace, doklady
Kalkulace nákladů
Incoterms
Právní minimum
Veřejné zakázky
Smluvní vztahy
Insolvenční řízení

IT obecné - 24 školících dnů (po max. 12 ti osobách); přičemž zadavatel předpokládá školení zejména následujících témat:

MS Excel
MS Powerpoint
MS Word
MS Outlook
MS Access
MS Sharepoint
MS Publisher
MS Office – ostatní programy
HTML a CSS
HTML a CSS
CSS
Adobe Flash
JavaSkript
PHP
Linux základní kurz
Windows
AutoCAD základní kurz
AutoCAD 3D
Corel Draw
GIMP
PhotoShop
Helios orange
Helios green
SAP
Microsoft dynamics AX
Microsoft dynamics AX-financials I
Pohoda

 

Školící den má 8 hodin (1 hodina = 60 minut).

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel požaduje po uchazeči podání nabídky na zakázku jako celek.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1990000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červen 2020–červen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
B. Martinů 120/1, Týneček, 779 00 Olomouc

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (60 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (40 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny (viz projektové dokumenty výzvy 110). Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání a celkové systematičnosti, tedy provázání poskytovaných služeb do jednoho užitného celku.

  Hodnocení bude probíhat podle následující stupnice:

  Bodové hodnocení

  Slovní ohodnocení

  1–33 bodů

  Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (případně jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby není v nabídce dostatečně určitě popsán a neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu. Není zohledněn komplexní přístup k plnění zakázky a celkový popis způsobu realizace zakázky neposkytuje obraz efektivního způsobu realizace zakázky, který zadavatele nebude zatěžovat dodatečnými náklady (ať již finančními či časovými). Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

  34–66 bodů

  Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v nabídce popsán, ale neposkytuje komplexní popis tohoto procesu a neposkytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu. komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn částečně (s výhradami zadavatele) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje pouze částečné informace, ze kterých nevyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými).  Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

   67–100 bodů

  Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v precisně nabídce popsán a poskytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu, která zadavateli umožní efektivní evaluaci přínosů veřejné zakázky. Komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn ve vysoké úrovni (včetně detailního popisu) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje dostatečné informace, ze kterých vyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými). Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 900.000, - Kč bez DPH.

   

  Dodavatel předloží seznam min. 5 lektorů ve formě čestného prohlášení. Každý z lektorů bude disponovat minimálně 5letou praxi, která bude vyplývat z předloženého čestného prohlášení. Dále budou doloženy k lektorům následující doklady:

  Min. 1 lektor disponující certifikátem ECDL – bude předložen certifikát
  Min. 1 lektor – VŠ vzdělání v oblasti ekonomie – bude předložen diplom
  Min. 1 lektor – VŠ vzdělání v oblasti práva – bude předložen diplom
  Min. 1 lektor – VŠ vzdělání v oblasti psychologie – bude předložen diplom
  Min. 1 lektor disponující certifikátem FMEA – bude předložen certifikát

   

  Zadavatel stanoví, že nelze prokázat více požadavků na uvedené certifikáty či vzdělání jediným lektorem.

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena bude dále členěna na po jednotlivých kurzech (tj. 1) Měkké a manažerské dovednosti, 2) Ekonomické, účetní a právní sem. a 3) IT obecné), přičemž k každého z těchto třech kurzů bude uvedena celková cena za kurz a také cena za 1 školící den.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Dodavatel bude ve smlouvě zavázán k zachovávání mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy, a to během plnění této smlouvy i po jejím ukončení.

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1872000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469

  Datum podpisu smlouvy: 29. 6. 2020

Datum ukončení: 29. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 4. 2020
 
Aktualizováno: 8. 7. 2020