Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělání – realizace seminářů pro sociální pracovníky II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12505

Název zakázky: Vzdělání – realizace seminářů pro sociální pracovníky II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana
  • Telefon: +420731025486
  • E-mail: serak@pkvysocina.cz

IČ zadavatele: 70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Kounicova 271/13, 602 00 Brno Ladislav Šerák
  • Telefon: +420731025486
  • E-mail: serak@pkvysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je nutno doručit na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor sociálních věcí Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava nebo osobně, a to v pracovních dnech, vždy od 8:00 hod. do 13:00 hod., v pondělí a ve středu do 16:00 hod. na podatelnu zadavatele na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. Podání nabídky poslední den lhůty pro podání nabídek je nutné učinit do 11.00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou realizace seminářů pro sociální pracovníky v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828, které jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost. 

Jedná se o 23 akreditovaných a 2 neakreditované semináře pro sociální pracovníky každý v rozsahu 6 – 12 hodin (hodina 45 minut). Zadavatel požaduje, aby určené semináře byly akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV ČR) nebo Ministerstva vnitra České republiky (dále jen MV ČR). Semináře budou probíhat v letech 2018 – 2020 (viz příloha č. 1 – Specifikace seminářů).

Dodavatel zajistí, že vzdělávací semináře, jejichž realizace je předmětem této zakázky, budou do doby realizace semináře akreditovány MPSV ČR  podle § 117a zákona č. 108/2006., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo  MV ČR. Akreditace vzdělávacího semináře bude platná po dobu realizace semináře, ke kterému se vztahuje.

Všechny semináře budou realizovány v Jihlavě v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, kdy k dispozici bude plně vybavená učebna (tj. dataprojektor, notebook, flipchart). Zadavatel bude hradit náklady spojené s občerstvením účastníků, celková nabídková cena se tak vztahuje pouze k lektornému a zajištění osvědčení.  

Hlavním cílem vzdělání je:

-          posílení profesních kompetencí pro samostatný výkon činností sociálních pracovníků (SP) a veřejných opatrovníků (VO). Posílení profesních kompetencí je schopnost samostatně koncipovat, provádět a vyhodnocovat intervenci jedinců - příslušníků konkrétních cílových populací, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích.

 

 Podrobná specifikace předmětu zakázky a plnění je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny z důvodu nutné kompatibility (popř. pouze pro upřesnění
a přiblížení technických parametrů – v takovém případě zadavatel umožňuje použití
i kvalitativně a technicky obdobného řešení).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 579277,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Zadavatel předpokládá, že k podpisu smlouvy dojde v listopadu 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihlava, budova Krajského úřadu Kraje Vysočina

Pravidla pro hodnocení nabídek:

abídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Zadavatel pro plnění zakázky vybere dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Konečné pořadí zbývajících nabídek bude určeno sestupně podle výše nabídkové ceny.

V případě, že budou podány 2 či více nabídek, jejichž nabídkové ceny budou zcela shodné, bude o umístění takových nabídek v konečném pořadí rozhodnuto losováním. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kteří takové nabídky podali. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 3 dny před losováním.

Vybranému dodavateli vznikne dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky právo a povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu smlouvu.

Pokud vybraný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost k jejímu uzavření, je zadavatel oprávněn vybrat k plnění veřejné zakázky dodavatele, jehož nabídka se umístila na dalším místě v konečném pořadí. Takto smí zadavatel postupovat opakovaně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel v nabídce uvede své základní identifikační údaje, tj.:

-     obchodní firmu či název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele, sídlo či místo podnikání,

-     identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

-     jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu či jiných fyzických osob oprávněných zastupovat dodavatele dle občanského zákoníku (v takovém případě dodavatel doloží kopii dokladu o takovém oprávnění – např. plné moci),

-     kontaktní telefon a e-mail,

a to vyplněním krycího listu nabídky dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

Dodavatel může v nabídce rovněž předložit výpis z obchodního rejstříku obsahující výše uvedené skutečnosti.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal zadavatelem níže stanovenou základní způsobilost a technickou kvalifikaci, a to předložením následujících dokladů:

A.    Dodavatel předloží čestné prohlášení dodavatele o základní způsobilosti, z něhož bude zřejmé, že dodavatel:

a)    nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin uvedený
v příl. č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin dle právního řádu země svého sídla, přičemž tuto podmínku v případě dodavatele, který je právnickou osobou, splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; v případě, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tuto podmínku splňuje i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

b)    nemá v České republice nebo v zemi sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)    nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)    nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)    není v likvidaci,

f)     nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku a

g)    nebyla vůči němu nařízena nucená správa.

 

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dle závazného vzoru, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

B.    Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží

a)    seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech před zahájením tohoto výběrového řízení včetně uvedení ceny plnění, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně kontaktní osoby, u které je možno realizaci poskytnutí služby ověřit.

Pro prokázání kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných služeb jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 2 zakázky odpovídajícího předmětu, tj. zakázka, jejíž součástí byla realizace seminářů pro sociální pracovníky (minimálně 1 významná služba musí být ve finančním objemu min. 200.000,- Kč bez DPH).

 

b)    Rozhodnutí o udělení akreditace  vzdělávacích programů  u MPSV ČR nebo MV ČR, a to minimálně u seminářů u nichž je to požadováno dle specifikace (příloha č.1). U ostatních vzdělávacích seminářů je dodavatel povinen zajistit akreditaci tak, aby rozhodnutí o udělení akreditace bylo předloženo zadavateli před zahájením příslušného semináře.

Účastník prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení dle závazného vzoru, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Namísto předložení dokladů požadovaných zadavatelem v čl. 9 je dodavatel oprávněn prokázat požadovanou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 239 ZZVZ.

 

Podání společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů formou podání společné nabídky budou v případě uzavření smlouvy všichni uvedeni jako jedna smluvní strana. To znamená, že na straně poskytovatele budou v uzavřené smlouvě uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku a zadavatel takto požaduje, aby tito dodavatelé nesli za závazky vzniklé na základě smlouvy společnou a nerozdílnou odpovědnost.

 

V případě společné účasti dodavatelů zadavatel dále stanoví, že tito dodavatelé jsou povinni předložit v nabídce kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

 

Při komunikaci v rámci výběrového řízení je zadavatel oprávněn doručovat na kontaktní adresy (poštovní adresa, datová schránka, e-mailová adresa) kteréhokoliv z dodavatelů podávajících společnou nabídku s tím, že je tímto způsobem doručeno všem těmto dodavatelům.

 

Použití poddodavatelů

Použití poddodavatelů zadavatel omezuje pouze na určité semináře, jak je uvedeno ve specifikaci (příloha č. 1). Účastník řízení (dodavatel podávající nabídku) nesmí být současně osobou (např. poddodavatelem), jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Podmínky změny poddodavatele v průběhu trvání smlouvy, jehož prostřednictvím byla prokázána část kvalifikace, jsou uvedeny v obchodních podmínkách

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné formě v českém jazyce, s výjimkou odborných názvů a údajů, u nichž zadavatel připouští použití zavedených způsobů jejich uvádění. K listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce.

 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Nabídka bude obsahovat tyto dokumenty:

1.    krycí list nabídky zpracovaný dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci,

2.    doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace, v rozsahu a formě požadované touto zadávací dokumentací,

3.    návrh smlouvy zpracovaný dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh,

4.    seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazuje část kvalifikace (je-li relevantní) s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů a popisu, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit,

5.    elektronická kopie nabídky na technickém nosiči dat – USB, CD/DVD (doporučení).

 

Z důvodu právní jistoty zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

 

Cena celkem bez DPH

Sazba a výše DPH

Celková cena včetně DPH

 

V případě, že dodavatel není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Celková cena, včetně poznámky o tom, že dodavatel není plátcem DPH.

 

Ceny ve výše uvedeném členění dodavatel uvede v krycím listu nabídky, který je přílohou
č. 4 této zadávací dokumentace.

Nabídkovou cenou je celková cena včetně DPH (u neplátců DPH celková cena).

Veškeré shora uvedené ceny budou uvedeny v Kč.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené, neprůhledné obálce zabezpečené v místě uzavření obálky prostředky proti neoprávněné manipulaci, označena bude názvem zakázky, „VZDĚLÁNÍ – REALIZACE SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY II“ označením dodavatele a slovem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako dodavatel více než jednou, a to ani ve sdružení dodavatelů podávajícím společnou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zájemci o veřejnou zakázku se mohou s případnými žádostmi o vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace obrátit na kontaktní osobu zadavatele uvedenou v záhlaví této zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti uveřejněním na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele, do dvou pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení k zadávací dokumentaci uveřejněním na profilu zadavatele i bez předchozí žádosti dodavatele. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje v případě zájmu o účast v tomto výběrovém řízení provést rovněž na profilu zadavatele aktivaci odběru upozornění na změny v zadávací dokumentaci, resp. vysvětlení zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení, a to zadáním kontaktní e-mailové adresy v sekci „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 557500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, Praha 8, IČ: 26187639

    Datum podpisu smlouvy: 22. 10. 2018

Datum ukončení: 22. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2018
 
Aktualizováno: 25. 10. 2018