Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivita Polygrafické standardy a technologie

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12577

Název zakázky: Vzdělávací aktivita Polygrafické standardy a technologie

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: SAMPLEWORLD, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Zruč nad Sázavou, Okružní 600, okres Kutná Hora, PSČ 28522

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vladimír Vobecký
 • Telefon: +420327585972
 • E-mail: vobecky@sampleworld.cz

IČ zadavatele: 26202344

DIČ zadavatele: CZ26202344

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Vaněčková
 • Telefon: +420327585978
 • E-mail: vaneckova@century2000.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
SAMPLEWORLD s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou, k rukám Jany Vaněčkové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je příprava a realizace vzdělávacího programu „Polygrafické standardy a technologie“ dle níže uvedených bodů. Vzdělávací program je neakreditovaný.

Školení je zaměřené na zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy a získání všeobecného přehledu v oblasti technologických postupů v polygrafii, materiálech určených pro tisk.

Cílem je získání teoretických znalostí oboru se zaměřením na využití v praxi a při realizaci zakázek dle potřeb společnosti.

Tematické okruhy:

 • Technologické postupy v polygrafii
 • Základní tiskařské materiály, analýza vhodných materiálů
 • Typy tiskových desek
 • Zpracování obrazu a textu, barevné etikety
 • Technologie sítotisku
 • Tiskové techniky
 • Výroba měkkých a tuhých vazeb
 • Principy tisku a tiskové techniky
 • Fáze výroby
 • Kalkulace tisku, výpočet spotřeby materiálu
 • Práce na strojích, seřízení strojů
 • Kontrola kvality tisku
 • Představení základní soustavy strojů

Počet účastníků vzdělávací aktivity: 13 v 1 běhu.

Rozsah vzdělávací aktivity: Min. 96 VH , z toho

 • 95 VH výuka (teorie)
 • 1 H zkouška
 • Vysvětlivky: VH - vyučovací hodina (45 minut), H – hodina (60 minut).

Plánovaný termín realizace: Duben 2019 – Květen 2019

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 136500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Duben 2019 - Květen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Zruč nad Sázavou, Okružní 600, okres Kutná Hora, PSČ 28522

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena – jediné hodnotící kritérium:
 • Bude vybrána nabídka s nejnižší cenou, která splní všechny požadavky dle dokumentace nabídky této Výzvy.
 • Rozhoduje cena bez DPH (u dodavatelů – plátců DPH), resp. cena s DPH (u dodavatelů – neplátců DPH)
 • Cena je uvedena jako cena za kompletní plnění, tedy za vzdělávací aktivitu s požadovaným počtem hodin pro stanovaný počet účastníků dle Popisu předmětu zakázky
 • Nabídková cena bude obsahovat: Všechny náklady uchazeče na provedení vzdělávací aktivity v plném rozsahu v místě plnění zakázky, tedy areálu společnosti SAMPLEWORLD, s.r.o., vč. cestovného, nákladů na ubytování lektorů, přípravy podkladů pro realizaci vzdělávací aktivity, zajištění povinné publicity dané projektem, přípravy a dodání výukových materiálů, realizaci závěrečné zkoušky a vydání osvědčení účastníkům.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kopie výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
 • Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
 • Doložení alespoň 3 referencí – realizace zakázky obdobného charakteru (v oblasti technického vzdělávání) s minimálním objemem 100.000 Kč bez DPH a s termínem realizace v posledních 5 letech ode dne podání nabídky
 • Doložení kvalifikace – odbornosti školitelů formou jejich profesního CV v nabídce, dokladu o formálním vzdělání související s oborem plnění zakázky
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zhotovena v jazyce českém a dodána zadavateli zakázky písemně ve dvou vyhotoveních.
Každé vyhotovení nabídky musí mít číslované listy a musí být provázáno tak, aby byla znemožněna nekontrolovaná manipulace s nabídkou.

Součástí nabídky musí být i návrh Smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem s uvedením platebních podmínek: Platba na základě vystavené faktury, splatnost minimálně 21 dnů.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

Další nezbytné součásti nabídky:

 • Návrh osnovy vzdělávací aktivity
 • Ukázkový manuál pro účastníky pro alespoň jeden tematický okruh
 • Složení lektorského týmu vč. profesních CV a dokladů o vzdělání jednotlivých lektorů

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena je uvedena jako cena za kompletní plnění, tedy za vzdělávací aktivitu pro stanovaný počet účastníků v rozsahu dle Popisu předmětu plnění.

Nabídková cena obsahuje všechny náklady uchazeče na provedení vzdělávací aktivity v plném rozsahu v místě plnění zakázky, tedy areálu společnosti SAMPLEWORLD, s.r.o., vč. cestovného, nákladů na ubytování, přípravy vzdělávací aktivity, přípravy výukových materiálů, realizaci závěrečné zkoušky a vydání osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity účastníkům.

Cena bude uvedena jako konečná v členění cena bez DPH / cena vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka musí být doručena ve stanovené lhůtě na adresu SAMPLEWORLD s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou, k rukám Jany Vaněčkové.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 135200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.U Staré elektrárny 1881/4, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava28562267

  Datum podpisu smlouvy: 13. 12. 2018

Datum ukončení: 13. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 11. 2018
 
Aktualizováno: 14. 12. 2018