Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivita Řízení skladového hospodářství – expedice / 2 skupiny, vzdělávací aktivita Mechanik strojů a zařízení, vzdělávací aktivita Kontrola vzhledových vad

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13930

Název zakázky: Vzdělávací aktivita Řízení skladového hospodářství – expedice / 2 skupiny, vzdělávací aktivita Mechanik strojů a zařízení, vzdělávací aktivita Kontrola vzhledových vad

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 11. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: CIE PLASTY CZ. s.r.o.

Sídlo zadavatele: Krásno nad Bečvou, Hranická 328, PSČ 757 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Michal Curylo
 • Telefon: +420724221981
 • E-mail: mcurylo@cieautomotive.cz

IČ zadavatele: 26792605

DIČ zadavatele: CZ26792605

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Eva Slonková
 • Telefon: +420776670008
 • E-mail: eslonkova@cieautomotive.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 12. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
CIE PLASTY CZ. s.r.o., Valašské Meziříčí 757 01, Průmyslová zóna Lešná (výrobní) K rukám Ing. Evy Slonkové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je příprava a realizace vzdělávacích programů „Řízení skladového hospodářství – expedice / 2 skupiny“, „Mechanik strojů a zařízení“, a „Kontrola vzhledových vad“ dle níže uvedených bodů:

Řízení skladového hospodářství – expedice / 2 skupiny, předpokládaná hodnota zakázky 310.000 Kč (bez DPH)

Školení zaměřené na zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy v oblasti řízení skladového hospodářství vstupního i výstupního skladu s cílem zamezení reklamací dodávaného zboží, zajištění souladu stavu zboží na skladě se skladovou evidencí, optimalizování procesů v oblasti skladového hospodářství firmy s využitím všech technických možností skladu a firmy.

Tematické okruhy:

Význam skladového hospodářství
Úvod do ovládání informačního systému
Praktické využití informačního systému a navazujícího hardwaru – EAN kódy, čtečky, tisk štítků
Expedice - příprava dodávky, proces balení, balící instrukce
Způsoby uskladnění materiálu, speciální regálové zakladače, legislativa
Praktická cvičení – manipulace
Závěrečné ověření znalostí
 

Počet účastníků: 

12 účastníků ve 2 skupinách

Rozsah vzdělávací aktivity:

1 skupina vždy:

40 hodin (1 hodina = 60 minut) celkem, z toho 32 hodin teorie, 7 hodin praxe, 1 hodina závěrečná zkouška

2 skupiny celkem:

80 hodin (1 hodina = 60 minut), z toho 64 hodin teorie celkem, 14 hodin praxe celkem, 2 hodiny závěrečná zkouška celkem.

 

Mechanik strojů a zařízení, předpokládaná hodnota zakázky 150.000 Kč (bez DPH)

Školení zaměřené na zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy na pozici nástrojář v oblasti fungování vstřikovacích lisů a celé vstřikovací linky ve vztahu ke kvalitě hotových výrobků, resp. nastavení výrobní linky a vstřikovacích lisů a seřizování strojů podle technické dokumentace strojů a výkresů a specifikací požadovaných výrobků tak, aby se zajistil bezproblémový chod vstřikovací linky bez poruch a výroby zmetků.

Tematické okruhy:

Technologie vstřikování plastů, součásti vstřikovacích strojů a jejich funkce
Vady výrobku, jejich identifikace, způsoby odstranění
Všeobecné základy – hydraulika
Regulace čerpadel, hydraulické prvky pro hrazení průtoku
Proporcionální technika
Čtení a orientace ve výkresové dokumentaci
Praktický výcvik
Závěrečné ověření znalostí                                                                    

Počet účastníků:

5 účastníků v jedné skupině

Rozsah vzdělávací aktivity:

40 hodin (1 hodina = 60 minut) celkem, z toho 32 hodin teorie, 7 hodin praxe, 1 hodina závěrečná zkouška

 

Kontrola vzhledových vad, předpokládaná hodnota zakázky 140.000 Kč (bez DPH)

Školení zaměřené na zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy na pozici dílenský kontrolor kvality v oblasti nastavení systému vizuálních kontrol vad, tvorby plánu vizuálních kontrol a realizaci plánu kontrol dle předepsaných norem a předpisů. To vše v oblasti výroby vstřikování plastů a v návaznosti na principech vstřikování plastů s osvojením základních technologických procesů vstřikování plastů těmito pracovníky.

Tematické okruhy

Vizuální kontrola – vady, ukázky vad
Vizuální kontrola - tvorba plánu kontrol, dodržování plánu
Technologie vstřikování plastů
Kontrola technologických postupů s výkresy
Závěrečné ověření znalostí

Počet účastníků:

5 účastníků v jedné skupině

Rozsah vzdělávací aktivity:

40 hodin (1 hodina = 60 minut) celkem, z toho 39 hodin teorie, 1 hodina závěrečná zkouška

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do 30. 4. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
CIE PLASTY CZ. s.r.o., Valašské Meziříčí 757 01, Průmyslová zóna Lešná (výrobní)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kopie výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
Doložení alespoň 3 referencí – realizace zakázky obdobného charakteru (v oblasti technického vzdělávání) s minimálním objemem 100.000 Kč bez DPH a s termínem realizace v posledních 5 letech ode dne podání nabídky
Doložení kvalifikace – odbornosti školitelů formou jejich profesního CV v nabídce, dokladu o formálním vzdělání související s oborem plnění zakázky
Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zhotovena v jazyce českém a dodána zadavateli zakázky písemně ve dvou vyhotoveních.
Každé vyhotovení nabídky musí mít číslované listy a musí být provázáno tak, aby byla znemožněna nekontrolovaná manipulace s nabídkou.
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Pokud bude dodavatel zasílat nabídky na více vzdělávacích aktivit, je možno odeslat všechny nabídky v jedné obálce.
Nabídka musí být doručena ve stanovené lhůtě na adresu CIE PLASTY CZ. s.r.o., Valašské Meziříčí 757 01, Průmyslová zóna Lešná (výrobní), k rukám Ing. Evy Slonkové

Nezbytné součásti nabídky:

Návrh osnovy vzdělávací aktivity
Ukázkový manuál pro účastníky pro alespoň jeden tematický okruh
Složení lektorského týmu vč. profesních CV a dokladů o vzdělání jednotlivých lektorů
Podepsaný návrh smlouvy, včetně:

 • Identifikačních údajů obou stran
 • Specifikace předmětu plnění
 • Cenu bez DPH a informace, zda je Dodavatel plátcem či neplátcem DPH
 • Platební podmínky
 • Lhůta plnění dle dohody obou stran, nejpozději do 30. 4. 2022
 • Místo plnění dle této Výzvy

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Pro každou nabídku platí, že cena je uvedena jako cena za kompletní plnění, tedy vzdělávací aktivitu pro stanovaný počet účastníků v rozsahu dle Popisu předmětu plnění.
 • Nabídková cena obsahuje všechny náklady uchazeče na provedení vzdělávací aktivity v plném rozsahu v místě plnění zakázky, tedy areálu společnosti CIE PLASTY CZ. s.r.o., Valašské Meziříčí 757 01, Průmyslová zóna Lešná (výrobní), vč. cestovného, nákladů na ubytování, přípravy vzdělávací aktivity, přípravy výukových materiálů, realizaci závěrečné zkoušky autorizovanou osobou a vydání osvědčení účastníkům.
 • Cena bude uvedena jako konečná v členění cena bez DPH / cena vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každou vzdělávací aktivitu.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 11. 2021
 
Aktualizováno: 18. 11. 2021