Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivita - Technologické procesy zpracování polymerů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13030

Název zakázky: Vzdělávací aktivita - Technologické procesy zpracování polymerů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: CB&I s.r.o.

Sídlo zadavatele: Holandská 8, Brno 639 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Christiaan Rijkhoff
 • Telefon: +420545517777
 • E-mail: CRijkhoff@mcdermott.com

IČ zadavatele: 44014350

DIČ zadavatele: CZ44014350

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kateřina Podroužková
 • Telefon: +420545517640
 • E-mail: katerina.podrouzkova@mcdermott.com

Lhůta pro podání nabídek: 22. 10. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
CB&I s.r.o., Holandská 8, Brno 639 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti CB&I s. r. o.

Vzdělávací aktivita může proběhnout v českém nebo anglickém jazyce, ale vzdělavatel je zároveň povinen využívat odbornou terminologii v anglickém jazyce, aby se zajistilo ustálení názvosloví v angličtině. Dále je uchazeč povinen dodržet rozsah a předpokládaný obsah Vzdělávací aktivity – Technologické procesy zpracování polymerů.

Předmětem zakázky je zajištění této vzdělávací aktivity:

Technologické procesy zpracování polymerů:

Rozsah školení:

Počet školených osob celkem: 15

Minimální rozsah vyučovacích hodin: 39 hodin á 60 minut

Závěrečné ověřování znalostí: 1 hodina á 60 minut

Vzdělávací aktivita musí být vedená v českém nebo anglickém jazyce, odborné názvosloví je však nutné během vzdělávací aktivity používat v anglickém jazyce

Maximální přípustná částka vzdělávací aktivity bez DPH: 637200,- Kč / 23600 EUR

Místo konání: v prostorách zadavatele – Brno, Holandská 8

Předpokládaný termín realizace: 1.1.2020 - 31.5.2020

Cílová skupina: Cílovou skupinou vzdělávací aktivity jsou zaměstnanci projektových oddělení technických disciplín, kteří nemají téměř žádnou praxi v projektování jednotek na zpracování polymerů.

Cíl vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivita Technologické procesy zpracování polymerů si klade za cíl vysvětlit technologické procesy vícefázové pneumatické dopravy a jednotky extrudéru, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti zadavatele. 

Obsah vzdělávací aktivity:

První část vzdělávací aktivity v celkové délce 16 vyučovacích hodin se má zaměřit na systémy dopravy materiálu, během které bude vysvětleno:

 • Základy pneumatické dopravy
 • Způsoby dopravy materiálu
 • Vliv systému na dopravovaný materiál
 • Přívod tlaku vzduchu a plynů
 • Proudění materiálu
 • Vznik abraze a její redukce
 • Požadavky na konstrukční data
 • Plnění a detekce mezních hodnot
 • Měření tlaku, teploty a průtoku plynu
 • Instalace komponent a jejich funkce
 • Kompresory
 • Zastoupení komponent ve 3D modelu
 • Princip, funkce a nastavení komponent

Druhá část školení v délce 23 vyučovacích hodin pak bude zaměřená na tzv. extrudér, tedy zařízení pro výrobu polymerových pelet. V rámci této části by účastníci měli získat znalosti o:

 • Charakteristikách designu zařízení, definicích, základních komponentech a možnostech peletizátoru
 • Podavačích a systému manipulace s produktem
 • Operacích v jednotce – příprava, systémy plnění, plastifikace, míchání, odplynění, měření, vypouštění, doprava pelet a přímé vytlačování
 • Řízení procesu a bezpečnostním blokovacím systému (safety interlock system)
 • Typech procesních systémů – složený, disperzivní, distribuční, devolatilizace
 • Navýšení parametrů zařízení – rozdíly v geometrii strojů, základy pro výběr metody, volumetrická škála, alternativní metody, měření smykové rychlosti, rozšíření pro přenos tepla
 • Analýze poruch
 • Přehledu údržby
 • Materiálech pro konstrukci – druhy opotřebení a jejich redukce

Vzdělávací aktivita bude zakončena závěrečným testem v délce 1 vyučovací hodina.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 637200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2020 - 31.5.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
CB&I s.r.o., Holandská 8, Brno 639 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Stanovená hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Pro hodnocení nabídky zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria:

a) Nabídková cena bez DPH – 40 %

b) Kvalita a rozsah nabízených služeb – 60 %

Metodika hodnocení nabídek

Nabídky doručené v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v aktuální verzi.
Nejprve bude posouzena úplnost nabídky. Posuzováno bude:

 • Zda nabídka obsahuje všechny požadované části;
 • Zda je podepsána oprávněnou osobou;
 • Zda nabídka obsahuje kontaktní údaje na osobu uchazeče odpovědnou za výběrové řízení;
 • Zda nabídka obsahuje veškeré doklady/dokumenty dokládající kvalifikaci dodavatele;
 • Zda předmět nabídky odpovídá poptávanému předmětu plnění.

Pokud nabídka splní všechny výše uvedené body, bude hodnocena dle hodnotících kritérií. Pro hodnocení nabídky použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Bodové hodnocení nabídky je dáno součtem bodových hodnocení nabídky v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích. V každém dílčím hodnotícím kritériu může nabídka získat maximálně tolik bodů, kolik je váha tohoto kritéria uvedená v procentech.

Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena hodnota nabídky, která se určí:

 • Pro kritéria, která jsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (Nabídková cena), jako přímá číselná hodnota nabídnutá uchazečem a pro kritéria, která nejsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (Kvalita a rozsah nabízených služeb), jako součet bodů, které nabídce v rámci dílčího kritéria přidělí jednotliví členové hodnotící komise tak, že dle svého názoru nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
 • Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou vahou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

Nejúspěšnější bude ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. V případě rovnosti bodů bude pořadí nabídek stanoveno losem.

Detailní způsob hodnocení dílčích kritérií:
Hodnotící kritérium Nabídková cena

Rozhodující je cena bez DPH. Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body na stupnici od 1 do 100, přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou dle vzorce:

100 * (nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší cena (hodnota) / cena (hodnota) hodnocené nabídky) * váha vyjádřená v procentech (%)

Výsledek bude standardně matematicky zaokrouhlen na jedno desetinné místo. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nejnižší nabídková cena předmětu zakázky bez DPH, která bude zahrnovat veškeré činnosti související se zpracováním předmětu zakázky.

Hodnotící kritérium Kvalita a rozsah nabízených služeb

V rámci tohoto kritéria jsou vymezena 2 sub kritéria:

a) Popis metodologie a přístupu ke zpracování vzdělávacích aktivit, obsahová náplň vzdělávacích aktivit – 50 %
b) Přístup k řízení systému vzdělávání s ohledem na časové a obsahové parametry zakázky – 50 %

Nabídka, která bude nejlépe splňovat požadavky zadavatele, získá v rámci sub kritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto sub kritéria ve vztahu k této nabídce.

V rámci jednotlivých sub kritérií bude hodnoceno:

Popis metodologie a přístupu ke zpracování vzdělávacích aktivit, obsahová náplň vzdělávacích aktivit – 1 - 100 bodů

 • Návrh obsahu vzdělávacích aktivit, který musí být v souladu se zadávací dokumentací.
 • Metodika vzdělávání a způsob jednotlivých průběhů kurzů (návrhy školících technik, výukové metody, způsob zapojení účastníků do vzdělávací aktivity)

Přístup k řízení systému vzdělávání s ohledem na časové a obsahové parametry zakázky – 1 - 100 bodů

 • Návrh postupu realizace zakázky z obsahového a časového hlediska

Jako nejvýhodnější bude hodnocena ta nabídka, která nejlépe popíše jednotlivé metody výuky, naplní požadavky na obsah vzdělávací aktivity a lépe popíše postup realizace vzdělávacích aktivit.

Toto kritérium není možné přímo kvantifikovat, a proto se bude postupovat následujícím způsobem:

a) Jednotlivá sub kritéria budou ohodnocena od 1 do 100 bodů. Tyto body budou vynásobeny příslušnou vahou daného sub kritéria.
b) Počet bodů za dílčím kritérium Kvalita a rozsah nabízených služeb bude dán součtem bodů za jednotlivá sub kritéria.
c) Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného hodnotícího kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

 • základní způsobilosti - splní účastník, který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný daňový nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Základní způsobilost prokazuje účastník zadavateli svým písemným čestným prohlášením ne starším data uveřejnění výzvy.
 • profesní způsobilosti - splní účastník, který předloží zadavateli výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ze které vyplyne podnikatelské oprávnění či předmět činnosti účastníka a její rozsah odpovídající obsahu zakázky, event. jiné oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 • technických kvalifikačních předpokladů - splní účastník, který předloží:

a) seznam alespoň 3 uchazečem poskytovaných služeb obdobného charakteru a rozsahu plnění v uplynulých 3 letech před zveřejněním výzvy. Minimální požadovaná finanční hodnota poskytovaných služeb 300 000 Kč / 12000 EUR.

b) Osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb – uvedení osoby odborného garanta za realizaci zakázky k prokázání toho, že uchazeč disponuje dostatečnými personálními kapacitami nezbytnými pro plnění této zakázky.

Stanovené minimální požadavky na osobu garanta - Prokázání profesní praxe ve vzdělávání v daném oboru min. 5 let.

Všechny požadované dokumenty postačí doložit v prosté kopii.

Pokud uchazeč nebude schopen splnit výše uvedené požadavky v plném rozsahu, bude z výběrového řízení vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v originále v listinné podobě v českém nebo anglickém jazyce.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude mít všechny listy číslované nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1.

Nabídka bude obsahovat následující části

 1. Krycí list nabídky s uvedením těchto údajů: Identifikační údaje uchazeče (Název, sídlo, IČ/DIČ, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky včetně telefonu a e-mailu)
 2. Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče dle požadavků uvedených v této výzvě
 3. Specifikace předmětu zakázky, osnovu a náplň vzdělávací aktivity včetně bližšího popisu průběhu a výstupů kurzu
 4. Další dokumenty dle potřeby

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná. Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Jako maximální cena je stanovená předpokládaná hodnota zakázky.

Nabídková cena bude uvedena bez DPH v absolutních hodnotách v korunách českých nebo euro.

Podmínky pro překročení nabídkové ceny - Zadavatel překročení nabídkové ceny během průběhu realizace nepřipouští po celou dobu platnosti smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky v korunách českých nebo euro bez DPH.

Faktura za vzdělávací aktivitu bude splatná 30 dnů po jejím obdržení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v originále listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávací aktivita Technologické procesy zpracování polymerů „NEOTVÍRAT“ “. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Elektronické podání nabídky se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřipouští telefonické dotazy.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky, Dodací podmínky a Platební podmínky budou pevně stanoveny ve smlouvě, která bude uzavřena bezprostředně po vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si dále vyhrazuje:

 • Právo nevracet podané nabídky.
 • Zadavatel vylučuje možnost variantních nabídek.
 • Právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.
 • Právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů či výdajů, které uchazeči vynaloží na účast v zadávacím řízení.
 • Právo neuzavřít smlouvu v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje.
 • Právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 636120.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Coperion GmbH, Niederbieger Strasse 9, 88250 Weingarten, Germany, VAT ID: DE 215 985 182

  Datum podpisu smlouvy: 23. 10. 2019

Datum ukončení: 23. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 10. 2019
 
Aktualizováno: 5. 11. 2019