Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivita - vlastnosti plastových materiálů a jejich využití v automobilovém průmyslu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11904

Název zakázky: Vzdělávací aktivita - vlastnosti plastových materiálů a jejich využití v automobilovém průmyslu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 11. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Elkamet s.r.o.

Sídlo zadavatele: Myslinka 57, Nýřany 330 23

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Franz Wick, jednatel
 • Telefon: +420377194124
 • E-mail: info@elkamet.cz

IČ zadavatele: 27125149

DIČ zadavatele: CZ27125149

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Helena Holubová
 • Telefon: +420377194126
 • E-mail: helena.holubova@elkamet.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 12. 2017 08:00

Místo pro podání nabídek:
Myslinka 57, 330 23 Nýřany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti Elkamet s. r. o. Název požadované vzdělávací aktivity je orientační, uchazeč je povinen dodržet rozsah a předpokládaný obsah Vzdělávací aktivity – Vlastnosti plastových materiálů a jejich využití v automobilovém průmyslu

Předmětem zakázky je zajištění této vzdělávací aktivity:

Vlastnosti plastových materiálů a jejich využití v automobilovém průmyslu:

Rozsah školení:

Počet školených osob celkem:    15

Minimální rozsah vyučovacích hodin (včetně ověření získaných znalostí a dovedností):   42 hodin á 60 minut (na jednoho účastníka)

Výuka: 41 hodin á 60 minut

Závěrečné ověřování znalostí: 1 hodina á 60 minut

 

Rozvržení výuky: 24 hodin bude školení probíhat pro všechny účastníky současně, zbývajících 18 hodin budou účastníci rozděleni do 2 skupin (včetně závěrečného ověřování znalostí)

 

Maximální přípustná částka vzdělávací aktivity bez DPH:   153 000,- Kč

Místo konání: v prostorách sídla zadavatele

Předpokládaný termín realizace: 15. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Cílové skupiny: Cílovou skupinou vzdělávací aktivity jsou zaměstnanci oddělení výroby, obchodního oddělení, technologie a kvality, kteří uvedené školení potřebují k výkonu své práce.

Cíl vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivita Vlastnosti plastových materiálů a jejich využití v automobilovém průmyslu si klade za cíl rozšířit a prohloubit dosavadní znalosti zaměstnanců, kteří se zabývají výrobními procesy z plastových materiálů.

Obsah vzdělávací aktivity:

Vlastnosti plastových materiálů a jejich využití v automobilovém průmyslu

Struktura a vlastnosti plastů

Charakteristika plastů

Charakteristické vlastnosti plastů (obecně)

Podstata výroby plastů – monomery, polymery

Distribuční křivky molekulárních hmotností

Vliv molekulárních hmotností na vlastnosti

Vazebné síly v plastu

Geometrie molekulárních řetězců (konfigurace, konformace), pohyblivost makromolekul

Krystalizace polymerů, ukázky struktur

Chemická struktura vybraných druhů polymerů

Mechanické chování plastů

Stavy plastů (sklovitý, kaučukovitý, viskózní), teplota skelného přechodu Tg

Závislosti „napětí – deformace“

Základní vztahy mezi napětím a deformací

Izochronní diagramy (ukázky) – význam diagramů a využití informaci, které nabízejí

Ukázky závislostí meze kluzu Re a meze pevnosti Rm na teplotě

Ukázky závislostí modulu pružnosti v tahu E na teplotě

Vlivy na vlastnosti plastů (výrobků z plastů)

Vlivy na vlastnosti plastů (přísady, molekulární hmotnost, krystalinita, molekulární orientace, zpracovatelské podmínky)

Kontrola kvality výrobků (vč. Vstupního materiálu) z plastů

Příprava a kondicionování zkušebních těles

Mechanické vlastnosti při dlouhodobém namáhání

Rázová a vrubová zkouška pro kontrolu houževnatosti

Dynamické cyklické namáhání plastů – stanovení meze únavy u výrobků

Smluvní metody měření konzistence a vtokových vlastností

Hodnocení tekutosti – tavný index, návaznost na technologii zpracování

Stárnutí plastů

Navlhavost a nasákavost

Charakteristika materiálů zpracovávaných ve firmě Elkamet s.r.o.

Závěrečný test

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 153000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.1.2018 - 31.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnotící kritéria a způsob hodnocení
  Stanovená hodnotící kritéria

  Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

  Pro hodnocení nabídky zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria:

  Nabídková cena bez DPH – 40 %
  Kvalita a rozsah nabízených služeb – 60 %

  Metodika hodnocení nabídek

  Nabídky doručené v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v aktuální verzi.
  Nejprve bude posouzena úplnost nabídky. Posuzováno bude:

  Zda nabídka obsahuje všechny požadované části;
  Zda je podepsána oprávněnou osobou;
  Zda nabídka obsahuje kontaktní údaje na osobu uchazeče odpovědnou za výběrové řízení;
  Zda nabídka obsahuje veškeré doklady/dokumenty dokládající kvalifikaci dodavatele;
  Zda předmět nabídky odpovídá poptávanému předmětu plnění.

  Pokud nabídka splní všechny výše uvedené body, bude hodnocena dle hodnotících kritérií. Pro hodnocení nabídky použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

  Bodové hodnocení nabídky je dáno součtem bodových hodnocení nabídky v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích. V každém dílčím hodnotícím kritériu může nabídka získat maximálně tolik bodů, kolik je váha tohoto kritéria uvedená v procentech.

  Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena hodnota nabídky, která se určí:

  Pro kritéria, která jsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (Nabídková cena), jako přímá číselná hodnota nabídnutá uchazečem a pro kritéria, která nejsou jednoznačně číselně vyjádřitelná (Kvalita a rozsah nabízených služeb), jako součet bodů, které nabídce v rámci dílčího kritéria přidělí jednotliví členové hodnotící komise tak, že dle svého názoru nejvhodnější nabídce přiřadí 100bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
  Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou vahou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

  Nejúspěšnější bude ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. V případě rovnosti bodů bude pořadí nabídek stanoveno losem.

  Detailní způsob hodnocení dílčích kritérií:
  Hodnotící kritérium Nabídková cena

  Rozhodující je cena bez DPH. Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body na stupnici od 1 do 100, přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou dle vzorce:

 • 100 * (nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší cena - hodnota / cena - hodnota hodnocené nabídky) * váha vyjádřená v procentech (%)

 • Výsledek bude standardně matematicky zaokrouhlen na jedno desetinné místo. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nejnižší nabídková cena předmětu zakázky bez DPH, která bude zahrnovat veškeré činnosti související se zpracováním předmětu zakázky.

  Hodnotící kritérium Kvalita a rozsah nabízených služeb

  V rámci tohoto kritéria jsou vymezena 2 subkritéria:

  Popis metodologie a přístupu ke zpracování vzdělávacích aktivit, obsahová náplň vzdělávacích aktivit – 50 %
  Přístup k řízení systému vzdělávání s ohledem na časové a obsahové parametry zakázky – 50 %

  Nabídka, která bude nejlépe splňovat požadavky zadavatele, získá v rámci subkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto subkritéria ve vztahu k této nabídce.

  V rámci jednotlivých subkritérií bude hodnoceno:

  Popis metodologie a přístupu ke zpracování vzdělávacích aktivit, obsahová náplň vzdělávacích aktivit – 1 - 100 bodů

  Návrh obsahu vzdělávacích aktivit, který musí být v souladu se zadávací dokumentací.
  Metodika vzdělávání a způsob jednotlivých průběhů kurzů (návrhy školících technik, výukové metody, způsob zapojení účastníků do vzdělávací aktivity)
  Forma a postup hodnocení vzdělávání

  Přístup k řízení systému vzdělávání s ohledem na časové a obsahové parametry zakázky – 1 - 100 bodů

  Návrh postupu realizace zakázky z obsahového a časového hlediska
  Možnost přizpůsobení se realizací podmínkám a požadavkům zadavatele
  Návrh systému evaluace vzdělávacích kurzů dosažených vzdělávacích cílů

  Jako nejvýhodnější bude hodnocena ta nabídka, která nejlépe popíše jednotlivé metody výuky, naplní požadavky na obsah vzdělávací aktivity, lépe popíše formu a postup hodnocení vzdělávání a postup realizace vzdělávacích aktivit, možnost přizpůsobení se realizací podmínkám a požadavkům zadavatele, navrhne systém evaluace vzdělávacích kurzů a dosažených vzdělávacích cílů.

  Toto kritérium není možné přímo kvantifikovat a proto se bude postupovat následujícím způsobem:

  Jednotlivá subkritéria budou ohodnocena od 1 do 100 bodů. Tyto body budou vynásobeny příslušnou vahou daného subkritéria.
  Počet bodů za dílčím kritérium Kvalita a rozsah nabízených služeb bude dán součtem bodů za jednotlivá subkritéria.
  Výsledná počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného hodnotícího kritéria.

  Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.  

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:


 • Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

  základní způsobilosti
  profesní způsobilosti
  technických kvalifikačních předpokladů.

   

  Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:

  Základní způsobilost splní účastník, který:

  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný daňový nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

  Základní způsobilost prokazuje účastník zadavateli svým písemným čestným prohlášením ne starším data uveřejnění výzvy.

  Profesní způsobilost splní účastník, který předloží zadavateli:

  výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ze které vyplyne podnikatelské oprávnění či předmět činnosti účastníka a její rozsah odpovídající obsahu zakázky, event. jiné oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky.

  Příslušný výpis z evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, starší 90 kalendářních dnů.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Technické kvalifikační předpoklady splní účastník, který předloží:

  seznam alespoň 3 uchazečem poskytovaných služeb obdobného charakteru a rozsahu plnění v uplynulých 3 letech před zveřejněním výzvy. Minimální požadovaná finanční hodnota poskytovaných služeb 30 000 Kč.

  Přílohou tohoto seznamu musí být:

  prostá kopie osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
  prostá kopie smlouvy s jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
  osvědčení / doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby. Z těchto osvědčení musí být zřejmá částka za poskytování těchto služeb, termín realizace a doba poskytování služby.

  Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb – uvedení osoby odborného garanta za realizaci zakázky k prokázání toho, že uchazeč disponuje dostatečnými personálními kapacitami nezbytnými pro plnění této zakázky.

   

  Stanovené minimální požadavky na osobu garanta:

  Vysokoškolské vzdělání doložené prostou kopií dokladu o dosaženém vzdělání
  Prokázání profesní praxe ve vzdělávání v daném oboru min. 5 let.

   

   

  Všechny požadované dokumenty postačí doložit v prosté kopii.

   

  Pokud uchazeč nebude schopen splnit výše uvedené požadavky v plném rozsahu, bude z výběrového řízení vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v originále v listinné podobě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce na základě této výzvy a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tzn. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být nabídka zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy číslované nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1.

Nabídka bude obsahovat následující části v uvedeném řazení

Krycí list nabídky (s uvedením těchto údajů: Identifikační údaje uchazeče (Název, sídlo, IČ/DIČ, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky včetně telefonu a e-mailu)

Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče dle požadavků uvedených v této výzvě

Specifikace předmětu zakázky, osnovu a náplň vzdělávací aktivity včetně bližšího popisu průběhu a výstupů kurzu

Další dokumenty dle potřeby

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná. Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Jako maximální cena je stanovená předpokládaná hodnota zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.

Podmínky pro překročení nabídkové ceny.

Zadavatel překročení nabídkové ceny během průběhu realizace nepřipouští po celou dobu platnosti smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky v korunách českých bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v originále listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávací aktivita Vlastnosti plastových materiálů a jejich využití v automobilovém průmyslu a nápisem „NEOTVÍRAT“ Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Elektronické podání nabídky se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřipouští telefonické dotazy.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky, Dodací podmínky a Platební podmínky budou pevně stanoveny ve smlouvě, která bude uzavřena bezprostředně po vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si dále vyhrazuje:

Právo nevracet podané nabídky.

Zadavatel vylučuje možnost variantních nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.

Neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů či výdajů, které uchazeči vynaloží na účast v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 153000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojníUniverzitní 8, 301 00 Plzeň, IČO: 04999746Ing. Petr Beneš, kvestor ZČU

  Datum podpisu smlouvy: 20. 12. 2017

Datum ukončení: 20. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 11. 2017
 
Aktualizováno: 22. 12. 2017