Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivita Základní kovoobráběčské práce - akreditovaný kurz MŠMT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12393

Název zakázky: Vzdělávací aktivita Základní kovoobráběčské práce - akreditovaný kurz MŠMT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: DONGWON CZ, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Třinec, Konská 745, PSČ 739 61

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: SEONG GI CHAE
 • Telefon: +420595177221
 • E-mail: info@dwmic.cz

IČ zadavatele: 27799492

DIČ zadavatele: CZ27799492

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jitka Krawczyková
 • Telefon: +420725762168
 • E-mail: jitka.krawczykova@dwmic.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 8. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
DONGWON CZ, s.r.o., Konská 745, 739 61 Třinec, k rukám Jitky Krawczykové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je příprava a realizace akreditovaného vzdělávacího programu včetně realizace závěrečného ověření znalostí před autorizovanou osobou dle podmínek NSK.

Název vzdělávacío programu: Základní kovoobráběčské práce

Rozsah a specifikace: Celkový počet výukových hodin: min. 160 hodin. 

 • Z toho výuka min. 160 hodin (152 hodin + 8 hodin zkouška)
 • Teorie min. 56 VH
 • Praxe min. 96 VH (1 VH = 45 minut)
 • Závěrečná zkjouška min. 8 H (1 H = 60 minut)
 • Poznámka: VH = vyučovací hodina (45 minut), H hodina (60 minut), NSK = Národní soustava kvalifikace.

Výstup vzdělávací aktivity:

 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Osvědčení o úspěšném zvládnutí závěrečného ověření znalostí

Cílová skupina:

 • Počet účastníků školení: 10 osob
 • Pracovní zařazení: Pracovníci údržby společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

Realizace:

 • Místo realizace: prostory zadavatele v Třinci po celou dobu plnění
 • Předpokládaný termín realizace: 10/2018 - 12/2018

Obsah vzdělávací aktivity:

1. Orientace v normách a technických podkladech pro provádění obráběcích prací

 • Orientace v normách
 • Čtení výkresů, technologické postupy
 • Vyhotovení náčrtu, vyplnění popisového pole
 • Uvedení údajů pro zajištění kvality

2. Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

 • Určování měřících metod podle výkresu
 • Kontrola rozměrů s použitím měřidel
 • Určení technologického postupu
 • Nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla

3. Výroba součástí na obráběcích strojích (frézky, brusky, vrtačky)

 • Technologický postup, upínání výrobků, nastavení automatického režimu
 • Nastavení řezných podmínek, vyhotovení součástí

4. Závěrečné ověření znalostí autorizovanou osobou

Podmínkou plnění zakázky je platná Akreditace MŠMT na vzdělávací program, a to jak v době podání nabídky, tak i po celou dobu realizace a ukončení vzdělávání.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Říjen - prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
DONGWON CZ, s.r.o., Konská 745, Třinec, 739 61

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena: jediné hodnotící kritérium pro nabídky, které splní podmínky Výzvy k podání nabídek.
 • Bude vybrána nabídka s nejnižší cenou. 
 • Rozhoduje cena bez DPH (u dodavatelů - plátců DPH), resp. cena s DPH (u dodavatelů - neplátců DPH)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Kopie výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
 • Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
 • Kopie rozhodnutí o udělení akreditace MŠMT platná v době podání nabídky a v době trvání zakázky, tedy platná minimálně do 31. 12. 2018
 • Doložení alespoň 3 referencí - realizace zakázky obdobného charakteru (v oblasti technického vzdělávání) s minimálním objemem 200000 Kč bez DPH a s termínem realizace v posledních 5 letech ode dne podání nabídky
 • Doložení kvalifikace - odbornosti školitelů formou jejich profesního CV v nabídce, dokladu o formálním vzdělání související s oborem plnění zakázky

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka musí být zhotovena v jazyce čekém a dodána zadavateli zakázky písemně ve dvou vyhotoveních.
 • Každé vyhotovení musí mít číslované listy a musí být provázanáno tak, aby byla znamožněna nekontrolovaná manipulace s nabídkou.
 • Součástí nabídky musí být i návrh Smlouvy mezi zadavatelkem a zhotovitelem s uvedením platebních podmínek: Platba na základě vystavené faktury, splatnost minámlně 21 dnů. Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou s souladu se způsobem zastupvání dodavatele).

Další nezbytné součásti nabídky: 

 • Návrh osnovy vvzdělávací aktivity
 • Ukázkový manuál pro účastníky pro alespoň jeden tématický okruh
 • Složení lektorského týmu vč. profesních CV a dokladů o vzdělání jednotlivých lektorů
 • Jméno autorizované osoby pro realizaci závěrečné zkoušky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Cena je uvedena jako cena za kompletní plnění, tedy za vzdělávací aktivitu pro 10 účastníků v rozsahu min. 160 výukových hodin celkem
 • Nabídková cena obsahuje všechny náklady uchazeče na provedení vzdělávací aktivity v plném rozsahu v místě plnění zakázky, tedy areálu společnosti DONGWON CZ, s.r.o. v Třinci, vč. cestovného, nákladů na ubytování, přípravy vzdělávací aktivity, přípravy výukových materiálů, realizaci závěrečné zkoušky autorizovanou osobou a vydání osvědčení účastníkům
 • Cena bude uvedena jako konečná v členění cena bez DPH / cena vč. DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka musí býr zaslána na adresu: DONGWON CZ, s.r.o., Konská 745, 739 01 Třinec, k rukám paní Jitky Krawczykové

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 288000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): K.I.S.S. vzdělávání s.r.o., U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 28562267

  Datum podpisu smlouvy: 17. 8. 2018

Datum ukončení: 17. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 7. 2018
 
Aktualizováno: 21. 8. 2018