Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivity ve společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13153

Název zakázky: Vzdělávací aktivity ve společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jakub Navláčil, jednatel, Mgr. Martin Navláčil, jednatel
  • Telefon: +420724165658
  • E-mail: junior@navlacil.cz

IČ zadavatele: 25301144

DIČ zadavatele: CZ25301144

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Lukáš Jurča
  • Telefon: +420773761239
  • E-mail: jurca@navlacil.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace školení v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně pracovníků ve společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.“ reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011780.

 

Cílem vzdělávání je zvýšit kvalifikaci vybraným zaměstnancům v oblasti měkkých manažerských dovedností. Přesná specifikace plnění je uvedena v samostatných Příloze č. 2.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1617200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1/2020-9/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace vzdělávacích aktivit a školení bude probíhat ve školicích prostorách zadavatele - 50% školících dnů na adrese Bartošova 5532, 760 01 Zlín a 50% školících dnů na adrese Jiráskova 904, Tlumačov 763 62 ( administrativní budova na pozemku parc. č. st. 1441).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií s různými vahami:

 

1)        Nabídková cena s vahou 55 %

2)        Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace s vahou 45%

 

ad 1) Nabídková cena – váha 55%

Předmětem hodnocení bude cena za celý předmět plnění zakázky bez DPH v Kč.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria.

 

Vzorec pro hodnocení:

          

           Nejnižší nabídková cena           

100*    ---------------------------------------------------------        * váha kritéria 55 %

           Nabídková cena hodnocené nabídky    

 

 

ad 2) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace - váha 45%

 

 

Přidělené body

Limit

Každé další školení pracovníků v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 800 tis. Kč bez DPH v posledních 3 letech

10 za každou další referenční zakázku

Max. 100 přidělených bodů

 

Účastníkovi, který nepředloží žádné další významné služby nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria.

 

 

Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k nejlépe hodnocené nabídce.

Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria

 

 

Vzorec pro hodnocení:

 

           Hodnocená nabídka

100*    ---------------------------------------------------------        * váha kritéria 45 %

           Nejlépe hodnocená nabídka

          

 

Výpočet celkového hodnocení:

Takto získané body z těchto dvou hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získá v součtu za obě hodnocená kritéria nejvíce bodů, se stává nabídkou vítěznou.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

 

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:

 Čestného prohlášení uchazeče o tom, že subjekt nemá v evidenci daní žádný splatný daňový nedoplatek, žádný splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení nebo na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Čestného prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby), tzn. že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Čestného prohlášení, že není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nebyl v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být předloženo v originále a opatřeno podpisem statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci.

Zadavatel umožňuje předložení Základních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady předloží uchazeč v prosté kopii.

Doklady o profesních kvalifikačních předpokladech nesmí být starší 90- ti dnů ke dni podání nabídky.

 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

 

b)    který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či koncese (postačí v prosté kopii). Uchazeč prokáže příslušné živnostenské oprávnění tak, že bude mít mezi obory činnosti zařazenou činnost: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zadavatel umožňuje předložení Profesních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

 

Technické kvalifikační předpoklady

Požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovuje zadavatel takto:

 

Zadavatel požaduje, aby min. počet požadovaných lektorů splňoval zároveň požadavky na vzdělání a praxi:

Minimální požadovaný počet lektorů 3

Požadavky na vzdělání lektorů a požadavky na praxi lektorů

Vzdělání: Min. 3 lektoři s vysokoškolským vzděláním ukončeným magisterskou zkouškou

Praxe: Min. 3 lektoři s praxí v délce alespoň 10 let v oblasti vzdělávání dospělých v měkkých a manažerských dovednostech

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti vzdělání lektorů prokáže uchazeč předložením:

Dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (postačující je předložení v prosté kopii)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti praxe lektorů prokáže uchazeč předložením:

strukturovaných životopisů (v českém jazyce) – Příloha č. 4 Výzvy. Z životopisů musí být zřejmé, že tyto osoby splňují výše uvedené požadavky a z životopisů musí být jasně zřetelná lektorská praxe

 

 

Čestné prohlášení o tom, že uchazeč v posledních 3 letech poskytl významné služby:

 

Významnou službou se pro účely této zakázky rozumí služba zaměřená na školení měkkých a manažerských dovedností, z nichž budou:  

 

Alespoň 4 významné služby ve školení měkkých manažerských dovedností v hodnotě min. 800 tis. Kč bez DPH za každou

 

Čestné prohlášení tvoří Přílohu č.5. a bude podepsáno statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli: Firma, IČO, sídlo
a kontaktní osoba ve věci nabídky a název zakázky, do které je nabídka podávána.
Krycí list nabídky (příloha č. 1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci – vyplní uchazeč.
Specifikace předmětu zakázky - příloha č. 2 . Příloha bude doplněná dodavatelem o nabídkové ceny a dokument bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele – vyplní uchazeč.
Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č. 3 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech) - vyplní uchazeč.
 Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů – doloží uchazeč.
Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4) a (Přílohy č. 5) a doklady o dalších referenčních zakázkách nad rámec Technických kvalifikačních předpokladů (součástí Přílohy č. 5) -vyplní uchazeč.

 

Plnou moc /úředně ověřenou/ uchazeč doloží pouze v případě, že Krycí list, Specifikace předmětu zakázky a doklady o prokázání kvalifikace jsou podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách.

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

 

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena bez DPH a do pole cena s DPH i do pole DPH uvede 0.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné
na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“, „Název zakázky“ a bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu zadavatele Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín. Podání nabídek e-mailem není možné.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a jedné kopii spolu s elektronickou verzí nabídky na CD, flash disku apod.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad veškeré podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci, včetně všech dodatečných informací.

 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), verze z 15.10.2019 , na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 12. 2019
 
Aktualizováno: 23. 12. 2019