Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurz elektrikář III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13924

Název zakázky: Vzdělávací kurz elektrikář III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 11. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: České dráhy, a.s.

Sídlo zadavatele: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Darina Mondočková
  • Telefon: +420724645898
  • E-mail: mondockova@gr.cd.cz

IČ zadavatele: 70994226

DIČ zadavatele: CZ70994226

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Darina Mondočková
  • Telefon: +420724645898
  • E-mail: mondockova@gr.cd.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 11. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
České dráhy, a.s., Oblastní centrum údržby Východ, Kulkova 948/1, 614 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacího kurzu v oboru elektrikář, který rozšíří kvalifikaci zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. Kurz proběhne formou přípravy ve vzdělávacím kurzu a složením zkoušek z profesních kvalifikací určených systémem Národní soustavy kvalifikací (dále jen „NSK“). NSK je veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání.

Počet účastníků kurzu: 16 osob

Místo konání kurzu: Jihomoravský kraj - Brno  

Každý účastník kurzu absolvuje výuku v rámci vzdělávacího kurzu a následně zkoušky z těchto pěti profesních kvalifikací:

-montér elektrických instalací 26-017-H

-montér elektrických sítí 26-018-H

-montér elektrických rozvaděčů 26-019-H

-montér slaboproudých zařízení 26-020-H

-montér hromosvodů 26-021-H

Zadavatel požaduje realizaci vzdělávací aktivity jako celku včetně zajištění pěti závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací.

Zadavatel stanovuje, že:

-vzdělávací kurz musí probíhat prezenčně,

-vzdělávací kurz bude probíhat v termínu leden 2022 až červen 2022 (konkrétní vymezení termínů výuky bude uvedeno ve smlouvě s dodavatelem),

-realizace kurzu bude probíhat v prostorách zajištěných dodavatelem,

-prostory dodavatele budou vybaveny potřebným školícími pomůckami,

-dodavatel vybaví účastníky vzdělávacího kurzu k praktické přípravě ochranným pracovním prostředkem – pracovním oděvem,

-celkový rozsah kurzu bude 100 hodin pro teoretickou a praktickou přípravu v rámci vzdělávacího kurzu a 40 hodin pro pět zkoušek z profesních kvalifikací (5 x 8 hodin), přičemž jednou vyučovací hodinou se rozumí 60 minut.

Dodavatel vyplní přílohu 1 výzvy - Návrh smlouvy, včetně příloh návrhu smlouvy – Plánovaný harmonogram vzdělávací aktivity a Plán výuky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 626112,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2022 až červen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden dle ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit pouze na základě „NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY“ (uvedené v Návrhu smlouvy), přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady:

-dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek,

-dodavatel předkládá originál nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace,

-zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat od dodavatele předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými dodavatel prokazoval splnění kvalifikace,

-čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíce přede dnem podání výzvy k podání nabídky.

Zadavatel požaduje prokázání splnění:

a) Základní způsobilosti, přičemž způsobilým je dodavatel, který:

-nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

-není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

Prokázání splnění základní způsobilosti potvrdí dodavatel předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha 2 výzvy).

b)Profesní způsobilosti ve vztahu k České republice, přičemž způsobilým je dodavatel, který v nabídce předloží:

-výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

-doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

Prokázání splnění profesní způsobilosti může dodavatel nahradit předložením písemného čestného prohlášení.

c)Kritéria technické kvalifikace, přičemž tato splňuje dodavatel, který v nabídce předloží:

-doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání každého člena odborného týmu – lektora kurzu

Splnění požadavku dle tohoto odstavce je dodavatelem prokazováno seznamem členů odborného týmu s uvedením požadovaných informací. Minimální počet členů odborného týmu jsou dva členové.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační požadavek, pokud prokáže, že:

-každý člen odborného týmu má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,

-každý člen odborného týmu má praxi v lektorské činnosti v oblasti elektrotechniky minimálně 3 roky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud dodavatel nepřijme požadavky stanovené výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a dodavatel bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Dodavatel je povinen podat nabídku v listinné podobě. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, musí být řádně čitelná a údaje v ní obsažené nesmí být přepisovány či jinak upravovány. Stránky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě na CD.

Nabídka bude obsahovat:

1.Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že bude podepsán osobou odlišnou od statutárního orgánu nebo prokuristy dodavatele, bude součástí nabídky též plná moc (v originále nebo úředně ověřené kopii) opravňující takovou osobu k podpisu. Vzor krycího listu tvoří přílohu 3 výzvy.

2.Návrh smlouvy na plnění zakázky se všemi přílohami návrhu smlouvy, viz příloha 1 výzvy, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že bude návrh smlouvy podepsán osobou odlišnou od statutárního orgánu nebo prokuristy dodavatele, bude součástí nabídky též plná moc (v originále nebo úředně ověřené kopii) opravňující takovou osobu k podpisu smlouvy.

3.Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek základní způsobilosti, viz příloha 2 výzvy

4.Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele

5.Čestné prohlášení dodavatele o nezávislém zpracování nabídky, viz příloha 4 výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady pro realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v korunách českých v členění na

-celkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč,
-sazbu v % a výši DPH v Kč,
-celkovou nabídkovou cenu včetně DPH v Kč.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zpracována a podána v listinné podobě. Nabídku zpracovanou v souladu se všemi požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě doručí dodavatelé v řádně uzavřené a zalepené obálce nejpozději do 22. 11. 2021 do 12:00 na místo pro podání nabídek.Obálka musí být označena názvem zakázky „Vzdělávací kurz elektrikář III“ – a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na přední straně obálky spolu s uvedením obchodní firmy (názvu) a adresy dodavatele a opatřená přelepkami s razítkem za dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby, nebo v listinné podobě. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje, zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to až do momentu podpisu smlouvy.

Další požadavky na zpracování nabídky:

-Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

-Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem dodavatelům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.

-Nesplnění podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci může mít za následek vyřazení nabídky z výběrového řízení.

-V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění platí, že předložení ze strany dodavatele podepsané smlouvy s dodatkem nebo odchylkou oproti návrhu smlouvy nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.

-Pro uzavření smlouvy je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

-Dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

-Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají pro účely archivace zadavateli.

-Zadavatel si vyhrazuje právo změny či doplnění podmínek uvedených ve výzvě.

-Zadavatel může žádat od dodavatele další doplňující informace.

-Lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí řádným ukončením realizace zakázky či její části/částí. Po tuto lhůtu jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za řádný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splní všechny podmínky účasti a jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

O výsledcích výběrového řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni emailem na adresu kontaktní osoby dodavatele. Zároveň budou výsledky výběrového řízení zveřejněny na webu esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Dnem zveřejnění výsledku výběrového řízení na webu esfcr.cz je splněna povinnost doručení výsledku výběrového řízení všem účastníkům veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

-krycí list nabídky (příloha 3 výzvy),

-obsah nabídky,

-návrh smlouvy a přílohy návrhu smlouvy,

-doklady k prokázání kvalifikace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14, datum účinnosti 1. 7. 2021), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 11. 2021
 
Aktualizováno: 24. 11. 2021