Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurz v oboru elektrikář

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12508

Název zakázky: Vzdělávací kurz v oboru elektrikář

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: České dráhy, a.s.

Sídlo zadavatele: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Darina Mondočková
  • Telefon: +420724645898
  • E-mail: mondockova@gr.cd.cz

IČ zadavatele: 70994226

DIČ zadavatele: CZ70994226

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Darina Mondočková
  • Telefon: +420724645898
  • E-mail: mondockova@gr.cd.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 10. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
České dráhy, a.s., odbor personální, PODATELNA, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Prah 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacího kurzu v oboru elektrikář (dále jen „kurz“), který rozšíří kvalifikaci zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. v daném oboru. Kurz proběhne formou přípravy ve vzdělávacím kurzu a složením zkoušek z profesních kvalifikací určených systémem Národní soustavy kvalifikací (dále jen „NSK“). NSK je veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání.

Počet účastníků kurzu: 13 osob

Místo konání kurzu: Jihomoravský kraj - Brno  

Účastník kurzu absolvuje výuku v rámci vzdělávacího kurzu a následně zkoušku z těchto pěti profesních kvalifikací:

-montér elektrických instalací 26-017-H

-montér elektrických sítí 26-018-H

-montér elektrických rozvaděčů 26-019-H

-montér slaboproudých zařízení 26-020-H

-montér hromosvodů 26-021-H

Zadavatel požaduje realizaci vzdělávací aktivity jako celku včetně zajištění pěti závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací.

 

Zadavatel stanovuje, že:

-jednou (1) vyučovací hodinou se rozumí 60 minut,

-denní (1) doba kurzu je min. osm (8) hodin + 0,5h polední aj. přestávky ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

-celkový rozsah kurzu bude 140 hodin,

-teoretická a praktická příprava v rámci vzdělávacího kurzu bude 100 hodin,

-závěrečné zkoušky z pěti dílčích kvalifikací budou 40 hodin (5 x 8 hodin)

-vzdělávací kurz musí probíhat prezenčně,

-vzdělávací kurz bude probíhat v termínu listopad 2018 – říjen 2019 (konkrétní vymezení termínů teoretické a praktické přípravy kurzu budou uvedeny ve smlouvě s dodavatelem),

-realizace kurzu bude probíhat v prostorách zajištěných dodavatelem,

-prostory dodavatele budou vybaveny potřebným školícími pomůckami,

-dodavatel vybaví účastníky vzdělávacího kurzu k praktické přípravě ochrannými pracovními prostředky,

-dodavatel může při realizaci kurzu využít služeb třetí osoby (poddodavatele).

 

Požadavky na dodavatele:

-dodavatel doplní znění přílohy č. 2 Návrhu smlouvy – Harmonogram vzdělávacího kurzu, a to v souladu s podmínkami této Výzvy,

-dodavatel doplní znění přílohy č. 3 Návrhu smlouvy - Plán vzdělávacího kurzu, a to v souladu s podmínkami této Výzvy,

dodavatel poskytne účastníkům vzdělávacího kurzu (v potřebném počtu) výukové materiály, seznam doporučené literatury pro případné samostudium, které jsou součástí nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 510000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2018 až říjen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden dle ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit pouze na základě „NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY“ (uvedené v příloze č. 1 Návrhu smlouvy), přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady:

dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek,
dodavatel předkládá originál nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat od dodavatele předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými dodavatel prokazoval splnění kvalifikace,
čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíce přede dnem zveřejnění výzvy k podání nabídky.

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění:

a)Základní způsobilosti, přičemž způsobilým je dodavatel, který:

-nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

-není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

Prokázání splnění základní způsobilosti potvrdí dodavatel předložením písemného čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

b)Profesní způsobilosti ve vztahu k České republice, přičemž způsobilým je dodavatel, který v nabídce předloží:

-výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

-doklad, opravňující dodavatele k poskytování vzdělávání za úplatu.

c)Kritéria technické kvalifikace, přičemž tato splňuje dodavatel, který v nabídce předloží:

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam členů odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky, a to bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci dodavatele nebo v jiném vztahu k dodavateli. Ze seznamu členů odborného týmu musí vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění zakázky k dispozici minimálně dvoučlenný odborný tým. Přílohou seznamu členů odborného týmu musí být (i) prosté kopie požadovaných dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání každého člena odborného týmu (osvědčení či diplomů) s tím, že pokud jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém, bude přiložen i překlad do českého jazyka (překlad nemusí být úředně ověřený; za správnost překladu ve vztahu k zadavateli odpovídá dodavatel) a dále (ii) čestné prohlášení o získané praxi včetně referencí za poslední tři roky.

Součástí předložených dokumentů musí být ustanovení datované a podepsané konkrétním členem odborného týmu ve znění: „Poskytnutím osobních údajů společnosti České dráhy, a.s. dávám v souladu s platnou právní úpravou, souhlas se zpracováním a uchováváním mých osobních údajů uvedených v dokumentech společnosti České dráhy, a.s. pro účely zadávacího řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání“.

Splnění požadavku dle tohoto odstavce je dodavatelem prokazováno seznamem členů odborného týmu s uvedením požadovaných informací.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační požadavek, pokud prokáže:

- každý člen odborného týmu má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,

- každý člen odborného týmu má praxi v lektorské činnosti v oblasti elektrotechniky minimálně 3 roky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud dodavatel nepřijme požadavky stanovené Výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a dodavatel bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Dodavatel je povinen podat nabídku v listinné podobě. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, musí být řádně čitelná a údaje v ní obsažené nesmí být přepisovány, škrtány nebo jinak upravovány. Pokud jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém, bude přiložen i překlad do českého jazyka (překlad nemusí být úředně ověřený; za správnost překladu ve vztahu k zadavateli odpovídá dodavatel). Stránky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD, a to nepodepsanou nabídku účastníka ve formátu Microsoft Word 2003/2007/2010/2013 a podepsanou nabídku účastníka ve formátu PDF spolu s čestným prohlášením o shodě textů listinné a elektronické verze.

Nabídka bude obsahovat:

1.Návrh smlouvy na plnění zakázky, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že bude návrh smlouvy podepsán osobou odlišnou od statutárního orgánu nebo prokuristy dodavatele, bude součástí nabídky též plná moc (v originále nebo úředně ověřené kopii) opravňující takovou osobu k podpisu smlouvy. Dodavatelem podepsaný návrh smlouvy musí odpovídat závaznému vzoru smlouvy, dodavatel pouze doplní zadavatelem určené k doplnění dodavatele. Pokud podepsané znění návrhu smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a závaznému vzoru smlouvy (kromě těch údajů, u kterých zadavatel požaduje, aby je dodavatel navrhl či doplnil), může tato skutečnost být důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

2.Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti, viz příloha č. 2 Výzvy – musí obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby statutárního orgánu, musí být v nabídce předložena plná moc osvědčující oprávnění takové osoby k podpisu čestného prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii.

3.Nabídka dodavatele bude obsahovat veškeré doklady a součásti v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě (např.: další doklady k prokázání kvalifikace dodavatele, apod.)

4.Seznam kontaktních emailových adres osob oprávněných k jednání o nabídce či nabídkové ceně. A to pro potřeby případného jednání prostřednictvím elektronické pošty.

5.Návrh harmonogramu vzdělávacího kurzu, viz příloha 2 č. Návrhu smlouvy – musí obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby statutárního orgánu, musí být v nabídce předložena plná moc osvědčující oprávnění takové osoby k podpisu čestného prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii.

Součástí nabídky bude Čestné prohlášení dodavatele o nezávislém zpracování nabídky podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka, vzor Čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této Výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za předmět zakázky v rozsahu a zaměření dle přílohy č. 1 Návrhu smlouvy – Nabídková cena. Nabídková cena je cenou pevnou a nepřekročitelnou po celou dobu plnění předmětu smlouvy a musí obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s plněním, včetně veškerých případných správních poplatků spojených s plněním předmětu zakázky. Zadavatel upozorňuje, že celková cena za plnění předmětu zakázky v sobě zejména zahrnuje náklady na (i) zajištění vzdělávacího kurzu pro stanovený počet zaměstnanců zadavatele, (ii) cestovní náklady lektora, (iii) náklady na ubytování lektora.

Dodavatel uvede v nabídce ceny v Kč bez DPH ve struktuře uvedené v příloze č. 1 Návrhu smlouvy – Nabídková cena. Veškeré ceny musí být uvedeny v korunách českých a vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku zpracovanou v souladu se všemi požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě doručí dodavatel zadavateli nejpozději do 5. 10. 2018 do 12:00 na adresu zadavatele.Nabídka musí být doručena v řádně zalepené / uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávací kurz v oboru elektrikář“ – a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na přední straně obálky spolu s uvedením obchodní firmy (názvu) a adresy dodavatele a opatřená přelepkami s razítkem za dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby, nebo v listinné podobě. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje, zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem dodavatelům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
Nesplnění podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci může mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění platí, že předložení ze strany dodavatele podepsané smlouvy s dodatkem nebo odchylkou oproti návrhu smlouvy nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo provést, v případě potřeby, další kola jednání o nabídkách (zejména, nikoliv však výlučně, o nabídkové ceně a harmonogramu vzdělávacího kurzu), zadavatel bude jednat se všemi dodavateli, kteří splnili podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách. Takové jednání se bude konat v sídle zadavatele a bude vedeno v českém jazyce. Jednání mohou probíhat též prostřednictvím e-mailové komunikace. Jednání je za dodavatele povinna účastnit se osoba, která je oprávněna jednat za dodavatele, pokud nebude tato osoba statutárním orgánem dodavatele, prokáže se plnou mocí, která jí opravňuje k danému jednání a sjednání podmínek plnění.
Pro uzavření smlouvy je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají pro účely archivace zadavateli.
Dodavatel je do Návrhu smlouvy povinen doplnit požadované údaje zadavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky této výzvy.
Zadavatel může žádat od dodavatele další doplňující informace.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to až do momentu podpisu smlouvy bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí dle požadavku poskytovatele dotace zavazovat dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější.

O výsledcích výběrového řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni (emailem na adresu, kterou účastníci uvedou jako kontaktní v příloze č. 3 Výzvy - Krycí list nabídky). Zároveň budou výsledky výběrového řízení zveřejněny na webu esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení.

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

krycí list nabídky (příloha č. 3 Výzvy) – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
obsah nabídky,
doklady o splnění kvalifikace,
návrh smlouvy o realizaci vzdělávacího kurzu podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
případné další nepovinné přílohy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8, datum účinnosti 25. 5. 2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 9. 2018
 
Aktualizováno: 11. 10. 2018