Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro BAUER TECHNICS a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11040

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro BAUER TECHNICS a.s.

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: BAUER TECHNICS a.s.

Sídlo zadavatele: Stádlec 12, okr. Tábor, 391 62

IČ zadavatele: 29129907

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Ing. Tomáš Lebeda
 • Telefon: +420775943306
 • E-mail: rozvoj@bauer-technics.com

Lhůta pro podání nabídek: 3. 4. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Stádlec 12, okr. Tábor, 391 62, k rukám ing. Ivo Melíška

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka odborné výuky anglického a ruského jazyka pro zaměstnance zadavatele dle následující specifikace:

1.1. Trvání jazykové výuky (termíny a délka vzdělávacího programu)

Termín zahájení jazykové výuky: 10. dubna 2017

Termín ukončení jazykové výuky: 31. března 2019

1.2. Počet jazykových kurzů a jejich účastníků

V rámci projektu bude probíhat 24 jazykových kurzů. Z toho 12 kurzů angličtiny a 12 kurzů ruštiny. Pokročilost jednotlivých kurzů se bude pohybovat v celé škále dle Evropského referenčního rámce pro jazyky od úrovně A1 až po C1. V jednotlivých kurzech budou 4 účastníci. Účastníci budou do jednotlivých jazykových kurzů rozděleni na základě jejich vstupních jazykový znalostí a odborného zaměření. Zadavatel požaduje prověření vstupních jazykových znalostí každého zaměstnance dodavatelem. Dodavatel předloží v rámci svojí nabídky návrh metody a formy testování vstupních jazykových dovedností zaměstnanců zadavatele. Toto testování bude provedeno zdarma. Zadavatel požaduje, aby jednou z nabídnutých metod ověření vstupních jazykových dovedností studentů bylo online testování. Dodavatel podrobně popíše jakým způsobem takové testování zajistí.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výuky měnit počty účastníků v jednotlivých kurzech i počty kurzů samotných dle jeho aktuálních potřeb.

1.3. Frekvence a časové dispozice jazykové výuky

23 jazykových kurzů (11 angličtina, 12 ruština) bude probíhat jednou týdně v délce dvou vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut) po dobu 25 týdnů. Každý kurz tedy bude mít 50 vyučovacích hodin.

1 jazykový kurz angličtiny bude probíhat jednou týdně v délce dvou vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut) po dobu 30 týdnů. Kurz tedy bude mít 60 vyučovacích hodin.

Celkový předpokládaný počet vyučovacích hodin ve všech kurzech: 1210

Prvních 6 kurzů (3 kurzy angličtiny a 3 kurzy ruštiny) bude zahájeno 10.4.2017. Další kurzy budou pak zahajovány průběžně v rámci celého období trvání vzdělávacího projektu. Zadavatel stanoví přesný termín zahájení každého dalšího jazykového kurzu vždy jeden měsíc před jeho zahájením a termín včetně požadovaných časových dispozic oznámí dodavateli.

Jazykové kurzy budou probíhat ve všední dny mezi 7:00 a 20:00. Konkrétní dny a časy konání jednotlivých jazykových kurzů stanoví zadavatel jednostranně v souladu s pracovním vytížením účastníků jednotlivých kurzů a nejpozději jeden týden před zahájením jazykové výuky je oznámí dodavateli. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo časové dispozice výuky jednotlivých kurzů kdykoliv v průběhu projektu změnit v rámci výše uvedeného časového rozmezí. Takovou změnu oznámí dodavateli nejpozději týden před jejím požadovaným provedením a dodavatel ji musí akceptovat a zajistit pokračování výuky bez přerušení. Dodavatel nemá právo požadovat, aby na sebe jednotlivé kurzy jakkoliv navazovaly.

Zadavatel bude mít možnost kteroukoliv lekci zrušit nejpozději do 22:00 dne předcházejícího dni, kdy se má lekce konat a za takto zrušenou lekci nebude náležet dodavateli žádná odměna. Případné nahrazení takto včas zrušené lekce bude na dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem.

1.4. Místo výuky

Výuka bude probíhat v prostorách sídla zadavatele na adrese Stádlec 12, okr. Tábor, PSČ: 391 62.

1.5. Struktura kurzů, jejich obsah a cíle

Vzhledem k rozsáhlým mezinárodním aktivitám společnosti BAUER TECHNICS a.s. je cílem jazykové výuky zejména zlepšení jazykových dovedností zaměstnanců tak, aby byli schopni bez problémů řešit odborné pracovní úkoly v rámci svého zařazení. S ohledem na vysoce odborné a specifické obory činnosti zadavatele bude kladen maximální důraz na odborné zaměření výuky a její kvalitu. Cílem bude, mimo jiné, zvládnutí odborné terminologie zaměřené na následující obory: konstrukce a technologie pro masokombináty, obchodní a finanční terminologie, uskladnění úrody a krmiv, systémy krmení a skladování krmiv, systémy zpracování kejdy, systémy ustájení, větrací a monitorovací systémy, řídící systémy ventilace, systémy vytápění a chlazení mikroklimatu, konstrukce stájí, spalovny, výroba krmných směsí, napájecí systémy, technologie dojení, konstrukce hal, líhně a další. Všechny kurzy budou zároveň obsahovat obecnou část, která bude zaměřena na rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce. Detailní požadavky na obsah jednotlivých kurzů včetně rozsahu požadované odborné terminologie zadá zadavatel dodavateli nejpozději týden před zahájením kurzů. Následně předloží dodavatel zadavateli do tří pracovních dnů pro každý kurz ke schválení návrh sylabu (osnovy), obsahové náplně, harmonogramu a studijních materiálů. Zadavatel má právo návrh odmítnout a žádat jeho přepracování, nebude-li odpovídat jeho představám.

1.6. Hodnocení účastníků kurzů a evidence docházky

Ve všech kurzech bude probíhat pravidelné hodnocení pokroku účastníků ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, gramatika, poslech, mluvení, odborná terminologie) v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pro každého účastníka kurzu bude při každém hodnocení zpracován jeho individuální jazykový profil.

Učitelé dodavatele budou při každé lekci přehlednou formou evidovat docházku jednotlivých studentů, a to tak, že každý student potvrdí účast na výuce svým podpisem do docházkového výkazu. Dodavatel zajistí vykazování docházky účastníků v souladu s pravidly Operačního programu zaměstnanost, která se vztahují ke vzdělávacímu projektu, v jehož rámci zadavatel realizuje tuto vzdělávací aktivitu. Originály všech docházkových výkazů odevzdá dodavatel zadavateli do 5. dne každého kalendářního měsíce za měsíc předchozí.

1.7. Požadavky na učitele

Všechny jazykové kurzy musí být vedeny zkušenými českými učiteli nebo rodilými mluvčími s minimálně tříletou doložitelnou praxí a příslušným vzděláním. U českých učitelů se příslušným vzděláním rozumí absolvování pedagogické fakulty (oboru výuka příslušného jazyka). U rodilých mluvčích je požadováno minimálně absolvování zkoušky TEFL nebo CELTA. Všichni učitelé musí perfektně ovládat odbornou terminologii používanou v oborech uvedených v bodě 1.5., musí mít související odborné znalosti a umět používat terminologii ve správném kontextu. Čeští učitelé musí terminologii ovládat v českém i vyučovaném jazyce, rodilí mluvčí musí terminologii ovládat ve vyučovaném jazyce. Zadavatel nebude dávat k dispozici žádný seznam odborné terminologie, neboť podmínkou je, aby učitelé ovládali veškerou terminologii související s obory uvedenými v bodě 1.5. Dodavatel bude garantovat výměnu učitele kdykoliv o to zadavatel požádá. Zadavatel nemusí uvádět žádné důvody k požadavku na výměnu učitele. Dodavatel musí učitele nahradit nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy zadavatel o výměnu požádá. Dodavatel dá k dispozici zadavateli kompletní životopis každého učitele ke schválení minimálně tři dny před jeho nástupem do výuky.

Zadavatel si může libovolně zvolit, zda bude pro ten který kurz požadovat rodilého mluvčího nebo českého lektora.

1.8. Metody a formy výuky

Dodavatel navrhne zadavateli metody a formy výuky, které budou jeho lektoři při výuce aplikovat. Metody a formy výuky musí respektovat moderní přístup k výuce cizích jazyků. Před zahájením výuky navrhne dodavatel zadavateli vhodné studijní materiály v souladu s plánovaným obsahem a cíli kurzů (viz. bod 1.5). Tyto stálé studijní materiály budou učitelé v kurzech pravidelně doplňovat aktuálními kopiemi z dalších tematicky vhodných aktuálních materiálů, případně z internetu.

1.9. Administrativní podpora

Dodavatel navrhne vhodný způsob administrativní podpory pro zadavatele (přidělení stálého konzultanta, forma komunikace v případě požadavků na změny, lhůty na vyřizování požadavků apod.). Dodavatel musí disponovat online informačním systémem, do kterého budou mít přístup všichni účastníci výuky a kde si budou kdykoliv moci zkontrolovat údaje o jejich docházce a veškeré evidenci vztahující se k jejich kurzu. Zároveň zde budou mít přístup k obsahu jednotlivých lekcí, k domácím úkolům, k sylabům a k jejich hodnocením. Přístup do informačního systému bude umožněn i personalistovi zadavatele, který bude mít přístup k veškerým údajům týkajícím se kurzů zadavatele. 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení jazykových kurzů: 10.4.2017. Termín ukončení jazykových kurzů: 31.3.2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Stádlec č.p. 12, okr. Tábor, PSČ: 391 62

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

 1. nabídková cena s váhou 50%
  • Hodnocena bude celková nabízená cena zakázky v CZK (bez DPH)
 1. kvalita nabízených služeb s váhou 50 %
  • V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit zejména následující:
   • navrhované formy výuky, výukové metody a postupy
   • navržený způsob rozřazování účastníků dle vstupních znalostí
   • navržený způsob vyhodnocování výsledků (pokroku) účastníků
   • administrativní podpora
   • kvalita a funkčnost online informačního systému dodavatele

Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 1:

Pro přidělení bodů bude použit následující vzorec:

            nejnižší nabídková cena

100 x  ----------------------------------  x 0,5

           cena hodnocené nabídky

Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 2:

Pro hodnocení nabídek dle tohoto kritéria se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v tomto kritériu. Následně bude pro přidělení bodů použit tento vzorec:

počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x 0,5 

Body za všechna hodnocená kritéria budou sečteny. Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou. V případě rovnosti bodů bude jako vítězná vyhodnocena nabídka, která nabídne nižší cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Je postačující, aby doklad o oprávnění k podnikání byl předložen v podobě kopie. Čestné prohlášení musí být předloženo ve formě originálu.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Povinné součásti nabídky:

 1. Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky (jméno, telefon, email)
 2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady
 3. Předmět nabídky včetně veškerých charakteristik jazykové výuky specifikovaných v bodech 1.1. až 1.9. oddílu "Popis (specifikace) předmětu zakázky" (tj. konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky v souladu se všemi podmínkami zadanými zadavatelem v popisu předmětu zakázky). Jedná se zejména o:
  1. Trvání jazykové výuky (termíny a délka vzdělávacího programu) – 1.1.
  2. Počet jazykových kurzů a jejich účastníků – 1.2.
  3. Frekvence a časové dispozice výuky – 1.3.
  4. Místo výuky – 1.4.
  5. Struktura kurzů, jejich obsah a cíle – 1.5.
  6. Hodnocení účastníků kurzů a evidence docházky – 1.6.
  7. Požadavky na učitele – 1.7.
  8. Metody a formy výuky – 1.8.
  9. Administrativní podpora – 1.9.
 4. Nabídková cena
 5. Seznam referencí – bude uvedeno alespoň pět referenčních firemních klientů včetně kontaktních telefonních čísel a emailových adres osob, které mohou reference potvrdit.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Měnou nabídkové ceny je česká koruna.

Cena musí být uvedena za jednotku výuky, tedy za jednu vyučovací hodinu (1 vyučovací hodina = 45 minut).

Dále musí být uvedena celková cena výuky všech kurzů za 1210 vyučovacích hodin.

Nabídková cena musí zahrnovat:

 • přípravu a realizaci výuky českým učitelem nebo rodilým mluvčím
 • vstupní testování účastníků, bude-li třeba
 • výukové materiály (kromě stálých učebnic studentů)
 • tvorbu výstupů hodnocení účastníků (jazykové profily účastníků) v souladu se zadanými podmínkami
 • evidenci docházky v souladu se zadanými podmínkami a podmínkami OPZ

Údaje o cenách musí být uváděny v částkách bez DPH.

Ceny se v průběhu realizace zakázky nesmí měnit.

Pro hodnocení nabídek bude relevantní celková cena za 1210 vyučovacích hodin ve všech jazykových kurzech bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Je vhodné všechny listy nabídky spojit tak, aby je nebylo možné jednotlivě vyjmout bez poškození spojení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Všechny listy nabídky (včetně případných příloh) budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1.1 Platební podmínky

Úhrada služeb bude probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem jednou měsíčně za každý kalendářní měsíc vždy nejdříve první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo plnění.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů a musí obsahovat identifikační znaky vážící se k projektu. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž by se dostal do prodlení se splatností – lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě opraveného/doplněného dokladu.

Splatnost každé faktury bude činit 30 dní.

Přílohou faktur musí být přehledy odučených lekcí včetně probrané látky a originály prezenčních listin dle pravidel OPZ.

1.2 Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím

Zadavatel nepřipouští plnění zakázky ani její části prostřednictvím subdodavatelů.

1.3 Požadavek na členství v profesním sdružení

Dodavatel musí být členem některého profesního sdružení, které sdružuje jazykové školy a stanovuje podmínky pro kvalitní jazykové vzdělávání, které jeho členové poskytují (např. Asociace jazykových škol).

1.4 Způsob předložení nabídky

Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně k rukám ing. Ivo Melíška, člena představenstva společnosti. V případě osobního podání nutno domluvit předem schůzku na emailové adrese ivo.melisek@bauer-technics.com. Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek nebudou akceptovány. Bez ohledu na způsob doručení je rozhodným momentem fyzické převzetí nabídky zadavatelem.

1.5 Požadavky k realizaci kurzů, evidenci dokumentů a jejich archivaci.

Dodavatel se zavazuje k:

 • Poskytnutí nezbytných informací pro tvorbu monitorovacích zpráv zadavatele v rámci pravidel OPZ.
 • Písemné evidenci a archivaci účastníků, lektorů i obsahu jednotlivých lekcí.
 • Poskytnutí nezbytných informací orgánům provádějícím kontrolu.
 • Uchování všech dokumentů a podkladů vztahujících se k projektu po dobu dle pravidel OPZ.
 • Opatření všech materiálů týkajících se výuky logy dle pravidel publicity OPZ.

1.6 Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit obsah a rozsah školení, včetně počtu účastníků, dle jeho aktuálních potřeb.

Zadavatel nevrací zaslané nabídky zpět.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRAGUE INSTITUTE s.r.o., Přemyšlenská 133/68, Praha 8, 182 00, IČ: 26194864, jednající Ing. Petrem Myslíkem

  Datum podpisu smlouvy: 7. 4. 2017

Datum ukončení: 7. 4. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 3. 2017
 
Aktualizováno: 13. 4. 2017