Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro OKIN BPS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10966

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro OKIN BPS

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: OKIN BPS, a.s.

Sídlo zadavatele: Praha 1 - Josefov, Pařížská 68/9, PSČ 11000

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martina Sturz Káňová, na základě plné moci

IČ zadavatele: 27449734

DIČ zadavatele: CZ27449734

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: David Kroupa, ESFCZ s.r.o.
  • Telefon: +420778087766
  • E-mail: kroupa@esfcz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 3. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
Joy Adamsonové 1136/9, Opava, 746 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Viz zadávací dokumentace ke stažení

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Viz zadávací dokumentace ke stažení

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o. se sídlem Prostřední Bludovice 781, 739 37 Horní Bludovice, IČO 02164469

    Datum podpisu smlouvy: 27. 3. 2017

Datum ukončení: 27. 3. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 2. 2017
 
Aktualizováno: 30. 3. 2017