Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a neformální pečovatele

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10960

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a neformální pečovatele

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

Sídlo zadavatele: Nový Hrozenkov 124, 756 04 Nový Hrozenkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Danuše Martinková
 • Telefon: +420571451548
 • E-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz

IČ zadavatele: 48773514

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jitka Polová
 • Telefon: +420733484483
 • E-mail: projekt.sp@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 2. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají poštou nebo osobně na adrese: Víceúčelový charitní dům v Halenkově Halenkov 191 756 03 Halenkov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 467604,09 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace zakázky je březen 2017 až červen 2018. Termín zahájení začíná po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Jednotlivé kurzy budou realizovány dle harmonogramu dohodnutého oběma stranami do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. V případě oprávnění musí být součástí nabídky i plná moc v originále či úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě, že uchazeč zvolí pro komunikaci se zadavatelem e-mailovou adresu, je uchazeč povinen zaslat zadavateli e-mailem potvrzenío převzetí odpovědi na dotaz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část B: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc, IČ: 646 27 233, Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel

  Datum podpisu smlouvy: 5. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část C: VICTORIA Language Agency s.r.o., Sokolská 44, 779 00 Olomouc,IČ: 268 68 113, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Pavlína Zádorožná, jednatelka společnosti

  Datum podpisu smlouvy: 12. 5. 2017

Zrušené části zakázky: Část A

Datum ukončení: 12. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 2. 2017
 
Aktualizováno: 18. 5. 2017