Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ITMěstského úřadu v Kroměříži

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12646

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ITMěstského úřadu v Kroměříži

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kroměříž

Sídlo zadavatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Soňa Mertová
  • Telefon: +420573321711
  • E-mail: sona.mertova@mesto-kromeriz.cz

IČ zadavatele: 00287351

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Zuzana Kytlicová
  • Telefon: +420573321110
  • E-mail: zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 2. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů (školení) pracovníků IT a to v oblasti správy serverů provozovaných na licencích společnosti Microsoft a kybernetické bezpečnosti.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 360000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.6.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nabídková cena v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splněním kvalifikací se rozumí:

 

splnění základních způsobilosti analogicky s § 74 zákona

splnění profesní způsobilosti analogicky s § 77 zákona

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 78 zákona

splnění technické kvalifikačních předpokladů analogicky s § 79 zákona

 

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje sestavení nabídky s obsahem všech údajů požadovaných v podmínkách výběrového řízení.  Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí být přehledně členěna dle následujícího pořadí:

-       Krycí list nabídky* - Příloha č. 1 této zadávací dokumentace

-       Kvalifikace* – základní způsobilost - Příloha č. 2 této zadávací dokumentace

-       Kvalifikace* - profesní způsobilost

-       Návrh Smlouvy na zajištění vzdělávacích kurzů včetně příloh* – Příloha č. 3 – Návrh obchodních podmínek

-       Seznam poddodavatelů – příloha č. 4 této zadávací dokumentace

-       CD nebo USB disk

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za činnosti uvedené v odst. 2, této Výzvy k podání nabídky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení činností uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů souvisejících. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně. Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel není plátcem DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele. V rámci depešeOperačního programu pro zaměstnanost nám přišly k zadávací dokumentaci připomínky.

Datum ukončení: 15. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 1. 2019
 
Aktualizováno: 18. 2. 2019