Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací program „Cvičná firma“ II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12959

Název zakázky: Vzdělávací program „Cvičná firma“ II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 9. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Klimpl, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích
  • Telefon: +420950144300
  • E-mail: petr.klimpl@uradprace.cz

IČ zadavatele: 72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petra Holečková
  • Telefon: +420950144324
  • E-mail: petra.holeckova@uradprace.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 9. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
elektronická forma podání

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace Vzdělávacího programu „Cvičná firma“ II pro uchazeče o zaměstnání evidované na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubickém kraji.

Více v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 810000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 2. 2020 – 31. 3. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Ekonomická výhodnost nabídek bude stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny, tj. nejnižší celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH. V případě, že nabídky různých uchazečů o VZ budou dosahovat stejné ceny, vítězná nabídka bude vybrána náhodným losem za účasti dotčených účastníků zadávacího řízení. O termínu losování zadavatel písemně vyrozumí dotčené účastníky zadávacího řízení nejméně 3 pracovní dny před losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky (viz Zadávací dokumentace).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemnou formou, a to v elektronické podobě. Elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky: Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 1.Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podává účastník zadávacího řízení písemnou formou, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese https://nen.nipez.cz/.2.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.3.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/ a na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/ i na portál www.esfcr.cz. V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku pro lhůtu pro podání nabídek platnou dle pravidel OPZ pro danou kategorii zakázek, tj. v tomto případě 10 kalendářních dní ode dne uveřejnění změny.Pokud zadavatel před změnou výzvy už obdržel nabídku, vyzve daného dodavatele k případné úpravě nabídky. Uchazeč v tomto případě může vzít svou nabídku zpět a podat nabídku novou s ohledem na změny podmínek výběrového řízení nebo svou původní nabídku doplnit. Zadavatel ani v tomto případě nesmí otevřít nabídky před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 9. 2019
 
Aktualizováno: 19. 11. 2019