Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání BELIS a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11224

Název zakázky: Vzdělávání BELIS a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: BELIS a.s.

Sídlo zadavatele: Rudolfovská tř. 476/111, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Gabriel
 • Telefon: +420607656527
 • E-mail: gabriel@belis.eu

IČ zadavatele: 02418193

DIČ zadavatele: CZ02418193

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Kelinová
 • Telefon: +420602479541
 • E-mail: jana.kelinova@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 26. 6. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
BELIS a.s., Rudolfovská tř. 476/111, 370 01 České Budějovice, k rukám Ing. Petry Bicanové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti BELIS a.s., dále specifikované v této výzvě a jejích přílohách.

Realizace bude probíhat podle formy kurzů ve školicích prostorech zadavatele pro kurzy na zakázku a v prostorech dodavatele mimo hl. města Prahy pro otevřené kurzy.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny je občerstvení pro školené osoby u otevřených kurzů.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

- Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz studijní materiály.

- U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

- Součástí plnění je vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu v souladu s pravidly OPZ.

- Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.

- Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení.

- Maximální počet osob ve skupině u kurzů na zakázku je 12.

- Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a

specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující

určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které

kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a

dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

- Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů

o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů v souladu s pravidly OPZ a výzvy.

Zakázka je rozdělena na dílčí části podle cílových skupin a oblastí vzdělávání. Uchazeč výběrového řízení se může zúčastnit celého výběrového řízení nebo jen některých částí. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Dílčí části zakázky:

I. KURZY PRO TOP A STŘEDNÍ MANAGEMENT

II. KURZY PRO ASISTENTKY A REFERENTY/TKY SKLADU A NÁKUPU

III. ODBORNÉ KURZY PRO DĚLNÍKY

Popis jednotlivých kurzů je uveden v příloze č. 1 – Popis kurzů

Předpokládaná hodnota celé zakázky je 937.700 Kč bez DPH

Části výběrového řízení:

I. Kurzy pro top a střední management

Předpokládaná hodnota: 360.000 Kč bez DPH

II. Kurzy pro asistentky a referenty/tky skladu a nákupu

Předpokládaná hodnota: 81.700 Kč bez DPH

III. Odborné kurzy pro dělníky

Předpokládaná hodnota: 496.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 937700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červenec 2017 – Únor 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
BELIS a.s., Rudolfovská tř. 476/111, 370 01 České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Úplné a včas doručené nabídky budou hodnoceny podle následujících pravidel, každá dílčí část zakázky samostatně:

 

Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky za každou dílčí část absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu bez DPH, DPH a s DPH. Hodnocena přitom bude nabídková cena bez DPH uvedená v Krycím listě.

 

          Nejnižší cena bez DPH

100 x ------------------------------------------------- x 0,4

          Cena bez DPH z hodnocené nabídky

 

Kvalita nabízených služeb a metody realizace vzdělávacích kurzů (60%) - subjektivní kritérium

hodnoceno bude obsahové zpracování vzdělávacích kurzů dle okruhů uvedených v Příloze 1 – Popis kurzů
preferováno bude kvalitní zpracování obsahů vzdělávacích kurzů a jejich přizpůsobení cílové skupině a jejich potřebám
hodnoceny budou metody realizace vzdělávacích kurzů
preferovány budou takové metody realizace kurzů, které budou efektivní a budou mít vysokou míru přínosnosti pro cílové skupiny
hodnocena bude systematičnost nabízených služeb
preferovány budou takové služby, které zajistí efektivnější proces realizace vzdělávacích kurzů, včetně komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání
způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby
preferován bude takový způsob, který bude efektivnější a pro zadavatele ověřitelnější

 

Pro hodnocení subjektivních kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Touto metodou bude hodnoceno souhrnné kritérium kvalita nabízených služeb a metody realizace vzdělávacích kurzů, a to s váhou 0,6.

Body obě ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

 

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v.6, v kap. 20 Pravidla pro zadávání zakázek. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • A)ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

  Uchazeč prokáže splnění:

  -Čestným prohlášením uchazeče, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Čestné prohlášení může být předloženo v kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

  Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou.

   

  B)PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

  Uchazeč prokáže splnění:

  B.1) doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě dle příslušné právní formy uchazeče,

  B.2) doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

  Doklady prokazující splnění profesních způsobilosti uchazeče mohou být předloženy v prosté kopii a výpis z OR nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

  Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

  C) TECHNICKÁ KVALIFIKACE

  C.1) Významné služby

  Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých v hodnotě min. pro část I. 180.000 Kč a pro část III. 248.000 Kč.

  Pro část II technickou kvalifikaci doloží realizací kurzů z právní oblasti v hodnotě min. 40.850 Kč.

  Technickou kvalifikaci prokazuje dodavatel předložením seznamu poskytnutých služeb ve formě

  čestného prohlášení, které bude obsahovat název objednavatele a zakázky, popis poskytnuté služby vč. informace, k jaké části dílčího plnění se zakázka vztahuje, cenu bez DPH, dobu a místo realizace poskytnuté služby a dále kontaktní údaje zákazníka referenční zakázky (jméno, tel.,
  e-mail), na kterých je možno referenci ověřit. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Dodavatel může využít vzor seznamu poskytnutých služeb z přílohy č. 3 této Výzvy.

   

  C.2) Realizační tým

  Dodavatel předloží seznam osob, které budou odpovědné za poskytování příslušných služeb (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a osvědčeními o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob.

  Dodavatel předloží seznam členů realizačního týmu ve formě čestného prohlášení v přehledné tabulce, z nějž bude zřejmé postavení jednotlivých členů v rámci týmu, rozsah jejich působnosti a zodpovědnosti, strukturovaný profesní životopis každého člena realizačního týmu vlastnoručně podepsaný touto osobou a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci každého člena realizačního týmu.

  Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu pro dílčí část I: Minimální úroveň

  tohoto kvalifikačního předpokladu jsou alespoň 3 osoby, plynně hovořící česky:

  - vedoucí realizačního týmu s VŠ vzděláním s praxí alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání / školení

  odpovědný za koordinaci všech vzdělávacích aktivit, které jsou předmětem dílčí části I) veřejné

  zakázky,

  - člen realizačního týmu se VŠ vzděláním s praxí alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání / školení s

  prokazatelnou zkušeností školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností,

  - člen realizačního týmu s VŠ vzděláním s praxí alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání / školení s prokazatelnou zkušeností školení v oblasti kvality.

  Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu pro dílčí část II: Minimální úroveň

  tohoto kvalifikačního předpokladu jsou alespoň 2 osoby, plynně hovořící česky:

  - vedoucí realizačního týmu s VŠ vzděláním s praxí alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání / školení

  odpovědný za koordinaci všech vzdělávacích aktivit, které jsou předmětem dílčí části II) veřejné

  zakázky,

  - člen realizačního týmu se VŠ vzděláním s praxí alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání / školení s

  prokazatelnou zkušeností školení v oblasti práva.

  Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu pro dílčí část III: Minimální úroveň

  tohoto kvalifikačního předpokladu jsou alespoň 2 osoby, plynně hovořící česky:

  - vedoucí realizačního týmu s VŠ vzděláním s praxí alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání / školení

  odpovědný za koordinaci všech vzdělávacích aktivit, které jsou předmětem dílčí části II) veřejné

  zakázky,

  - člen realizačního týmu se SŠ vzděláním s praxí alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání / školení s

  prokazatelnou zkušeností školení v oblasti výroby.

   

  Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím poddodavatele:

  Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem v bodu B.2 a C této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

  Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu B.1 této výzvy, doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu A této výzvy poddodavatelem a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek  poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky.

   

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v způsobilosti bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem

zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ v levém horním rohu, s uvedením kontaktní adresy účastníka.

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou

navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z

nabídky.

Nabídka bude předložena ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf.

Všechny strany nabídky budou číslovány nepřerušenou číselnou řadou.

 

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce, kromě slovenštiny, budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či

obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 

Účastníkům se doporučuje strukturovat nabídku následujícím způsobem:

1. Krycí list nabídky, obsahující identifikaci uchazeče, cenovou nabídku, podepsanou uchazečem – viz. příloha č. 2

2. Obsah nabídky

3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace v členění dle dílčích částí zakázky

4. Položkový rozpočet – viz příloha č. 4

5. Popis realizace zakázky, dle kterého bude hodnoceno kritérium „Kvalita nabízených služeb a metody realizace vzdělávacích kurzů“ v členění dle dílčích částí zakázky

6. Případné další dokumenty

 

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a

budou zapsány do seznamu podaných nabídek.

Za čas podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní

službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na

dokladu o předání nabídky.

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedená v českých korunách v Krycím listě nabídky samostatně za jednotlivé dílčí části v členění:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné

k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se

změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena

upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: zjištěny vážné nesrovnalosti ve výzvě/zadávací dokumentaci - viz přiložený dokument

Datum ukončení: 21. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2017
 
Aktualizováno: 23. 6. 2017