Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání odborného týmu projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13640

Název zakázky: Vzdělávání odborného týmu projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
 • Telefon: +420564602140
 • E-mail: behounek.j@kr-vysocina.cz

IČ zadavatele: 70890749

DIČ zadavatele: CZ70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
 • Telefon: +420222866555
 • E-mail: vz@mt-legal.com

Lhůta pro podání nabídek: 12. 10. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
poštou na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Název veřejné zakázky: Vzdělávání odborného týmu projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále jen „OPZ“).

Předmětem Plnění je vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro realizační tým projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina, zejména pro krajské koordinátory pomoci a koordinátory pomoci v ORP a nemocnicích.

Vzdělávací program se skládá ze 14 kurzů (odpovídajícím jednotlivým tématům) v rámci 4 oblastí: (1. Specifické aspekty práce s klienty sociálně zdravotní péče, 2. Dovednosti, 3. Znalosti, 4. Osobnostní rozvoj). Obsah jednotlivých kurzů se musí doplňovat a vzájemně na sebe navazovat. Obsah jednotlivých kurzů se nesmí překrývat.

Objednatel požaduje, aby alespoň 4 kurzy byly akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo Ministerstvem zdravotnictví. Akreditace kurzu musí být platná alespoň do doby ukončení realizace kurzu, ke kterému se vztahuje.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 679338,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodavatel je povinen zajistit poskytnutí Plnění ve lhůtě do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Plnění dle smlouvy bude poskytováno ve školících prostorách v Jihlavě, které zajistí na své náklady objednatel.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanost
 • Základní způsobilost
 • Profesní způsobilost

 • Technická kvalifikace - seznam významných zakázek, realizační tým.

 • Blíže specifikováno v podmínkách výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Střet zájmů: Dodavatel ve své nabídce předloží prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor prohlášení tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

Obchodní podmínky: Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy. Závazný návrh smlouvy tvoří přílohou č. 1 výzvy a je pro dodavatele závazný.

Dodavatel je povinen podat závazný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

Dodavatel doplní příslušné údaje do závazného návrhu smlouvy, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění tohoto závazného návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Dodavatel není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá.

Dodavatel je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.

Závazný návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Poddodavatelé:

V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, požaduje zadavatel v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou (věcně určenou) část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro splnění této povinnosti může dodavatel využít formulář v příloze č. 6 této výzvy. Bude-li s dodavatelem uzavřena dle rozhodnutí zadavatele smlouva, stane se předložený seznam přílohou smlouvy.

Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění předmětu veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v závazném návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena (odměna) za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH (v případě plátce DPH). Celková nabídková cena (odměna) v Kč včetně DPH (v případě plátce DPH) nebo celková nabídková cena (odměna) v Kč (v případě neplátce DPH) bude předmětem hodnocení v rámci kritéria hodnocení ekonomická výhodnost nabídky.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel.

Nabídková cena (odměna) musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny (odměny) jsou veškeré služby, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci plnění, není-li ve výzvě výslovně stanoveno jinak.

Pokud mají být do nabídky zahrnuty slevy z ceny (odměny), budou přímo promítnuty do nabídkové ceny (odměny). Jiná forma slevy z nabídkové ceny (odměny) není přípustná.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídkové ceny (odměny).

Nabídkovou cenu (odměnu) lze měnit v případech uvedených v závazném návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem stanovená nabídková cena (odměna) v Kč včetně DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 2 Závazného návrhu smlouvy nepřesáhla cenu (odměnu) 822 000 Kč včetně DPH. Nerespektování tohoto požadavku ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem s následkem vyloučení dodavatele z výběrového řízení veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2020
 
Aktualizováno: 24. 9. 2020