Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání - podpora implementace transformačního plánu II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13365

Název zakázky: Vzdělávání - podpora implementace transformačního plánu II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Domov pod hradem Žampach

Sídlo zadavatele: Žampach 1, 564 01 Žamberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PaedDr. Luděk Grätz
 • Telefon: +420465635220
 • E-mail: uspza@uspza.cz

IČ zadavatele: 00854271

DIČ zadavatele: CZ00854271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Šárka Melišová
 • Telefon: +420465618184
 • E-mail: manag.fin@uspza.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 3. 2020 13:30

Místo pro podání nabídek:
podatelna Domova pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na služby, jejímž předmětem je realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance Domova pod hradem Žampach, zapojených do projektu Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach (v domácnostech lokality Žampach, Žamberk, Letohrad a okolí).

Veřejná zakázka se dělí na dvě části:

I. Tematické vzdělávání pracovníků v sociálních službách (9 samostatných kurzů, každý min. 8 vyučovacích hodin)  - semináře se budou konat v prostorách zadavatele, občerstvení zajišťuje zadavatel; v ceně kurzu jsou zahrnuty školící materiály pro účastníky; účastníkům bude udělen certifikát o absolvování semináře

 1. Individuální plánování, záznamy péče v komunitní službě – 15 účastníků
 2. Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb – 20 účastníků
 3. Hranice při práci s klienty – 15 účastníků
 4. Podpora a rozvoj soběstačnosti uživatelů s nedostatkem schopnosti sebeobsluhy – 20 účastníků
 5. Problémové a agresivní chování uživatelů a jeho zvládání v sociálních službách – 20 účastníků
 6. Komunikační dovednosti klientů s PAS – 15 účastníků
 7. Základy šetrné sebeobrany – 15 účastníků
 8. Práce v ženském kolektivu – 25 účastníků
 9. Individuální požadavky klienta, jeho práva a povinnosti, kompetence pracovníků – 25 účastníků

II. Tematické vzdělávání vedoucích pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků (5 samostatných kurzů) – semináře lze realizovat v prostorách zadavatele (občerstvení zajišťuje zadavatel) nebo v rámci otevřeného kurzu, který by se konal v některém z těchto míst – Pardubický kraj, případně města Hradec Králové, Praha, Brno, Olomouc; v ceně kurzu jsou zahrnuty školící materiály pro účastníky, v případě otevřeného kurzu občerstvení zajišťuje dodavatel; účastníkům bude udělen certifikát o absolvování kurzu

 1. Řízení změn v sociálních službách – jak pracovat s odporem zaměstnanců – 4 účastníci
 2. Dovednosti manažera pro dobře fungující tým – 2 účastníci
 3. Hodnocení, profesní rozvoj a motivace pracovníků sociálních služeb – 3 účastníci
 4. Individuální plánování v komunitních službách – vedení příslušné dokumentace – seminář/workshop – 2 účastníci
 5. Konflikty na pracovišti – předcházení, zvládání, řešení – 4 účastníci

 

Bližší popis jednotlivých seminářů je uveden v Příloze č. 3 – Specifikace předmětu zakázky.

Každá z částí zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí.

 

Zadavatel nezadává tuto zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předmět smlouvy bude realizován v termínu od 1.5.2020 do 31.1.2021. Přesné termíny jednotlivých částí veřejné zakázky budou sjednány nejpozději do dvou týdnů od uzavření smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Pardubický kraj – dílčí část I Pardubický kraj nebo města Hradec Králové, Praha, Brno, Olomouc – dílčí část II

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena, včetně DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán (může být doloženo v prosté kopii)
 • Aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (může být doloženo v prosté kopii)
 • Seznam minimálně 2 kurzů či seminářů realizovaných v posledních 3 letech v rozsahu alespoň 6 vyučovacích hodin, které tematicky odpovídají dílčí části zakázky, do níž se uchazeč hlásí.

  Zadavatel žádá uchazeče, aby seznam kurzů/seminářů předložil ve formě čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje:

  název objednatele a kontakt,
  název kurzu či semináře, kde byly významné služby realizovány (číslo akreditace, je-li udělena),
  celkový rozsah plnění (počet vyučovacích hodin),
  doba a místo provedení prací,
  počet účastníků kurzu,
  popis cílové skupiny,
  stručný popis tématu a cílů kurzu,
  jméno lektora/lektorů.

 • Seznam lektorů

  Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením seznamu lektorů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči.

  Zadavatel nestanoví minimální počet lektorů.

  Požadavky na lektora/y:

  minimálně středoškolské vzdělání (vč. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání),
  prokazatelnou zkušenost s vedením kurzu na dané téma v rozsahu minimálně 2 kurzů v délce minimálně 6 vyučovacích hodin realizovaných v posledních 3 letech.

 • Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

  V případě, že uchazeč prokazuje část kvalifikačních předpokladů, vyjma předpokladů uvedených pod bodem 1. a 2. Výzvy, prostřednictvím subdodavatele (např. v případě, že lektor není zaměstnancem uchazeče), přiloží do nabídky doklad (smlouvu se subdodavatelem-lektorem nebo čestné prohlášení subdodavatele lektora), ze kterého vyplývá povinnost a rozsah plnění subdodavatelského závazku.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky: “NEOTVÍRAT – veřejná zakázka „Vzdělávání - podpora implementace transformačního plánu II“

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné formě, podepsána uchazečem či statutárním orgánem uchazeče či pověřeným zástupcem uchazeče. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče a doklad, ze kterého toto oprávnění vyplývá (např. výpis z obchodního rejstříku). Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

 • Krycí list nabídky (příloha č. 2 této výzvy)
 • Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dle této výzvy
 • Doplněný návrh smlouvy včetně přílohy. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy: doplní uchazeč.
Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace vztahující se k předmětu zakázky.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu části veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu a v návrhu smlouvy.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každá z částí zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 182200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 03110591

  Datum podpisu smlouvy: 19. 5. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 26566958

  Datum podpisu smlouvy: 23. 6. 2020

Zrušené části zakázky: X

Datum ukončení: 23. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 3. 2020
 
Aktualizováno: 9. 7. 2020