Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí – vzdělávání v oblasti správního řádu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12896

Název zakázky: Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí – vzdělávání v oblasti správního řádu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Helena Zahálková, MBA
  • Telefon: +420466026175
  • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Veronika Fejtová
  • Telefon: +420466026491
  • E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, Podatelna (prostory Czech POINT), Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky obcí, vykonávající činnosti sociální práce, případně pracovníky kraje, kteří metodicky vedou sociální pracovníky obcí v oblasti výkonu činností sociální práce a používají při své práci správní řád. Sociální pracovníci obcí správní řízení vedou zejména při ustanovování zvláštního příjemce důchodu (§ 118 z. 582/1991 Sb.) a při stanovení úhrad u dítěte, kterému je nařízena ústavní výchova v DOZP (§ 74 z. 108/2006 Sb.). Při kontrolách sociální práce se kontrolují i tato správní řízení, neboť souvisí s řešením sociálních situací klientů. Při kontrolách jsou velmi často zjištěna pochybení v souvislosti s procesem vedení správních řízení, z tohoto důvodu by pracovníci obcí potřebovali proškolit v této problematice. Cílem vzdělávání je prohloubit znalosti a dovednosti sociálních pracovníků v oblasti aplikace správního řádu při výkonu správních činností v rámci své agendy a poskytnout jim platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v této problematice. Účastníci kurzu by se měli seznámit minimálně s následujícími tématy:

správní řád a typy správních řízení souvisejících s výše uvedenými činnostmi sociální práce na obcích,

pravidla řízení podle správního řádu.

Celkově se jedná o 2 běhy kurzu. Kurzy budou probíhat prezenční formou v Pardubicích v prostorách, které poskytne zadavatel. Požadovaný rozsah každého běhu kurzu je 8 výukových hodin, přičemž 1 výuková hodina odpovídá 45 minutám. Předpokládaný počet účastníků každého běhu kurzu je 20. Blíže viz přiložená výzva.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 58000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurzy budou realizovány v termínu od data účinnosti smlouvy (předpoklad říjen 2019) do 31. 12. 2019. Konkrétní termíny realizace budou dohodnuty mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem do třech týdnů od účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů bude probíhat v Pardubicích v prostorách, které poskytne zadavatel.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné.  Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz přiložená výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Viz přiložená výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz přiložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 29000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o.Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7IČ 272 08 371

    Datum podpisu smlouvy: 14. 11. 2019

Datum ukončení: 14. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 8. 2019
 
Aktualizováno: 27. 11. 2019