Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců - ROSTRA s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12438

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců - ROSTRA s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: ROSTRA s.r.o.

Sídlo zadavatele: Příkop 27/2a, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Mikulčík
  • Telefon: +420577004529
  • E-mail: mikulcik@rostra.cz

IČ zadavatele: 26223511

DIČ zadavatele: CZ26223511

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Kneslová
  • Telefon: +420577004535
  • E-mail: kneslova@rostra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
ROSTRA s.r.o., Říčanská 989, 763 12 Vizovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění služeb spadajících do oblasti vzdělávání dospělých. Vzdělávání se zaměřuje na rozvoj zaměstnanců v několika klíčových oblastech měkké a manažerské dovednosti, ekonomické, právní a základní IT dovednosti – zaměřeno na vzdělávání top a středního managementu, asistentky, nástrojaře a technické pracovníky. Součástí je taktéž individuální koučink.

V případě všech kurzů platí, že vyučovací hodina představuje 60 min. Školicí den bude v délce 8 hodin školení a bude zahrnovat krátké přestávky a 30 min. pauzu na oběd nad rámec předpokládané doby školení.  Jednotlivý kurz je určen maximálně pro 12 účastníků.

Všechny kurzy budou uzavřené, tzn. budou připraveny na míru dle požadavků zadavatele a budou se jich účastnit výhradně zaměstnanci zadavatele.

Realizace kurzů a individuálního koučinku bude probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele v jeho provozovně ve Vizovicích.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, školicí pomůcky a materiály, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení)  apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel dále požaduje splnění následujících podmínek:

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
Pro potřeby kurzů EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ, EXCEL PRO POKROČILÉ, WORD PRO MÍRNĚ POKROČILÉ, a POWER POINT PRO MÍRNĚ POKROČILÉ zajistí dodavatel pro každého účastníka počítač, na kterém bude účastník kurz prakticky zkoušet probíranou látku.
Harmonogram jednotlivých kurzů bude připraven dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele. Musí být dodržen termín začátku a konce realizace zakázky.
Dodržet počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
Součástí plnění provést závěrečné otestování účastníků a vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
Dodat zástupci zadavatele dokumentaci ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů.

Specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 1 výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1985000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 30.9.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Vizovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídky budou hodnoceny podle dále uvedených kritérií. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit následovně.

Zadavatel vymezil níže uvedená dílčí hodnotící kritéria a přidělil jim uvedené váhy:

1. Celková nabídková cena bez DPH

- váha 40 %

2. Kvalita nabízených služeb - váha 30 %

3. Kvalita realizačního týmu - váha 30 %

Podrobné údaje jsou uvedny ve Výzvě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifiace. Podrobné údaje jsou uvedny ve Výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné údaje jsou uvedeny ve Výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobné údaje jsou uvedeny ve Výzvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Podrobné údaje jsou uvedeny ve Výzvě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné údaje jsou uvedeny ve Výzvě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1892800.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lumeni, s.r.o., Pekárenská 10, 602 00 Brno, IČ: 29292727

    Datum podpisu smlouvy: 14. 9. 2018

Datum ukončení: 14. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 8. 2018
 
Aktualizováno: 14. 9. 2018