Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání softskills - 2. vyhlášení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12031

Název zakázky: Vzdělávání softskills - 2. vyhlášení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ZEMSKÝ Rohatec, s. r. o.

Sídlo zadavatele: Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mojmír Dobeš
 • Telefon: +420518359618
 • E-mail: mojmir.dobes@zemsky.cz

IČ zadavatele: 25729331

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martina Kučerová
 • Telefon: +420518359618
 • E-mail: obchod@zemsky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 1. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo společnosti v Rohatci, nebo poštou na adresu zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců společnosti ZEMSKÝ ROHATEC, s. r. o. v softskills a to v oblastech:

Asertivní jednání
Efektivní komunikace          
Jednání a vyjednávání
Motivace zaměstnanců
Prezentační dovednosti
Stress a jeho odstraňování
Time management
Týmová spolupráce

Více informací je uvedeno v samostatné příloze č.1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 768000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
02/2018 – 11/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
V sídle společnosti v Rohatci, u otevřených kurzů platí v prostorech dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena – 100% - nejvhodnější nabídkou je ta, která nabízí nejnižší hodnotu. Hodnotí se cena bez DPH.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží jako součásti nabídky:

 

 • Čestné prohlášení dodavatele, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 • Čestné prohlášení dodavatele, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání, či bydliště dodavatele
 • Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 • Kopii dokladu o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel do své nabídky přiloží návrh obchodních podmínek, které budou později použity jako součást smlouvy o dílo

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy o dílo. Nabídková cena musí být předložena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše DPH a nabídková cena včetně DPH.

 

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním zakázky a to včetně školicích materiálů, dopravného lektorů a dalšího souvisejího plnění spojené s plněním zakázky. Občerstvení zajišťuje zadavatel.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Dokumenty budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázány šňůrkou s přelepením volných konců a opatřeny přelepkou s podpisem, či razítkem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Splatnost faktur bude nejméně 60 dní. Dodavatel je povinen ke každé faktuře přiložit Potvrzení o absolvování školení a to za každého účastníka a vyplněnou a podepsanou prezenční listinu.
 • Navýšení ceny je možné pouze ve smyslu změny sazby Dph
 • Nabídka bude předložena ve dvou výtiscích označených jako "ORIGINAL" a "KOPIE" a v elektronické podobě na CD nebo DVD chráněném proti přepisu. Elektronická podoba nabídky nemusí obsahovat podpisy tam, kde jejich užití není potřebné.
 • Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jehož důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání zakázky.
 • Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídek
 • Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázek.
 • Podané nabídky se nevracejí
 • Zadavatel má právo ověřit údaje uvedené v nabídce
 • Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast ve výběrovém řízení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V souladu s metodikou Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce zadavatel zrušil výše uvedené zadávací řízení z důvodu vlastního podezření na stanovení takových zadávacích podmínek, které mohou způsobit netransparentnost při průběhu zadávacího řízení.

Datum ukončení: 2. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2018
 
Aktualizováno: 2. 3. 2018