Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností a rovných příležitostí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13213

Název zakázky: Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností a rovných příležitostí

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: JAPO - transport s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Alena Janulíková
 • Telefon: +420737250205
 • E-mail: janulikova@japotransport.cz

IČ zadavatele: 26298295

DIČ zadavatele: CZ26298295

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Alena Janulíková
 • Telefon: +420737250205
 • E-mail: janulikova@japotransport.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
JAPO - transport s.r.o., Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a rovných příležitostí pro zaměstnance zadavatele. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Předmětem veřejné zakázky je také organizační zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky. 

 

Dodavatel zajistí realizaci všech vzdělávacích aktivit. Zajištěním aktivit se rozumí:

příprava a realizace výuky daného kurzu
zajištění školících materiálů, které budou zpracovány v souladu s pravidly publicity OP Zaměstnanost
tisk a distribuci materiálů pro účastníky
zajištění odpovídající techniky a pomůcek nutných k realizaci výuky
zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin a potvrzení o absolvování v souladu s pravidly OP Zaměstnanost
veškeré náklady spojené se zajištěním výuky kurzu (stravné, ubytování, cestovné lektora apod.)

 

 

Místo realizace vzdělávací aktivity: JAPO - transport s.r.o., Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky

 

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

 

Specifikace vzdělávání

kurzy budou realizovány v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 (1 hodina počítána v délce 60 minut). Pokud je doba trvání kurzu 8, resp. 16 hodin, zavazuje se dodavatel vzdělávací kurz realizovat v jednom, resp. ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech. Trvá-li vzdělávací kurz v jednom dni 5 a více hodin, je dodavatel povinen vyhradit dalších 30 minut na povinnou přestávku na jídlo a oddech podle § 88 Zákoníku práce.
kurzy budou realizovány jako uzavřené (nesmí být přístupné účastníkům z řad veřejnosti)
kurzy budou realizovány v prezenční formě
kurzy mohou být nabízeny akreditované i neakreditované

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 563000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2020 - září 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
JAPO - transport s.r.o., Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH – číselné kritérium

   

  Při hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria nabídková cena použije hodnotící komise bodovací stupnici 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

   

  Vzorec pro hodnocení kritéria nabídková cena bez DPH

   

                 Nejnižší předložená nabídková cena bez DPH

  100 x ------------------------------------------------------------

                 Nabídková cena bez DPH hodnocené nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku)
  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Uchazeč použije čestné prohlášení – příloha č. 2 této výzvy.
  Technická způsobilost:

  Seznam minimálně tří služeb realizovaných v posledních 3 letech v oblasti vzdělávání v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 100 tis. Kč.
  Seznam minimálně tří služeb realizovaných v posledních 3 letech v oblasti vzdělávání v oblasti rovných příležitostí v hodnotě min. 100 tis. Kč.

  Pro každou službu bude uvedeno: název služby, seznam kurzů, doba poskytnutí, částka bez DPH, kontaktní osoba a telefon objednatele.

  Pro splnění technické kvalifikace může uchazeč doložit tři služby, v rámci kterých bylo realizováno vzdělávání v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 100 tis. Kč a zároveň bylo realizováno vzdělávání v oblasti rovných příležitostí v hodnotě min. 100 Kč. Případně může doložit tři služby, v rámci kterých bylo realizováno vzdělávání v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 100 tis. Kč a jiné tři služby, v rámci kterých bylo realizováno vzdělávání v oblasti rovných příležitostí v hodnotě min. 100 tis. Kč. Případně může doložit kombinaci obou výše uvedených zakázek.

  V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

  Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána na adresu pro podání nabídek:

JAPO - transport s.r.o., Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky

 

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Účastník předloží nabídku v originále v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu pdf.

 

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do termínu a na místo uvedené v příslušené kapitole této výzvy.

 

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

 

Nabídka bude potvrzena (tzn. návrh smlouvy bude podepsán) osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně ověřené kopii.

 

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Uzavřená obálka s nabídkou musí být opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou dodavatele a nápisem „Neotvírat – Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností a rovných příležitostí“.

Všechna čestná prohlášení, krycí list nabídky a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

 

Obsah nabídek:

Krycí list nabídky. Dodavatel použije vzor krycího listu, který je uveden v příloze č. 1.
Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.

Návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel do smlouvy závazně použije přílohu č. 3.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cen bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Dodavatel použije krycí list, který je přílohou č. 1.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje variantní řešení.

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu hodných zvláštních zřetele.

Datum ukončení: 24. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 1. 2020
 
Aktualizováno: 25. 2. 2020