Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 7 - Vedení domácnosti a hospodaření s penězi

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12696

Název zakázky: Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 7 - Vedení domácnosti a hospodaření s penězi

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 3. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
 • Telefon: +420495817222
 • E-mail: jstepan@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Renata Brychtová, HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
 • Telefon: +420296325235
 • E-mail: zakazky@holec-advokati.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 4. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a sociálních pracovníků obecních úřadů v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322, který je spolufinancovaný z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje za podpory Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „služby“).

Specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 výzvy – Popis předmětu plnění.

Zakázka je realizována jako dílčí část zakázky s názvem Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Předmět plnění bude spočívat v realizaci vzdělávacího kurzu, a to v rozsahu následujících činností:

 • realizace kurzu včetně veškerých aktivit souvisejících s organizačním zajištěním kurzu a jeho jednotlivých běhů,
 • aktivní spolupráce s pověřenými osobami Zadavatele,
 • zajištění kompletních studijních materiálů pro účastníky kurzu,
 • vyhodnocení kurzu a každého jednotlivého běhu dle požadavků Zadavatele,
 • vyhotovení a předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu jeho účastníkům,
 • zpracování závěrečného dotazníku pro účastníky kurzu (resp. každého jednotlivého běhu) k obsahu a formě absolvovaného kurzu a jeho předložení účastníkům kurzu k vyplnění,
 • předložení dokumentů a podkladů vztahujících se ke kurzu Zadavateli, a to po ukončení všech běhů kurzu.

Zajištění prostor pro vzdělávání, občerstvení, popř. stravné účastníků vzdělávání, technického vybavení (dataprojektor, flipchart) není předmětem veřejné zakázky a bude zajištěno Zadavatelem, resp. daným poskytovatelem sociálních služeb.

Podrobné podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o realizaci vzdělávacích kurzů, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 3 výzvy (dále jen „Smlouva“).

Veřejná zakázka je zadávána na základě Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze č. 9 a zároveň Směrnice Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (č. 3). 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 45000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění je uveden v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění) a příloze č. 3 (Závazný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávacích kurzů této výzvy).

Místo dodání / převzetí plnění:
Plnění předmětu zakázky bude realizováno na území Královéhradeckého kraje, a to u poskytovatele sociálních služeb uvedeného v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění) výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude hodnotit na základě poměru nabídkové ceny a kvality. Konkrétně dle následujících dílčích kritérií:

  Nabídková cena v Kč bez DPH – 80 %
  Zkušenosti člena realizačního týmu – lektora – 20 %

  V rámci kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH budou nabídky hodnoceny na základě celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené ve vyplněné příloze č. 4 výzvy (Hodnotící tabulka). Dodavatel doplní nabídkovou cenu rovněž do Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3  výzvy.

  V rámci kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, a váhy daného kritéria:

   

                                         nejvhodnější nabídka

  Počet bodů =  100 x ---------------------------------------------- x 80 %

                                         hodnocená nabídka

   

  Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky, tj. hodnotu 45.000,- Kč bez DPH.

  V rámci kritéria Zkušenosti člena realizačního týmu - lektora budou nabídky hodnoceny na základě zkušeností člena realizačního týmu – lektora s realizací obdobných služeb, jako jsou služby uvedené v příloze č. 1 výzvy (tj. lektorování kurzu v oblasti sociálních služeb akreditovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV“) dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném a účinném znění (dále jen „ZSS“) se zaměřením odpovídajícím náplni kurzu uvedenému právě v Příloze č. 1 výzvy), a to nad rámec zkušeností uvedených dodavatelem pro účely prokázání kvalifikace.

  Předmětem hodnocení v tomto dílčím kritériu bude počet obdobných služeb, na jejichž realizaci se člen realizačního týmu – lektor, a to formou přímé lektorské činnosti, uvedený ve vyplněné příloze č. 4 výzvy (Hodnotící tabulka), a to za období posledních 3 let ode dne zahájení této veřejné zakázky. 

  Nejvhodnější nabídkou bude ta, v níž dodavatel předloží nejvyšší hodnotu kritéria (tj. nejvyšší počet zkušeností). Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, a váhy daného kritéria:

   

                                        hodnocená nabídka

  Počet bodů = 100 x ------------------------------------------- x 20 %

                                        nejvhodnější nabídka

  Maximální hodnotou v tomto dílčím kritériu je 10 obdobných služeb. Zkušenosti člena realizačního týmu - lektora nad stanovený počet 10 obdobných služeb nebudou v rámci hodnocení zohledněny.

  Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

- neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotním pojištění,
- neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky uvedenému v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění).

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy.

 

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel disponoval akreditací udělenou MPSV dle § 117a ZSS pro příslušný kurz, jehož popis je uveden v příloze č. 1 (Popis předmětu plnění).

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce a zároveň předložením osvědčení, resp. dokladu o udělení akreditace, přičemž postačí předložení prosté kopie tohoto dokladu. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy. 

 

Zadavatel v rámci kvalifikace rovněž požaduje, aby členem realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu zakázky, byla alespoň 1 osoba zastávající roli člen realizačního týmu - lektor, přičemž zadavatel požaduje, aby tato osoba měla zkušenost s realizací alespoň 1 obdobné služby, jako je služba, jež je předmětem této veřejné zakázky (tj. lektorování kurzu v oblasti sociálních služeb akreditovaného MPSV dle § 117a ZSS shodného zaměření jako je kurz uvedený v příloze č. 1 – Popis předmětu plnění), a to za období posledních 3 let ode dne zahájení této veřejné zakázky.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož obsahem budou všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení splnění minimálních požadavků zadavatele. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy a zároveň čestným prohlášením člena realizačního týmu – lektora, že je připraven se osobně a přímo podílet na realizaci předmětné veřejné zakázky (viz příloha č. 5 – Čestné prohlášení člena realizačního týmu).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Nabídka bude podána v jednom originálu a v jedné kopii.

Dodavatel v nabídce musí předložit:

 • informace a dokumenty k prokázání kvalifikace (vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace je uveden v příloze č. 2 výzvy);
 • závazný návrh Smlouvy podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou jednat za dodavatele a vyplněný pouze ve žlutě vyznačených částech. V případě podpisu jinou osobou než statutárním orgánem dodavatele musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání za dodavatele;
 • vyplněnou přílohu č. 4 výzvy (Hodnotící tabulka).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za předmět zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky, tj. hodnotu 45.000,- Kč bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozí věty.Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatele zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v nabídce určit části zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a doklady předložené ve slovenském jazyce nebo doklady o vzdělání v latinském jazyce).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek a zároveň Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (č. 3).

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

Datum ukončení: 6. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 3. 2019
 
Aktualizováno: 9. 5. 2019