Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oboru sváření 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13405

Název zakázky: Vzdělávání v oboru sváření 2020

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 4. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Fritzmeier s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tovární 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Luboš Vozdecký
 • Telefon: +420517578711
 • E-mail: l.vozdecky@fritzmeier.com

IČ zadavatele: 46975730

DIČ zadavatele: CZ46975730

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Aleš Dobrovolný
 • Telefon: +420517578775
 • E-mail: a.dobrovolny@fritzmeier.com

Lhůta pro podání nabídek: 11. 5. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Tovární 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujících svářecích kurzů:

ČÁST A - SVÁŘEČI IX.

Zabezpečení kompletních svářečských kurzů včetně lektorské činnosti a zkoušky vykonané dle zvláštního právního předpisu, a to v oboru sváření dle normy ČSN ISO EN 9606-1 na základě nových požadavků.

Tato aktivita vzdělávacího rozvoje pracovníků (výrobních dělníků) je zaměřena na prohloubení a rozšíření odbornosti v oblasti svařovací technologie zejména dle ČSN ISO EN 9606-1 na základě nových požadavků od zákazníků. Účastníci obdrží následující certifikáty: ČSN EN ISO 9606-1 135 P BW FM1 S s12 PF  ss nb; ČSN EN ISO 9606-1 135 P FW FM1 S t10 PD ml; ČSN EN ISO 9606-1 135 P BW FM1 S s2 PG  ss nb.

Maximální počet hodin na vzdělávací aktivitu pro jednoho účastníka je 15 hodin(3hod. teorie, 4,5 hod. praxe,7,5 hod zkouška).

Vzdělávací aktivita bude realizována pro 12 zaměstnanců.

 

ČÁST B - SVÁŘEČI X.

Zabezpečení kompletních svářečských kurzů včetně lektorské činnosti a zkoušky vykonané dle zvláštního právního předpisu, a to v oboru sváření dle normy ČSN ISO EN 9606-1 na základě nových požadavků.

Tato aktivita vzdělávacího rozvoje pracovníků (výrobních dělníků) je zaměřena na prohloubení a rozšíření odbornosti v oblasti svařovací technologie zejména dle ČSN ISO EN 9606-1 na základě nových požadavků od zákazníků. Účastníci obdrží následující certifikáty: ČSN EN ISO 9606-1 135 T BW FM1 S s10 D 80 H-L045 ss nb; ČSN EN ISO 9606-1 135 P FW FM1 S t10 PD  ml; ČSN EN ISO 9606-1 135 P BW FM1 S s2 PG  ss nb.

Maximální počet hodin na vzdělávací aktivitu pro jednoho účastníka je 22,5 hodin (3hod. teorie, 12 hod. praxe,7,5 hod zkouška)

Vzdělávací aktivita bude realizována pro 10 zaměstnanců.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 285000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Září 2020 – únor 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění zakázky je okres Vyškov (dojezdová vzdálenost max. 30 Km od sídla zadavatele)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

 

 

Poř. č.

Kritérium

Váha

1.

Výše nabídkové ceny bez DPH

50%

2.

Hodnocení úrovně zajištění kurzů

50%

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě nabídky.

 

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

 

 1. Výše nabídkové ceny (50%)

Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH

 

 1. Hodnocení úrovně zajištění kurzů (50%)

V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny 3 subkritéria:

 • Možnost výuky dle směnnosti (váha 20%)
 • Minimální počet účastníků v učební skupině (váha 50%)
 • Minimální počet pracovních dnů, které potřebuje uchazeč pro zahájení výuky od výzvy   zadavatele (váha 30%)

 

 • Možnost výuky dle směnnosti (váha 20%)

            Uchazeč uvede zda je schopen realizovat výuku také v čase odpolední směny tj.od 14 do 22 hodin, víkendech a státních svátcích (tedy ANO/NE)

 • Minimální počet účastníků v učební skupině (váha 50%)

           Uchazeč uvede minimální počet účastníků v jedné skupině, za kterého je schopen realizovat výuku v dané kvalitě a nabídnuté ceně

 • Minimální počet pracovních dnů, které potřebuje uchazeč pro zahájení výuky od výzvy zadavatele (váha 30%)

        Uchazeč uvede minimální počet pracovních dnů, které potřebuje k tomu, aby od okamžiku výzvy zahájil realizaci výuky v dané kvalitě a nabídnuté ceně

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

K prokázání způsobilosti v rámci tohoto řízení požaduje zadavatel předložit následující dokumenty:

 

Základní způsobilost:

• Dodavatel musí prokázat, že  není dodavatelem ve smyslu § 74 zákona o veřejných zakázkách

• Dodavatel předloží následující dokumenty analogicky ve vztahu k jednotlivým bodům § 74 zákona o veřejných zakázkách, dle § 75 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74

odst. 1 písm. b),

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74

odst. 1 písm. d),

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného

prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74

odst. 1 písm. e)

Profesní způsobilost:

Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

• Oprávnění k výkonu činností dle zvláštního právního předpisu (předpisy pro oblast svařování), tzn. minimálně Certifikát svářečské školy, pověření svářečského technika

 

Technická kvalifikace:

• Pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 1 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude dodavatel povinen udržovat po celou dobu realizace zakázky. K prokázání tohoto předpokladu předloží dodavatel platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených pojistných rizik a to min. v požadované výši pojistného krytí, případně doplněný o příslib navýšení pojistné částky vystavený příslušnou pojišťovnou, ze kterého vyplývá, že v případě získání zakázky uchazečem bude pojistná smlouva do požadované výše pojistného krytí navýšena. Z předložených dokladů musí být zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění.

• Seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti dodávek vzdělávacích aktivit na základě jedné smlouvy či objednávky. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednavatele. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který předloží seznam alespoň 2 obdobných zakázek, s finančním objemem každé z nich min. 200 000 Kč bez DPH.

 

• Nájemní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí apod., nebo jiný doklad prokazující zajištění prostor pro realizaci včetně vybavení pro výkon vzdělávací aktivity. Minimálně požadované vybavení:

    - 5 svářečských boxů pro svařování elektrickým obloukem

    - 5 strojů pro svařování metodou MAG (135) – z toho alespoň 2ks synergických pulzních invertorových zdrojů

   Před podpisem smlouvy je povinen předložit originál dokladu a umožnit kontrolu na místě zadavatelem. Toto vybavení musí být v průběhu realizace k dispozici pouze pro účastníky kurzů zadavatele. V případě nedoložení dokladu, nemožnosti prohlídky, nebo nedostatečného technického a technologického vybavení bude toto hodnoceno jako nesplnění resp. porušení podmínek VŘ a zadavatel uchazeče vyloučí.

 

• Předloží seznam lektorů, kteří budou výuku provádět; zde uvede vzdělání, odborné kvalifikace a praxi lektora, formu zaměstnaneckého poměru. Minimálně jeden z lektorů musí mít a prokázat tuto odbornou způsobilost:

- diplom evropského svářečského praktika EWP

- kvalifikaci IWE/EWE nebo IWT/EWT

 

SPOLEČNÉ PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE:

 

 • Veškeré požadované doklady, osvědčení o prohlášení mohou být doloženy v prosté kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

 • Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

 •  

  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřejné zakázky či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní kvalifikace.

 • Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základní kvalifikace a výpis z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.

 • V případě že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplívajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo uchazeče, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace z části v poptávkovém řízení vyloučit.

 • Dokumenty mohou být předloženy v prosté kopii, zadavatel si vyhrazuje právo na předložení originálů nebo úředně ověřených dokumentů doložených v nabídce před podpisem smlouvy. V případě nedoložení dokladů bude toto hodnoceno jako nesplnění resp. porušení podmínek zadávacího řízení a zadavatel uchazeče vyloučí.

 • Uchazeč je povinen předložit nabídku pro každou část samostatně a v plném rozsahu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena min. na 10 dnů a končí dnem 11.5.2020 do 10:00 hod.

 

Místem pro podání nabídky je kancelář vedoucího personálního a mzdového oddělení, Fritzmeier s.r.o. Tovární 592/3, 682 01 Vyškov-Předměstí. Nabídky je možno podat pouze prostřednictvím poskytovatele poštovní licence na výše uvedenou adresu pověřené osoby tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají.

 

Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:

 1. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu v členění bez a včetně DPH a vázanosti celým obsahem nabídky po dobu zadávací lhůty.

 2. Doklady k prokázání kvalifikace

 3. Kritéria pro hodnocení nabídek

 4. Přílohy ( nepovinné )

 

 

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

ČÁST A – SVÁŘEČI IX.

• za osobu 12 500 Kč bez DPH

• celková cena 150 000 Kč bez DPH

 

ČÁST B – SVÁŘEČI X.

• za osobu 13 500 Kč bez DPH

• celková cena 135 000 Kč bez DPH

 

1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu samostatně za každou část jako nejvýše přístupnou celkovou cenu za celý vymezený předmět části veřejné zakázky v souladu s touto Výzvou, a to absolutní částkou v české měně v členění:

 • nabídková cena za osobu bez DPH

 • nabídková cena celkem bez DPH

   

   

  2. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu veřejné zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů.

   

  3. Podmínky pro překročení této nabídkové ceny

Ceny jednotlivých služeb musí být platné a závazné po celou dobu plnění zakázky, cenová nabídka nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jiným faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny, na základě kterého má být stanovena nabídková cena.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky (a části do které podává nabídku) a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou Část.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
1. Ostatní ujednání:-,,Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky.“-,,Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originály účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisované plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPZ, tj. min. do konce roku 2026.“-,,Zadavatel (objednatel) má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení dodavatele se sjednanými termíny o více jak 5 dní.- Uchazeč nesmí použít při realizaci předmětu zakázky subdodavatele. - Uchazeč je povinen v nabídce doložit písemné prohlášení, že splňuje všechny podmínky uvedené ve Výzvě a akceptuje je bezvýhradně. - Uchazeč je povinen v nabídce uvést skutečnost zda je či není dotovaným uchazečem, tzn. zda na činnost týkající se předmětu zakázky pobírá či nepobírá nějakou formu dotace. V případě že ano, je povinen uvést jakou formou.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Cenu není možno navyšovatz žádného důvodu, mimo důvodu zákonné změny výše DPH.

 • Nabídka musí být předložena na každou část samostatně, písemně a to 1x originál a 1x kopie.

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 285000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Jakub Navrátil, Bučovická 158, 684 01 Slavkov u Brna, 87234271

  Datum podpisu smlouvy: 14. 5. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 4. 2020
 
Aktualizováno: 18. 5. 2020