Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v rámci projektu „Zavádění komplexního terapeutického modelu v Domově Na zámečku Rokytnice“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10903

Název zakázky: Vzdělávání v rámci projektu „Zavádění komplexního terapeutického modelu v Domově Na zámečku Rokytnice“

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 12. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Eva Fabová, ředitelka organizace, GSM: 733531122, e-mail: reditelka@domovrokytnice.cz

IČ zadavatele: 61985911

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Martina Wywialová
 • Telefon: 702014317
 • E-mail: wywialova@presley-tender.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 1. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
PRESLEY s.r.o., 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 421700,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení je nákup služeb od dodavatele/-ů, který/-ří zajistí vzdělávání zaměstnanců příspěvkové organizace Domov Na zámečku Rokytnice, p. o., v rámci projektu „Zavádění komplexního terapeutického modelu v Domově Na zámečku Rokytnice“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001210.   

Zakázka je rozdělena do dvou následujících dílčích částí:

 

1. Dílčí část

 

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE – LEVEL 1 a LEVEL 2

Smyslová aktivace je cílená, na potřeby orientovaná, biografická aktivizace a podpora seniorů a osob s demencí, či jiným degenerativním onemocněním.

Akreditované kurzy MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. 

Předpokládaný počet účastníků:                     42

Maximální celková cena 1. dílčí části:              319.200,-- Kč bez DPH

 

a)       Vzdělávací kurz: Level 1 - Základní kurz zvládání využívání smyslové aktivace v praxi

Předpokládaný rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (8 hod./den, vyučovací hodina 45 min.)

Počet účastníků:                    30 pracovníků (2 skupiny)

Celkový počet jednotek:         30 x osobokurz

Místo realizace:                       Domov Na zámečku Rokytnice

Maximální cena kurzu:            228.000,-- Kč bez DPH

Obsah kurzu:

 • Koncept Smyslová aktivizace – základní osnova, pojmy, smysly a jejich využití, naplňování kompetencí, cíle Smyslové aktivace, pilíře setkávání, plán aktivace, specifika, volba aktivizačních předmětů.
 • Umění porozumět – gerontologie, fáze lidského života, vnímání stáří a stárnutí, důstojnost, hodnoty a etika, smyslová omezení a způsob cílení aktivizace, základní pojmy, gerontopsychologie, demence a její fáze dle konceptu, specifika pro cílení aktivizace, principy zaměřené aktivizace a její vedení, práce s video-dokumentem.
 • Umění prožít – základní pojmy, specifika v aktivizaci a v péči o seniory, činnosti všedního dne a jejich podpora, konkretizace pomůcek na podporu zachovaných zdrojů.

b)       Vzdělávací kurz: Level 2 – Získání kompetence především v práci s osobami s demencí

Předpokládaný rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (8 hod./den, vyučovací hodina 45 min.)

Počet účastníků:                     12 pracovníků (1 skupina)

Celkový počet jednotek:          12 x osobokurz

Místo realizace:                       Domov Na zámečku Rokytnice

Maximální cena kurzu:            91.200,-- Kč bez DPH

Obsah kurzu:

 • Umění vnímat – způsoby komunikace, východiska, naslouchání, empatie, vnímání potřeb uživatele a pečovatele, tolerance a akceptace, komunikační kroky, vnímání potřeb a jejich uspokojení v ošetřovatelské péči s cílenou Smyslovou aktivizací, specifika a vedení komunikace v jednotlivých fázích demence a cílená Smyslová aktivizace a péče.
 • Umění poznat – biografie a životní příběh, vysvětlení pojmů, data známá a získaná, způsob cílení aktivizace, pomůcky a aktivizační předměty, práce se vzpomínkami v závislosti        na získaná data, zaměření témat pro individuální a skupinovou Smyslovou aktivizaci.
 • Umění doprovázet – proces lidského života a provázení, vnímání smrti pečovatelem, vnímání smrti uživatelem, vnímání potřeb této fáze, tematické a obsahové cílení Smyslové aktivizace a východiska pro doprovázení, duchovní potřeby, vnímání potřeb pozůstalých     a pečovatelů, projev úcty.

 

2. Dílčí část

 

SEBEUDRŽOVACÍ TERAPIE A BAZÁLNÍ STIMULACE

Předpokládaný počet účastníků:                72 (5 skupin)

Maximální celková cena 2. dílčí části:       102.500,-- Kč bez DPH

 1. Vzdělávací kurz: Sebeudržovací terapie

Terapie sebeudržení je terapeutický přístup k lidem se středně těžkým a těžkým stupněm demence s cílem zachování uspokojivé kvality jejich života prostřednictvím poskytování adekvátní podpory, léčby a péče.

 

Předpokládaný rozsah kurzu: 1 den (8 hod./den, vyučovací hodina 45 min.)

Počet účastníků:                     61 pracovníků (4 skupiny)

Celkový počet jednotek:         4 školící dny

Místo realizace:                      Domov Na zámečku Rokytnice

Maximální cena kurzu:           64.000,-- Kč bez DPH

Akreditovaný kurz MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu:

 • Vymezení sebeudržovací terapie - definování pojmu, podstata SEV, jednotlivé kroky.
 • Charakteristika osob s demencí – pojem demence, vymezení jednotlivých stupňů s akcentem na třetí stupeň, přístup k osobám s demencí.
 • Zjišťování potřeb klienta v pokročilém stádiu demence – proces individuálního plánování, sebeudržovací terapie jako ucelený přístup.


 

b)       Vzdělávací kurz: Bazální stimulace – základní kurz

Bazální stimulace je pedagogicko – ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka s cílem podpořit jeho zachovalé schopnosti a kvalitu života.

Předpokládaný rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin (8 hod./den, vyučovací hodina 45 min.)
Počet účastníků:                     11 pracovníků

Celkový počet jednotek:         11 x osobokurz

Místo realizace:                      Domov Na zámečku Rokytnice

Maximální cena kurzu:           38.500,-- Kč bez DPH

 

Akreditovaný kurz MPSV ČR pro pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu:

 • Bazální stimulace – pojem, základní prvky – pohyb, komunikace a vnímání, změny vnímání, podněty, nervová soustava, doteky v životě člověka, práce s autobiografickou anamnézou, stimulace somatická, vestibulární, vibrační, iniciální dotek.
 • Somatická stimulace – zklidňující a povzbuzující koupel, neurofyziologická koupel, polohování a ohraničení klienta, praktický nácvik.
 • Vestibulární stimulace – techniky podporující vestibulární vnímání, podstata dýchání, kontaktní dýchání, masáže stimulující dýchání, indikace a kontraindikace, praktický výcvik.
 • Vibrační simulace – indikace a kontraindikace, význam vibrací, lokality vhodné k provádění vibrační stimulace, pomůcky, praktický nácvik.
 • Centrální cíle Bazální stimulace – životní téma.
 • Integrace prvků Bazální stimulace do péče – možnosti využití, plánování péče v konceptu Bazální stimulace.
   

Obsah a rozsah vzdělávacích kurzů je navržen jako předpokládaný.

 

Požadavky zadavatele k plnění zakázky:

Zakázka je vnitřně členěna do dvou dílčích částí předmětu plnění. Uchazeč se může účastnit jedné části nebo obou částí veřejné zakázky. Zadavatel postupuje při výběru dodavatele v každé části odděleně. Uchazeč podá kompletní nabídku pro jednotlivou dílčí část veřejné zakázky, tzn. uchazeč, který chce podat nabídku pro obě dílčí části veřejné zakázky, předloží zadavateli dvě nabídky s kompletní dokumentací dle požadavků této Výzvy.

 

Zakázka musí být realizována v rámci vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV ČR pro příslušnou cílovou skupinu účastníků.

 

Uchazeč je povinen doložit akreditace vzdělávacích kurzů ve formě a rozsahu požadovaném zadavatelem v profesních kvalifikačních předpokladech.

 

Základní a profesní kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v odst. „Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele“ této výzvy.

Dodavatel zajistí lektorské obsazení výuky a školící materiály pro každého účastníka kurzu. Dodavatel zajistí v rámci plnění zakázky zejm. tyto dokumenty: prezenční listiny, osvědčení o absolvování kurzu, závěrečné zprávy z kurzu, vzorky školících materiálů, případně další dokumenty vzniklé v průběhu kurzu.

Školící materiály budou opatřeny prvky, logy a odkazy v souladu s povinnými prvky vizuální identity OPZ.

Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel pro informování a  komunikaci             a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel    pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz).

 

Dodavatel zajistí podepsání prezenčních listin všemi účastníky a lektorem, a vyplnění evaluačních dotazníků z každého jím organizovaného kurzu.

 

V závěru kurzu dodavatel vystaví každému účastníkovi kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

 

Dodavatel je povinen respektovat pravidla OPZ a realizovat zakázku, zejména pak v souladu s Obecnou části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v aktuální verzi.

Zadavatel požaduje, aby lektorskou činnost plnil výhradně vybraný dodavatel. V případě, že uchazeč uvažuje o plnění jiné části plnění prostřednictvím poddodavatele, je povinen tuto skutečnost uvést ve své nabídce, včetně identifikace uvažovaného poddodavatele a stanovení části plnění, která by měla být plněna prostřednictvím poddodavatele.

Požadavky zde stanovené platí pro jednotlivou dílčí část veřejné zakázky.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Maximální celková cena zakázky činí Kč 421.700,-- bez DPH, přičemž jsou stanoveny současně i maximální ceny jednotlivých dílčích částí, jejichž výši musí uchazeč respektovat (viz předchozí odstavec „Popis předmětu zakázky“ této výzvy). Stanovenou cenu je možné překročit v případě změny právních předpisů k DPH. V případě nerespektování maximální ceny jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn vyřadit nabídku a uchazeče vyloučit.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Doba trvání zakázky je daná dobou realizace projektu. Zakázka musí být v celém rozsahu realizována v období leden 2016 až srpen 2018.

Místo dodání / převzetí plnění

Vzdělávací kurzy 1. a 2. dílčí části předmětu zakázky budou uskutečněny v prostorách Domova Na zámečku Rokytnice.

 

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Úplné a včas doručené nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií:

 

Nabídková cena bez DPH:

- 1. dílčí část veřejné zakázka - nejlépe bude hodnocena nabídka pro tuto dílčí část s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

-2. dílčí část veřejné zakázky – nejlépe bude hodnocena nabídka pro tuto dílčí část s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

 

 

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 

 1. Základní kvalifikační předpoklady
 1. čestné prohlášení uchazeče o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,   a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 2. čestné prohlášení uchazeče o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče; jsou-li doklady podepsány zmocněnou osobou, uchazeč doloží originál plné moci, která byla pro tento případ udělena.

 1. Profesní kvalifikační předpoklady
 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (např. výpis z živnostenského rejstříku z Czechpoint), pokud je v ní zapsán, přičemž doklad musí být doložen v originálu či v ověřené kopii a nesmí být k datu podání nabídky starší 3 měsíců,

 

 1. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, přičemž tento doklad musí být doložen v originálu či v ověřené kopii.

 

 1. U všech vzdělávacích kurzů zakázky nebo zvolené dílčí části: doklad o akreditaci vzdělávacích kurzů zakázky akreditovaných pro příslušnou cílovou skupinu podle zákona      č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, přičemž tento doklad bude doložen v prosté kopii a musí být platný nejméně k datu podání nabídky (dodavatel se u těchto kurzů zavazuje, že zajistí platnost akreditace vzdělávacích kurzů po celou dobu realizace zakázky  a kdykoliv během této doby bude schopen platný doklad o akreditaci na vyzvání zadavatele doložit)

 

Vzdělávací kurz

Cílová skupina, pro kterou musí být kurz akreditován

Smyslová aktivizace LEVEL 1

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Smyslová aktivizace LEVEL 2

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Bazální stimulace

Pracovníci v sociálních službách

Sebeudržovací terapie

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč zpracuje nabídku v této struktuře (platí zvlášť pro nabídku pro 1. a pro nabídku pro 2. dílčí část veřejné zakázky):

 1. Identifikace uchazeče
 • název uchazeče
 • sídlo, příp. i kontaktní adresa, uchazeče (pokud je odlišná od sídla)
 • IČ/DIČ

-       statutární zástupce uchazeče, příp. i osoba oprávněná k podpisu nabídky na základě plné moci

 • kontaktní osoba za uchazeče (jméno, telefon, e-mail)
 1. Doklady o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
 • čestné prohlášení (vzor příloha č. 3 této výzvy),
 • doklady o prokázání splnění kvalifikace uchazeče (viz kapitola Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele této výzvy k podání nabídek)
 1. Bližší specifikace nabízeného plnění
 • návrh cílů, obsahů a didaktických metod vzdělávacích kurzů zakázky, časový rozsah kurzů
 • návrh systému vyhodnocení a zpětné vazby z realizovaných kurzů
 • tato specifikace musí být v souladu s popisem předmětu plnění 1. nebo 2. dílčí části, jak je uvedeno výše v této výzvě v odst. Popis (specifikace) předmětu zakázky, a může být podkladem pro doplnění Přílohy č. 2 návrhu smlouvy.
 • případná identifikace části plnění veřejné zakázky, kterou uvažuje uchazeč plnit prostřednictvím poddodavatele, a identifikace tohoto poddodavatele (poddodavatelsky nelze plnit lektorskou činnost).
 1. Nabídková cena dílčí části veřejné zakázky

-    nabídková cena dílčí části – uvedení ceny za jednotlivé kurzy a celkové ceny za dílčí část veřejné zakázky v Kč bez DPH dle Požadavku na způsob zpracování nabídkové ceny (viz níže).  

 

 1. Čestné prohlášení o vázanosti nabídky
 • čestné prohlášení, že je uchazeč svou nabídkou vázán a že je pro něj závazná po dobu zadávacího řízení, maximálně však 60 dnů od data jejího podání zadavateli. Čestné prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou k podpisu nabídky na základě plné moci.
 1. Přílohy nabídky
 • Přílohou nabídky bude podepsaný návrh smlouvy k příslušné dílčí části zakázky, na kterou je nabídka podávána. Návrh smlouvy dodavatel doplní pouze na místech zvýrazněných žlutě a musí být podepsán dodavatelem – tj. statutárním orgánem nebo osobou jednající na základně plné moci od statutárního orgánu. Součástí návrhu smlouvy budou pouze Příloha č. 1 a Příloha č. 2 smlouvy (Příloha č. 3 bude doplněna před podpisem smlouvy po hodnocení nabídek)..

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována ve struktuře dle přílohy č. 1 Smlouvy na dodání vzdělávacích služeb, která je přílohou tohoto dokumentu.

Nabídková cena jednotlivé dílčí části veřejné zakázky bude zahrnovat veškeré nutné a uznatelné náklady na komplexní plnění zvolené části zakázky – lektorská činnost, doprava, náklady na vyhotovení souvisejících dokumentů, vyhodnocení apod. V průběhu plnění zakázky dodavatel nemůže vyžadovat úhradu dalších dodatečných nákladů.

Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH (DPH=0%), pokud jsou plněny vybraným dodavatelem.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka pro jednotlivou část veřejné zakázky bude zadavateli předložena v písemné podobě v jednom originále.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče; je-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, doloží uchazeč v nabídce originál plné moci, která byla pro tento případ udělena.

Všechny listy nabídky budou číslovány průběžnou vzestupnou řadou a spojeny tak, aby je nebylo možné bez poškození vyjmout.

Nabídka pro jednotlivou část bude doručena na adresu PRESLEY s.r.o. v uzavřené obálce dostatečně zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené těmito náležitostmi: název zakázky, uvedení předmětné dílčí části veřejné zakázky, adresa zadavatele, název a adresa sídla uchazeče, nápis „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ v levém horním rohu.

V případě, že uchazeč podá nabídku na obě části veřejné zakázky, lze obě nabídky podat v jedné obálce, ale na obálce je povinen uvést obě dílčí části, Jednotlivá nabídka dílčí části veřejné zakázky však musí obsahovat veškeré dokumenty dle této Výzvy a být samostatně a oddělitelně svázaná.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku pro jednotlivou část veřejné zakázky. Uchazeč, který má zájem podat nabídku na obě dílčí části veřejné zakázky, podá dvě nabídky.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz)   týkající se zadávacích podmínek zakázky Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

 • Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazných návrzích smluv na dodání vzdělávacích služeb k příslušné dílčí části zakázky, které jsou Přílohou č. 1 pro 1. dílčí část a Přílohou č. 2 pro 2. dílčí část této výzvy k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 12. 2016
 
Aktualizováno: 10. 1. 2017