Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb v Domově u rybníka“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11080

Název zakázky: Vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb v Domově u rybníka“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Víceměřice 32, 798 26 Víceměřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavla Václavíčková, vedoucí ekonomického úseku – pověřená zastupováním ředitele
 • Telefon: +420773603153
 • E-mail: ekonom@domovurybnika.cz

IČ zadavatele: 71197729

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Marcela Hnátová
 • Telefon: +420736484810
 • E-mail: marcela.hnatova@eufc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 4. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace, Víceměřice 32, 798 26 Víceměřice. Nabídky budou doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence k rukám - paní Ing. Pavla Václavíčková.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zadavatel konstatuje, že se jedná o výběrové řízení na služby s možností dílčího plnění. Zadavatel rozdělil výběrové řízení na 2 dílčí části, přičemž účastník může předložit nabídku na jednu dílčí část nebo na obě dílčí části, přičemž každá z částí bude mít stanoveno samostatné hodnocení.

Zadavatel Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na služby s možností dílčího plnění s názvem „Zkvalitnění poskytovaných služeb v Domově u rybníka“. Zadavatel rozdělil výběrové řízení na služby s možností dílčího plnění na následující části:

 • Dílčí část 1: Reminiscenční terapie a Doprovázení umírajících v zařízení sociální péče
 • Dílčí část 2: Znalosti pracovníka v sociálních službách

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 615000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace zakázky: květen 2017 až prosinec 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace, Víceměřice 32, 798 26 Víceměřice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Dílčí část 1: nejnižší nabídková cena
 • Dílčí část 2: nejnižší nabídková cena

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1: HARTMANN - RICO a.s., Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 44947429, Ing. Marek Třeška, MBA, Ing. Tomáš Groh, Ing. Pavel Fuchs

  Datum podpisu smlouvy: 21. 8. 2017

Zrušené části zakázky: Dílčí čast 2

Datum ukončení: 21. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 4. 2017
 
Aktualizováno: 30. 8. 2017