Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti ADAMPOL CZECH s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13515

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti ADAMPOL CZECH s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ADAMPOL CZECH s.r.o.

Sídlo zadavatele: tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: LUKÁŠ JALOVEC
  • Telefon: +420606021414
  • E-mail: ljalovec@adampol.cz

IČ zadavatele: 03946100

DIČ zadavatele: CZ03946100

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jiří Zapletal
  • Telefon: +420774883284
  • E-mail: info@dobrazakazka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ADAMPOL CZECH s.r.o. Hala VPC Průmyslová zóna Nošovice 739 51 Nošovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění vzdělávání pro společnosti ADAMPOL CZECH s. r. o.

Veřejná zakázka je rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo více částí. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.

Předmětem zakázky je uzavření smluv na poskytování vzdělávacích služeb v rámci řešení projektu zadavatele. Veškeré kurzy jsou vedeny jako uzavřené výhradně pro zaměstnance zadavatele.

Veřejná zakázka je zadávána na následující části:

 

Část A: Vzdělávání v oblasti IT

Předmětem této části veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti IT,  a to v kurzech:

Windows 10
MS Powerpoint
MS Excel Pokročilý
MS Excel Expert
MS Excel Makra
MS Outlook

Součástí zakázky je také zajištění mobilní počítačové učebny. Každý z účastníků školení bude mít po dobu školení k dispozici od dodavatele počítač (notebook) pro praktickou výuku.

Obsahové náplně jednotlivých kurzů musí odpovídat minimálním požadavkům, které jsou uvedeny v příloze této výzvy.

Počet osob – účastníků školení – je uveden v příloze této výzvy.

 

Část B: Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností

Předmětem této části veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti měkkých dovedností,  a to v kurzech:

Firemní kultura
Stres a jeho odstraňování
Time management
Komunikace v obtížných situacích/Asertivní jednání
Hodnocení zaměstnanců
Právní minimum

Obsahové náplně jednotlivých kurzů musí odpovídat minimálním požadavkům, které jsou uvedeny v příloze této výzvy.

Počet osob – účastníků školení – je uveden v příloze této výzvy.

 

Část C: Účetní a ekonomické kurzy

Předmětem této části veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti účetnictví a ekonomiky,  a to v kurzech:

Finanční řízení a účetní výkazy
KPI a jejich smysluplnost – BSC

Obsahové náplně jednotlivých kurzů musí odpovídat minimálním požadavkům, které jsou uvedeny v příloze této výzvy.

Počet osob – účastníků školení – je uveden v příloze této výzvy.

 

Společná ustanovení:

Délka 1 školící hodiny je 60 minut.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1327000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění – termíny jednotlivých školení (kurzů) budou schváleny po dohodě obou smluvních stran, přičemž nejzazším termínem konání posledního kurzu je 31. 5. 2022, přičemž zadavatel preferuje realizaci v dřívějších termínech. Školení bude probíhat v pracovní době s ukončením kurzu nejpozději v 16:00 hod

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění – provádění školení – je v prostorech zadavatele, tj. ADAMPOL CZECH s.r.o., Hala VPC, Průmyslová zóna Nošovice, 739 51 Nošovice. Místnost je vybavena keramickou tabulí a dataprojektorem a připojením k internetu (Wi-Fi).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny pro každou část samostatně podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovuje jediné dílčí hodnotící kritéria, a to nabídkovou cenu bez DPH

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v položkovém rozpočtu jako úhrnná cena bez DPH, položkový rozpočet tvoří přílohu návrhu smlouvy a zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel doloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení.
Dodavatel doloží, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“
Dodavatel doloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Z tohoto seznamu musí být zřejmé proveden:

pro Část A: Vzdělávání v oblasti IT - min. 2 významných referenčních zakázek

provedení realizace školení v oblasti IT ve finančním objemu min. 200 000,-- Kč bez DPH/objednatel. Jednou realizací školení se rozumí poskytnutí školících služeb ve stanoveném objemu v rámci jednoho smluvního vztahu jednomu objednateli (např. celoroční objednávka, rámcová dohoda apod.).   

- pro Část B: Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností – min. 2 významných referenčních zakázek provedení realizace školení v oblasti měkkých dovedností ve finančním objemu min. 600 000,-- Kč bez DPH/objednatel. Jednou realizací školení se rozumí poskytnutí školících služeb ve stanoveném objemu v rámci jednoho smluvního vztahu jednomu objednateli (např. celoroční objednávka, rámcová dohoda apod.).

- pro Část C: Účetní a ekonomické kurzy – min. 2 významných referenčních zakázek provedení realizace školení v oblasti účetnictví a ekonomiky. Jednou realizací školení se rozumí poskytnutí školících služeb ve stanoveném objemu v rámci jednoho smluvního vztahu jednomu objednateli (např. celoroční objednávka, rámcová dohoda apod.).

Dodavatel doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, a to pro min. tyto osoby:

-  pro Část A: Vzdělávání v oblasti IT

- školitel Windows 10 – držitel certifikátu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows 10

- školitel programu MS Powerpoint– držitel certifikátu Microsoft Office Specialist pro Powerpoint.

- školitel programu MS Excel – držitel certifikátu Microsoft Office Specialist pro Excel.

- školitel programu MS Outlook – držitel certifikátu Microsoft Office Specialist pro Outlook .

- Pro odstranění jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedené kvalifikační předpoklady pro školitele v oblasti IT mohou být doloženy kumulativně, tzn. bude doložena min. 1 osoba, která je držitelem všech výše uvedených certifikátů.

- pro Část B: Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností

- hlavní školitel – vzdělání vysokoškolské, magisterského stupně, praxe v oboru – poskytování vzdělávání dospělých – min. 4 roky, realizace (provedení, organizace) min.3 školení ve finančním objemu min. 100 tis. Kč bez DPH/objednatel (jednou realizací školení se rozumí poskytnutí daných služeb ve stanoveném objemu v rámci jednoho smluvního vztahu jednomu objednateli (např. celoroční objednávka, rámcová dohoda apod.)).

- pro Část C: Účetní a ekonomické kurzy

- hlavní školitel – vzdělání vysokoškolské, magisterského stupně, praxe v oboru – poskytování vzdělávání dospělých – min. 4 roky, realizace (provedení, organizace) min.3 školení v oblasti účetních a ekonomických kurzů, praxe min. 5 let v soukromém sektoru.

Osoby prokazující tuto část kvalifikace se musí přímo podílet na plnění předmětu zakázky. Změna osoby školitele je možná pouze po předchozím souhlasu objednatele (zadavatele), a to pouze za předpokladu, že nový školitel (či hlavní školitel) prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako školitel původní. V části B hlavní školitel musí přímo realizovat min. 1 kurz, který je předmětem nabídky.

 

Společná ustanovení:

Doklady mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost (bezdlužnost) a profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a

c) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby požadovanou kvalifikaci osvědčení o realizaci obdobných služeb a vzdělání a odbornou kvalifikaci členů týmu vztahující se k takové osobě, musí tento dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob; prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Má-li být nabídka hodnocena:

a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek,

b) musí obsahovat údajů a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

c) musí být podány v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách,

d) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

- Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz příloha)  a musí být v souladu s textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

- Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu nelze překročit.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha – Krycí list nabídky.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (vč. cestovného, pronájmu IT učebny v relevantních případech atd.).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
- Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky tj.“Vzdělávání ve společnosti ADAMPOL CZECH s.r.o.“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. - Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. - Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

krycí list – viz příloha
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou – viz obchodní podmínky v příloze
doklady o prokázání kvalifikace – viz příloha

oceněný položkový rozpočet – viz příloha

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12),na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadávací řízení bylo zrušeno z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat pokračovat v zadávacím řízení.

Datum ukončení: 10. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 7. 2020
 
Aktualizováno: 13. 8. 2020